Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Chuyện Ngụ Ngôn Của Giô-Tham

Ngày 21 – Chuyện Ngụ Ngôn Của Giô-Tham

by SU Việt Nam
30 đọc

Giô-tham, con trai duy nhất của Ghi-đê-ôn, người đã xoay xở để sống sót được, đã dùng một chuyện ngụ ngôn để lên án vương quyền bất công của A-bi-mê-léc và những người lập hắn làm vua.

 Các Quan Xét 9:7-21

7 Khi hay tin ấy, Giô-tham đi lên đứng trên đỉnh núi Ga-ri-xim, cất tiếng la lớn: “Hỡi người Si-chem, hãy lắng nghe tôi để Đức Chúa Trời có thể nghe quý vị: 8 Cây cối đã đi xức dầu cho một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô-liu rằng: “Hãy cai trị chúng tôi’’. 9 Nhưng cây ô-liu trả lời:‘Tôi nên bỏ dầu mà nhờ đó thần thánh và loài người được tôn trọng để đi lay động cây cối chăng?’’10 Cây cối lại nói với cây vả: “Hãy đến cai trị chúng tôi’’.11 Nhưng cây vả trả lời: “Tôi nên bỏ trái ngon ngọt và tươi tốt để đi lay động cây cối chăng?’’12 Cây cối nói với cây nho: « Hãy đến cai trị chúng tôi ». 13 Nhưng cây nho trả lời: “Tôi nên bỏ rượu ngon, là thứ làm cho các thần và loài người phấn chấn để đi lay động cây cối chăng?’’14 Bấy giờ, tất cả cây cối nói với gai gốc rằng: “Hãy đến cai trị chúng tôi’’.15 Gai gốc trả lời với cây cối: “Nếu bởi lòng chân thật mà các người muốn xức dầu cho tôi làm vua của các người thì hãy đến núp dưới bóng tôi; nếu không, nguyện lửa từ bụi gai bùng lên và thiêu đốt cây bá hương của Li-ban đi!’’16 Bây giờ, có phải quý vị đã cư xử chân thật và công chính khi tôn A-bi-mê-léc làm vua chăng? Quý vị đã hậu đãi Giê-ru-ba-anh và nhà người chăng? Hay là biết ơn điều người đã làm cho quý vị chăng? 17 Vì cha tôi chiến đấu cho quý vị, liều mình mà giải cứu quý vị khỏi tay dân Ma-đi-an. 18 Nhưng hôm nay quý vị lại nổi lên chống lại nhà cha tôi, sát hại bảy mươi con trai của người trên một tảng đá, và tôn A-bi-mê-léc, con trai của một kẻ nô tì, làm vua của dân Si-chem, vì hắn là anh em của quý vị. 19 Vậy, nếu hôm nay quý vị lấy sự chân thật và công chính mà đối xử với Giê-ru-ba-anh và nhà người thì A-bi-mê-léc cứ vui mừng nơi quý vị và quý vị cũng vui mừng với hắn! 20 Còn nếu không phải thì nguyện lửa ra từ A-bi-mê-léc thiêu nuốt những người lãnh đạo thành Si-chem và Bết Mi-lô; và nguyện lửa ra từ những người Si-chem và Bết Mi-lô thiêu nuốt A-bi-mê-léc!” 21 Sau đó, Giô-tham chạy trốn và đến cư trú tại Bê-re vì sợ A-bi-mê-léc, anh mình.

Suy ngẫm và hiểu

Cây ô-liu, cây vả và cây nho đều là những cây có ích mang lại niềm vui cho Đức Chúa Trời và dân sự qua các trái mà chúng sinh ra, nhưng bụi gai là một thực vật vô ích, thay vì sinh trái thì nó lại làm đau người ta. Giô-tham đã quở trách dân Si-chem vì họ đã lập A-bi-mê-léc làm vua, giống một cái gai, người đầy những tổn thương, vị vua và cảnh báo họ rằng họ sẽ gánh những hậu quả về việc làm ngu dại của mình (c.7-21).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-13 Cây ô-liu, cây vả và cây nho đều khước từ lời thỉnh cầu của các cây khác làm vua của chúng. Điều này là vì chúng đã biết và đã thỏa lòng với mục đích riêng của chúng rồi. Chúng không tham lam và thấy không cần phải làm vua. Đó là một đời sống công chính và đẹp đẽ để nhận biết vị trí riêng của bạn và thực hiện nhiệm vụ riêng của bạn một cách trung tín.

C.14-16 Khi cái gai vô tích sự trở thành vua, nó cám dỗ các cây khác đến nghỉ trong bóng mát của nó, nhưng nó không thể mang lại bóng mát này được vì mục đích của nó không phải như thế. Hơn nữa, nó đe dọa đốt các cây không đến với nó. Khi một người lãnh đạo có hại lên làm vua, người đó sẽ mang theo mình sự đoán xét của Đức Chúa Trời chống nghịch lại kẻ gian ác. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng những người lãnh đạo như thế không được bổ nhiệm trong đất nước và cộng đồng của chúng ta.

Tham khảo   

9:7 đỉnh núi Ga-ri-xim. Khi dân Y-sơ-ra-ên đã vào trong xứ, họ đã công bố phước lành của giao ước từ núi này (Giô-suê 8:30-35) như Môi-se đã truyền (Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:26-32). Bấy giờ, Giô-tham nói ra những lời rủa sả từ “núi phước lành” này.

9:20 lửa ra từ. Thách thức của Giô-tham đối với người Si-chem và A-bi-mê-léc được giải quyết nhanh chóng khi lửa từ A-bi-mê-léc thiêu đốt số đông dân thành Si-chem và một người nữ Si-chem đã giết A-bi-mê-léc (c.49, 54).

Cầu nguyện: Xin hãy đảm bảo rằng xứ này không bị cai trị bởi những kẻ gian ác.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like