Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Việc Làm Cái Rương Và Bàn

Ngày 16 – Việc Làm Cái Rương Và Bàn

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người thợ làm Đền Tạm, đã chế những vật dụng ở bên trong. Trước tiên, họ làm cái rương, sau đó họ làm cái bàn.

Xuất Ai Cập Ký 37:1-16 

1 Bết-sa-lê-ên đóng một cái hòm bằng gỗ si-tim dài một trăm mười cen-ti-mét, rộng sáu mươi sáu cen-ti-mét và cao sáu mươi sáu cen-ti-mét. 2 Ông bọc vàng ròng cả trong lẫn ngoài và chạy một đường viền vàng chung quanh. 3 Ông đúc bốn cái khoen bằng vàng gắn ở bốn góc: hai cái bên nầy, hai cái bên kia. 4 Ông cũng làm các cây đòn bằng gỗ si-tim bọc vàng, 5 rồi xỏ đòn vào các khoen hai bên để khiêng hòm. 6 Ông cũng làm một nắp thi ân bằng vàng ròng dài một trăm mười cen-ti-mét, rộng sáu mươi sáu cen-ti-mét. 7 Sau đó ông làm hai chê-ru-bim bằng vàng dát mỏng, đặt ở hai đầu nắp thi ân: 8 một cái ở đầu nầy và một cái ở đầu kia, gắn liền với hai đầu nắp. 9 Hai chê-ru-bim xòe rộng đôi cánh che phủ nắp thi ân. Mặt đối mặt, các chê-ru-bim cùng hướng vào nắp thi ân. 10 Ông cũng đóng một cái bàn bằng gỗ si-tim: dài tám mươi tám cen-ti-mét, rộng bốn mươi bốn cen-ti-mét và cao sáu mươi sáu cen-ti-mét, 11 bọc bằng vàng ròng và chạy một đường viền bằng vàng chung quanh. 12 Ông cũng đóng nẹp chung quanh bàn cao chừng bốn ngón tay và chạy một đường viền vàng theo nẹp ấy. 13 Ông đúc bốn cái khoen vàng gắn vào bốn góc, chỗ có bốn chân bàn. 14 Các khoen gắn gần khung để xỏ các đòn khiêng. 15 Ông làm các đòn bằng gỗ si-tim bọc vàng để khiêng bàn đó. 16 Ông cũng lấy vàng ròng để làm các đồ dùng bày trên bàn như: khay, đĩa dâng hương, lọ và bát để làm lễ quán. 

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi dựng Đền Tạm, Bết-sa-lê-ên làm cái rương, ngai của Đức Chúa Trời, và cái bàn để bày bánh. Cả rương và bàn đều có bốn cái khoen, hai cái ở mỗi bên, qua đó hai cây đòn sẽ được xỏ vào để cái rương và bàn có thể khiêng đi được bất cứ lúc nào. Đức Chúa Trời, Đấng có thể gây ra sự kinh hoàng trong tấm lòng của người Ai Cập, đã hạ mình xuống để làm một Đấng đi cùng cho dân sự của Ngài khi họ đi qua hoang mạc (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-9 Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với lời Ngài. Trung tâm điểm ở trong Đền Tạm, nơi Đức Chúa Trời ngự, là Nơi Chí Thánh, và trung tâm điểm của Nơi Chí Thánh là Rương. Trung tâm điểm của Rương là những bảng đá trên đó có ghi những lời của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy ý muốn mạnh mẽ của Đức Chúa Trời mong hiện diện ở giữa dân sự của Ngài qua lời của Ngài. Chúng ta có mong muốn ở cùng với Đức Chúa Trời bất cứ nơi nào và mọi lúc, hay không?  Đức Chúa Trời ở trong lời của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5, 15 Những cây đòn được xỏ qua các khoen của rương và bàn để chúng có thể khiêng đi được và di chuyển dễ dàng. Đây là một bằng cớ rõ ràng rằng dân Y-sơ-ra-ên là những người du mục. Nhưng không chỉ dân Y-sơ-ra-ên đi. Chúng ta, những người tin nơi Đức Chúa Jêsus, cũng được gọi là những người bộ hành. Vì lý do này, chúng ta phải sống chuẩn bị để rời đi bất cứ lúc nào. Tuy vậy, hãy đừng sợ hãi. Đức Chúa Trời, Đấng đồng hành cùng chúng ta, sẽ đi cùng chúng ta.

Tham khảo   

37:1-29 Những phần được mô tả trong chương này là những thứ sẽ được đặt ở trong lều của Đền Tạm: cái rương (c.1-9) là thứ duy nhất ở trong Nơi Chí Thánh (26:34), vật được ngăn cách bởi một bức màn từ cái bàn (37:10-16), chân đèn (c.17-24), và bàn thờ xông hương (c.25-29) ở trong Nơi Thánh (xem 26:33-34; 40:3-5, 21-27).

37:10-16 Cái bàn được đóng ở đây, nhưng bánh của Sự hiện diện, trọng tâm chức năng của nó (xem 25:23-29) sẽ được đặt trên đó chỉ khi Đền Tạm được dựng xong (xem 40:23). Xem minh họa cái bàn trong Phần Giới thiệu.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con giữ lấy lời Ngài trong Nơi Chí Thánh của tấm lòng chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 63-66

Bình Luận:

You may also like