Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Ốt-Ni-Ên, Vị Thẩm Phán Đầu Tiên, Phục Hồi Hòa Bình

Ngày 06 – Ốt-Ni-Ên, Vị Thẩm Phán Đầu Tiên, Phục Hồi Hòa Bình

by SU Việt Nam
30 đọc

Ốt-ni-ên là vị thẩm phán đầu tiên của Y-sơ-ra-ên và là một hình mẫu cho tất cả Các Thẩm Phán đến sau ông. Qua Ốt-ni-ên, Đức Chúa Trời đã phục hồi sự hòa bình và sự yên nghỉ mà dân Y-sơ-ra-ên đã đánh mất.

Các Thẩm Phán 3:1-11

1 Đức Giê-hô-va còn để lại các dân tộc để thử nghiệm dân Y-sơ-ra-ên là những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở Ca-na-an. 2 Ngài chỉ muốn dạy cho các thế hệ mới của dân Y-sơ-ra-ên biết cách chiến đấu, đặc biệt là cho những người trước đây chưa từng quen với trận mạc. 3 Các dân tộc nầy gồm dân Phi-li-tin và năm lãnh chúa của chúng, tất cả dân Ca-na-an, dân Si-đôn, và dân Hê-vít ở núi Li-ban, từ núi Ba-anh Hẹt-môn cho đến đèo Ha-mát. 4 Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc nầy để thử nghiệm Y-sơ-ra-ên, xem họ có vâng theo các điều răn mà Ngài dùng Môi-se truyền cho tổ phụ họ chăng. 5 Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên sống chung với dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít. 6 Họ cưới con gái của chúng làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng và phụng sự các thần của chúng.

7 Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, phụng thờ các hình tượng Ba-anh và A-sê-ra. 8 Vì vậy, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với Y-sơ-ra-ên, Ngài bán họ cho Cu-san Ri-sa-tha-im, vua A-ram Na-ha-ra-dim. Dân Y-sơ-ra-ên phải phục dịch Cu-san Ri-sa-tha-dim trong tám năm. 9 Dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ một vị cứu tinh là Ốt-ni-ên, con trai của Kê-na, em trai Ca-lép, và ông ấy giải cứu họ. 10 Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ông và ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. Ông ra trận và Đức Giê-hô-va phó Cu-san Ri-sa-tha-dim, vua A-ram, vào tay ông. Ông đánh thắng vua ấy. 11 Đất nước được hòa bình trong bốn mươi năm. Sau đó, Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, qua đời.

 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã thử thách dân Y-sơ-ra-ên để xem liệu họ có vâng lời Ngài hay không và vì thế phân biệt chính mình khỏi văn hóa của dân Ca-na-an. Tuy nhiên, họ đã cưới dân Ca-na-an và thờ lạy thần của chúng (c.1-6). Cho nên, Đức Chúa Trời đã dấy Mê-sô-bô-ta-mia lên để trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên, dân đã sa vào tội thờ lạy thần tượng. Dân Y-sơ-ra-ên đã chịu khốn khổ từ sự áp bức của Mê-sô-bô-ta-mia trong suốt tám năm trời và vì thế họ đã kêu cầu Đức Chúa Trời. Đáp lại, Đức Chúa Trời đã dấy lên Ốt-ni-ên là một vị thẩm phán để cứu họ (c.7-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8 Đức Chúa Trời đã bán dân Y-sơ-ra-ên, dân đã thờ lạy thần Ba-anh và A-sê-ra vào tay của “Cu-san Ri-sa-tha-im” (gian ác gấp đôi Cu-san). Dân Y-sơ-ra-ên, kẻ đã phục vụ hai thần tượng bị trừng phạt bởi một vua của dân ngoại gian ác gấp đôi đã áp bức họ trong tám năm. Hậu quả là, trong miền đất hứa, nơi mà họ được định để hưởng bình an và nghỉ ngơi, dân Y-sơ-ra-ên lại kết thúc bằng việc sống như là những nô lệ với những kẻ gian ác.

C.9-11 Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên qua Ốt-ni-ên và ban cho họ hòa bình trong 40 năm. Đức Chúa Trời đã biến vùng đất nơi mà niềm hy vọng đã mất vì tội lỗi thành miền đất hy vọng, nơi sự sống đã nảy nở qua Ốt-ni-ên. Tương tự như vậy, linh hồn của chúng ta, đã kêu than dưới sự áp bức của tội lỗi và sự trừng phạt trong một thời gian dài, đã tìm thấy hòa bình và sự an nghỉ thông qua công việc cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus, Đấng đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bạn có sự bình an và sự an nghỉ này trong mình không?

 Tham khảo   

3:1 để thử nghiệm dân Y-sơ-ra-ên. Sự thử thách này là để xem dân Y-sơ-ra-ên có thực sự theo Chúa hay không (2:22; 3:4), như khi Ngài đã thử thách Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22:1) và Ê-xê-chia (2 Sử Ký 32:31). Qua nghịch cảnh, Đức Chúa Trời đã thử dân Y-sơ-ra-ên để tinh luyện dân này. Sau này, trong sách Các Thẩm Phán, Ghi-đê-ôn “đã thử” Chúa trong sự tỏ ra đức tin yếu đuối (Các Thẩm Phán 6:39).

3:3 Từ lãnh chúa ở đây (seren) là tiếng Phi-li-tin chứ không phải tiếng Hê-bơ-rơ; người Hy Lạp mượn nó, sử dụng nó làm cơ sở cho từ bạo chúa của chúng “kẻ bạo ngược”. Người Phi-li-tin là một số người lính đánh thuê vùng biển, được đề cập trong các bản văn Ai Cập ngay từ thế kỷ 14 TCN.

Cầu nguyện: Chúa ôi, ngay cả khi hoàn cảnh của chúng con có thể khó khăn và thiếu thốn, xin hãy giúp chúng con thực hiện sứ mạng về nước của Ngài mà Ngài đã giao cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like