Home Dưỡng Linh Ngày 20 – A-Bi-Mê-Léc Trở Thành Vua

Ngày 20 – A-Bi-Mê-Léc Trở Thành Vua

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi Ghi-đê-ôn qua đời, dân Y-sơ-ra-ên lại phạm tội và rơi vào sự hỗn loạn. A-bi-mê-léc nắm lấy cơ hội này và đã giết hại 70 con trai của Ghi-đê-ôn trên một tảng đá và tự tôn mình làm vua.

Các Quan Xét 9:1-6

1 A-bi-mê-léc, con trai Giê-ru-ba-anh, đến với các cậu và cả gia tộc bên ngoại mình ở thành Si-chem mà nói rằng: 2 “Xin quý vị hỏi ý kiến tất cả người Si-chem: ‘Cả bảy mươi con trai Giê-ru-ba-anh cai trị quý vị hay chỉ một người cai trị quý vị, điều nào tốt hơn?’ Xin nhớ rằng tôi đồng cốt nhục với quý vị.” 3 Khi các cậu của ông đem các lời nầy thuật lại cho tất cả dân Si-chem nghe thì lòng họ nghiêng về A-bi-mê-léc, vì họ nói: “Ông ấy là anh em chúng ta.” 4 Họ lấy bảy mươi miếng bạc trong miếu Ba-anh Bê-rít tặng cho A-bi-mê-léc. Ông lấy bạc đó mướn bọn du đãng, hoang đàng đi theo mình. 5 Ông đi đến nhà cha mình tại Óp-ra, giết các anh em mình, tức bảy mươi con trai của Giê-ru-ba-anh, trên một tảng đá. Chỉ một mình Giô-tham, con út của Giê-ru-ba-anh, còn sống sót, vì chàng đã đi trốn. 6 Bấy giờ, tất cả các thủ lĩnh thành Si-chem và Bết Mi-lô họp nhau lại, bên cây sồi chỗ bia đá ở Si-chem để tôn A-bi-mê-léc làm vua.

Suy ngẫm và hiểu

A-bi-mê-léc là con vợ lẽ của Ghi-đê-ôn, người sống tại Si-chem. Sau khi cha chết, A-bi-mê-léc được dân thành Si-chem ủng hộ, đã thuê bọn du đãng và hoang đàng làm đầy tớ của mình. Sau đó, ông ta dẫn các đầy tớ này đến Óp-ra, quê hương của cha mình và giết các anh em mình trên một tảng đá. Trong số 70 anh em trai, chỉ có Giô-tham, người em út còn sống sót và đi trốn. Rồi những lãnh đạo thành Si-chem và Bết Mi-lô đã lập A-bi-mê-léc làm vua (c.1-6).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-6 Ghi-đi-ôn đã từ chối làm vua, nhưng bằng cách đặt tên cho con trai mình là “A-bi-mê-léc” (cha là vua), ông đã tỏ ra những ham muốn quyền lực của mình. Sự kiêu ngạo và tham vọng này của Ghi-đê-ôn đã mang đến thảm họa lớn cho cộng đồng, qua con trai mình là A-bi-mê-léc.

C.4 A-bi-mê-léc đã kêu gọi dân thành Si-chem ủng hộ mình, nói rằng ông là bà con của họ, và với những quỹ chính trị do họ cung cấp, ông đã thuê bọn du đãng và hoang đàng. Đây là một cách thức rất thế gian và bất công cho dân Y-sơ-ra-ên, mà các lãnh đạo của họ trước đây được Đức Chúa Trời chỉ định. Có phải sự gian ác như thế của A-bi-mê-léc, kẻ đã dùng mọi kiểu bất công để trở thành vua, đang lặp lại trong thời của chúng ta, hay không? Là các tín hữu, chúng ta phải luôn tỉnh thức và có khả năng phân biệt được điều bất công như thế, để nó không thể lan tràn được. Chúng ta phải có khả năng dấy lên những quan tâm của chúng ta đối với thế gian.

Tham khảo   

9:1-6 Sự dấy lên cách hèn hạ của A-bi-mê-léc. A-bi-mê-léc, với sự giúp đỡ của dân Si-chem, đã chiếm quyền bằng cách giết hại một cách tàn nhẫn các anh em mình. Sau đó, ông ta được “lập làm vua” tại Si-chem (c.6). Giê-ru-ba-anh. Chính là Ghi-đê-ôn (xem 8:35). bọn du đãng và hoang đàng. Tính cách của A-bi-mê-léc có thể được phán xét bởi nhóm người mà ông đang có, giống như tính cách của Giép-thê (11:3).

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin hãy bảo vệ thế giới này khỏi việc trở thành nước của chúng con, nơi mà sự tể trị của Ngài không còn phù hợp nữa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like