Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Hãy Chắc Chắn Về Sự Lựa Chọn Và Sự Kêu Gọi Của Chúng Ta

Ngày 24 – Hãy Chắc Chắn Về Sự Lựa Chọn Và Sự Kêu Gọi Của Chúng Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Phi-e-rơ nói về mục đích của Đức Chúa Trời trong sự kêu gọi các Cơ Đốc nhân, và khuyên họ không sa ngã, nhưng phải đứng vững trên mục đích này.

2 Phi-e-rơ 1:1-11

1 Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa Jêsus Christ, đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi. 2 Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta! 3 Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. 4 Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. 5 Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, 6 thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, 7 thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. 8 Vì nếu anh em có những điều nầy và có dư dật, thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 9 Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ. 10 Vậy, thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình; làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã; 11 và nhờ đó, con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ được rộng mở cho anh em. 

Suy ngẫm và hiểu

Các Cơ Đốc nhân được kêu gọi để dự phần vào bản tính thiên thượng của Đức Chúa Trời khi họ đến trong mối tương giao với Ngài. Vì thế, các Cơ Đốc nhân phải liên tục nỗ lực tham dự vào bản tính của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình, thông qua đức tin, phẩm hạnh, sự hiểu biết, sự tự kiềm chế, sự trung tín, sự tin kính, sự trìu mến đối với anh chị em, và tình yêu thương. Tuy vậy, trước khi thực hiện sự nỗ lực này, chúng ta phải có khả năng xác quyết rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi và lựa chọn chúng ta. Không có sự xác quyết này, những nỗ lực của chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Trời chỉ là vô ích (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4 Đức Chúa Trời đã ban cho các Cơ Đốc nhân những lời hứa rất lớn và quý báu. Chính những lời hứa này cho phép các Cơ Đốc nhân dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời và tránh đi sự tham lam của thế giới hư hoại và xấu xa này. Chúng ta hãy ngợi khen Cha chúng ta, Đấng đã kêu gọi chúng ta từ đường lối dẫn đến sự hủy diệt, để chúng ta có thể được ở trong mối tương giao với Đấng Christ và dự phần vào bản tính thiên thượng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-9 Các Cơ Đốc nhân phải liên tục trưởng thành trong đức tin. Chúng ta phải thực hiện từng sự cố gắng một để bổ sung thêm các phẩm hạnh, và không được thỏa mãn với tình trạng hiện tại của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện từng sự nỗ lực một để trở nên giống Chúa. Chúng ta đã trưởng thành bao nhiêu kể từ khi chúng ta lần đầu tiên được cứu? Có bông trái nào trong chúng ta giống như Chúa hay không?

Tham khảo   

1:5 thêm cho đức tin anh em. Phi-e-rơ cổ vũ các Cơ Đốc nhân không chỉ đơn giản tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ, nhưng thực sự sống như ông giảng dạy. Ông không nói rằng việc làm là điều kiện tiên quyết cho sự cứu rỗi, nhưng thay vào đó ông tranh luận rằng đức tin phải có hình thức cụ thể trong cuộc sống. Tất cả những phẩm hạnh được liệt kê trong  c.5-7 là kết quả của đức tin, vì thế đức tin được đưa vào danh mục đầu tiên, trong khi tình yêu thương (kết quả cuối cùng của đức tin) được liệt kê cuối cùng (c.7; so sánh với  1 Ti-mô-thê 1:5).

1:8 Nếu anh em có những phẩm chất này và có dưdật. Một mô hình tăng trưởng suốt cả đời trong tâm tính giống Đấng Christ là điều mong đợi ở các Cơ Đốc nhân và là điều mấu chốt cho chức vụ thành công. Ngược lại, việc hiểu biết (tiếng Hy Lạp epignōsis) về…Đấng Christ sẽ không hiệu quả và không thành công trừ phi được đồng hành với một đời sống ngày càng bày tỏ những phẩm chất trong c. 5-7.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chiến thắng trong thời đại đầy sự hỗn độn này bằng sự xác quyết về danh tính của chúng con thông qua quyền năng của Ngài, Đức Chúa Trời ôi, Ngài đã ban cho chúng con một đức tin quý giá.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 21-23

Bình Luận:

You may also like