Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Một Thế Hệ Khác

Ngày 04 – Một Thế Hệ Khác

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi thế hệ của Giô-suê, những người đã phụng sự Đức Chúa Trời, đã qua đời hết, một thế hệ khác tiếp nối, nhưng họ không biết Đức Chúa Trời hoặc những công việc mà Ngài đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên.

Các Quan Xét 2:1-10

1 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ Ghinh-ganh đi đến Bô-kim và nói rằng: “Ta đã đem các con ra khỏi Ai Cập, dẫn các con vào xứ Ta thề ban cho tổ phụ các con. Ta đã phán: ‘Ta sẽ chẳng bao giờ hủy bỏ giao ước Ta đã lập với các con, 2 còn các con, chớ lập giao ước với dân xứ nầy; phải phá hủy bàn thờ của chúng.’ Nhưng các con đã không vâng theo lời Ta phán. Tại sao các con làm điều đó? 3 Vì thế Ta phán: ‘Ta sẽ chẳng đuổi các dân ấy khỏi các con, nhưng chúng sẽ như gai đâm vào hông các con, và các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các con.’” 4 Khi thiên sứ của Đức Giê-hô-va vừa phán những lời nầy cho cả dân Y-sơ-ra-ên thì dân chúng cất tiếng khóc. 5 Họ gọi tên chỗ đó là Bô-kim và dâng sinh tế lên Đức Giê-hô-va tại đó.

6 Sau khi Giô-suê cho dân chúng về, mọi người Y-sơ-ra-ên đều đi nhận phần đất chia cho mình làm sản nghiệp. 7 Dân chúng phụng sự Đức Giê-hô-va suốt thời gian Giô-suê còn sống và suốt thời gian các trưởng lão còn sống sau Giô-suê, là những người đã chứng kiến tất cả công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Y-sơ-ra-ên. 8 Sau đó, Giô-suê con trai của Nun, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, hưởng thọ một trăm mười tuổi. 9 Người ta chôn cất ông trong phần đất thuộc sản nghiệp của ông tại Thim-nát Hê-re trên vùng đồi núi Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách. 10 Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, và một thế hệ khác tiếp nối; họ chẳng biết Đức Giê-hô-va cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã quở trách dân Y-sơ-ra-ên vì không đuổi dân Ca-na-an khỏi xứ của họ trong cuộc chiếm thành Ca-na-an. Đáp lại, dân Y-sơ-ra-ên đã cất tiếng khóc khi họ dâng sinh tế cho Chúa, nhưng đã quá muộn (c.1-5). Tuy nhiên, những người vào thời của Giô-suê, là những người đã kinh nghiệm các công việc của Đức Chúa Trời, vẫn phụng sự Ngài. Vấn đề là khi đó tất cả họ đều đã qua đời, một thế hệ mới của Y-sơ-ra-ên sinh ra và thế hệ này không biết Đức Chúa Trời là ai hoặc điều mà Ngài đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên. Điều này có nghĩa là dân Y-sơ-ra-ên này đã không được dạy dỗ về đức tin (c.6-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-5 Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ngài sẽ không đuổi dân Ca-na-an đi và hậu quả là người Ca-na-an và các thần của họ sẽ trở thành một cái bẫy khiến dân Y-sơ-ra-ên sa ngã. Hậu quả của việc hoàn toàn bất tuân Lời Chúa đã gây ra thảm kịch này. Chúng ta chỉ vâng theo Lời Chúa một phần thôi, phải không? Vâng phục một phần cũng là không vâng phục.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-10 Thế hệ mới này tiếp nối sau khi Giô-suê qua đời, đã không nhận biết Đức Chúa Trời hoặc những công việc mà Ngài đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên đã không truyền đức tin phụng sự Chúa của mình cho con cái họ. Ngày nay, việc có đức tin cũng không kém phần quan trọng, và việc đảm bảo rằng thế hệ kế cận thừa hưởng đức tin của chúng ta là điều có tính sống còn.

Tham khảo   

2:2-3 Đức Chúa Trời đã truyền cho Y-sơ-ra-ên không được lập giao ước với các dân ngoại và phải phá bỏ các bàn thờ của họ. So sánh với Xuất Ai Cập Ký 23:32; 34:12-13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:3. Như một hậu quả về sự bất tuân của dân Y-sơ-ra-ên, những dân này sẽ là một cái bẫy đối với họ (ví dụ: bằng các nghi lễ ngoại giáo; Các Thẩm Phán 8:27), đúng như Đức Chúa Trời đã hứa (ví dụ: Xuất Ai Cập Ký 23:33; Dân Số Ký 33:35; Giô-suê 23:13).

2:10 Một thế hệ…chẳng biết Chúa. Bức tranh tích cực được vẽ trong sách Giô-suê (đặc biệt Giô-suê 24:31) bị hủy hoại bởi một việc đề cập đến thế hệ tiếp theo, những người đã quên các công việc mà Chúa đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên (Các Thẩm Phán 2:7), bao gồm cả công việc đã được làm qua Giô-suê.

Cầu nguyệnLạy Chúa, như chúng con đã được dạy về đức tin trong suốt đời sống mình, xin hãy giúp chúng con đảm bảo rằng các thế hệ đức tin kế cận trong nước Ngài sẽ không ngừng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like