Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Các Vật Liệu Dùng Để Làm Đền Tạm

Ngày 19 – Các Vật Liệu Dùng Để Làm Đền Tạm

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay là một sự ghi chép về số lượng các vật liệu, vàng, bạc và những đá quý, được sử dụng để làm Đền Tạm. Nó cũng chỉ ra rằng việc xây dựng Đền Tạm đòi hỏi sự tình nguyện hy sinh và sự bắt buộc phải tận hiến.

Xuất Ai Cập Ký 38:21-31

21 Đây là tổng số các vật liệu dùng cho Đền Tạm, là Đền Tạm Chứng Ước, được kết toán theo lệnh Môi-se truyền cho những người Lê-vi, dưới sự hướng dẫn của Y-tha-ma, con trai của thầy tế lễ A-rôn. 22 Bết-sa-lê-ên, con trai U-ri, cháu Hu-rơ, thuộc bộ tộc Giu-đa, làm tất cả những gì Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se, 23 cùng với người phụ tá Ô-hô-li-áp, con trai A-hi-sa-mạc, thuộc bộ tộc Đan, là thợ chạm, người thiết kế, thợ thêu sợi gai mịn với chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm. 24 Tổng số vàng đã dâng được dùng vào việc xây dựng Nơi Thánh khoảng một nghìn ký, theo đơn vị đo lường của Nơi Thánh. 25 Tổng số bạc của những người được kể vào hội chúng là ba nghìn bốn trăm ba mươi ký, theo đơn vị đo lường của Nơi Thánh. 26 Tất cả những người thuộc diện kiểm tra dân số từ hai mươi tuổi trở lên, tức là sáu trăm lẻ ba nghìn năm trăm năm mươi người, mỗi đầu người nộp sáu gam, theo đơn vị đo lường của Nơi Thánh. 27 Ba nghìn bốn trăm ký bạc dùng để đúc các lỗ trụ của Đền Thánh và các lỗ trụ màn; ba nghìn bốn trăm ký cho một trăm lỗ trụ, tức ba mươi bốn ký cho mỗi lỗ trụ. 28 Ba mươi ký còn lại thì dùng làm móc trụ, bọc các đầu trụ và làm thanh liên kết cho các trụ. 29 Tổng số đồng được đóng góp là hai ngàn bốn trăm ký. 30 Đồng đó được dùng làm lỗ trụ của cửa Lều Hội Kiến, bàn thờ bằng đồng, rá đồng và các dụng cụ của bàn thờ, 31 các lỗ trụ chung quanh hành lang, các lỗ trụ cửa hành lang, các cọc của Đền Tạm, và các cọc chung quanh hành lang 

Suy ngẫm và hiểu

Cuối cùng, công việc dựng Đền Tạm, nơi Đức Chúa Trời ngự, đã hoàn tất. Để làm Đền Tạm, các vật liệu được dân Y-sơ-ra-ên đóng góp và năng lực của nhiều người được sử dụng. Môi-se ra lệnh cho Y-tha-ma tính toán các kim loại sử dụng làm Đền Tạm. Những kết quả tính toán, số lượng những đóng góp dân Y-sơ-ra-ên thực hiện, là cái giá xây dựng Đền Tạm, là phi thường. Điều này là bởi vì dân sự, những người nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đã đóng góp bởi vì họ biết ơn hơn là cảm thấy hoặc bị bắt buộc phải làm như vậy (c.21-31).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-23 Cũng như việc có Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp cho việc dựng Đền Tạm, cũng có Y-tha-ma quản lý những vật liệu, cả phần thu và chi. Cũng còn có những người Lê-vi giúp đỡ cho Y-tha-ma tổ chức lập danh mục các vật liệu. Và, tất nhiên, có dân Y-sơ-ra-ên, những người đóng góp các vật liệu một cách hào phóng với một thái độ quản trị. Đó là bởi vì có nhiều người làm công không biết tên, những người làm việc chăm chỉ phía sau những người lãnh đạo ở phía trước, bởi vậy Đền Tạm có thể được dựng lên như Đức Chúa Trời đã hướng dẫn. Không giống như hệ thống thế giới ngày nay, Hội Thánh không phải là một nơi dựa vào sự lãnh đạo của một người lãnh đạo mạnh mẽ. Đó là khi cả Hội Thánh đầu phục sự dẫn dắt mạnh mẽ của Đức Thánh Linh, đối xử với những người khác cách khiêm nhường, đặt thẩm quyền của lời Chúa lên trên hết, và giữ vị trí của nó mà không nói quá về nó, rằng Hội Thánh có thể đứng vững một cách công chính.

Tham khảo   

38:21-31 Phần này bày tỏ sự ghi chép theo quy định (c.21) về những người trông coi công việc của Đền Tạm (c.22-23) và về những vật liệu quý bằng vàng (c.24), bạc (c.25-28), và đồng (c.29-31) được sử dụng trong việc xây dựng.

38:26 Việc ghi chép theo quy định đơn vị bằng bạc cho từng người từ hai mươi tuổi trở lên, dường như chỉ ra rằng Y-sơ-ra-ên đã được tính theo số lượng và rằng tiền chuộc đã được thu (xem 30:12-16). 

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con không xây dựng nhà của Ngài vì nghĩa vụ, nhưng thay vào đó là bởi sự tận hiến tương ứng với ân điển mà chúng con đã nhận được.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 7-9

Bình Luận:

You may also like