Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Giao Ước Được Lập Lại

Ngày 10 – Giao Ước Được Lập Lại

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời công bố những điều kiện của giao ước thứ nhất một lần nữa, và Môi-se, không ăn bánh và uống nước trong bốn mươi ngày, đã ghi lại lời của Ngài (những mạng lệnh) trên những bảng đá.

Xuất Ai Cập Ký 34:18-35

18 “Con phải giữ lễ Bánh Không Men. Như Ta đã truyền dạy, các con hãy ăn bánh không men trong bảy ngày vào thời gian đã được ấn định trong tháng A-bíp, vì trong tháng A-bíp các con đã ra khỏi Ai Cập. 19 Tất cả các con đầu lòng đều thuộc về Ta; tất cả các con đực trong bầy súc vật của các con, hoặc bò hoặc chiên đầu lòng, cũng vậy. 20 Con phải chuộc con lừa đầu lòng bằng một chiên con hay là dê con. Nếu không chuộc thì con hãy bẻ cổ nó. Phải chuộc tất cả các con trưởng nam mình. Không ai được đi tay không khi đến trình diện Ta. 21 Con hãy làm việc trong sáu ngày, nhưng vào ngày thứ bảy con phải nghỉ dù đang là mùa cày cấy hay mùa gặt con cũng phải nghỉ. 22 Con phải giữ lễ Các Tuần với sản vật đầu mùa gặt lúa mì, và lễ Thu Hoạch vào cuối năm. 23 Mỗi năm ba lần, tất cả nam giới đều phải trình diện Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 24 Vì Ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt con và mở rộng bờ cõi con; sẽ chẳng một ai tham muốn xứ sở của con khi con lên trình diện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con mỗi năm ba lần. 25 Con không được dâng cho Ta máu sinh tế chung với bánh có men; cũng không được giữ sinh tế của lễ Vượt Qua đến sáng hôm sau. 26 Con phải dâng hoa quả đầu mùa tốt nhất của đất vào đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Con chớ nấu dê con trong sữa mẹ nó.” 27 Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se: “Hãy chép các lời nầy vì dựa trên các lời nầy mà Ta lập giao ước với con và với Y-sơ-ra-ên.” 28 Môi-se ở đó với Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là Mười Điều Răn. 29 Khi mang trên tay hai Bảng Chứng Ước từ núi Si-na-i đi xuống, Môi-se không biết rằng da mặt mình rực sáng vì ông đã được hầu chuyện với Đức Giê-hô-va. 30 A-rôn cũng như tất cả con dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se, thấy da mặt ông sáng rực thì sợ và không dám lại gần. 31 Nhưng Môi-se gọi họ. A-rôn cùng tất cả các nhà lãnh đạo hội chúng đều quay lại; Môi-se nói chuyện với họ. 32 Sau đó, tất cả con dân Y-sơ-ra-ên đều đến gần; ông truyền cho họ các mệnh lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán với ông trên núi Si-na-i. 33 Khi đã ngưng nói chuyện với họ, Môi-se liền lấy lúp che mặt lại. 34 Nhưng mỗi khi Môi-se đến trước mặt Đức Giê-hô-va để hầu chuyện Ngài, thì ông giở lúp lên cho đến lúc đi ra ngoài và thuật lại với con dân Y-sơ-ra-ên những gì mà Ngài đã phán dặn mình. 35 Lúc ấy dân Y-sơ-ra-ên thấy gương mặt của Môi-se sáng rực nên ông phải lấy lúp che mặt lại cho đến khi vào hầu chuyện Đức Giê-hô-va. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời tiếp tục phán về những điều kiện của giao ước. Những điều kiện này cuối cùng có nghĩa là tất cả những điều kiện của giao ước thứ nhất được lập lại. Nói cách khác, Đức Chúa Trời phục hồi hoàn toàn giao ước thứ nhất đã bị vi phạm bởi sự kiện bò con bằng vàng (c.18-26).

Môi-se ghi lại những lời của Đức Chúa Trời vào những bảng đá, khi không ăn và uống, ngày và đêm, trong bốn mươi ngày. Sau đó ông xuống núi với những tấm bảng chứng trong tay. Khi Môi-se xuống núi, mặt ông sáng rực. Đây là ánh sáng phản chiếu sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ánh sáng như một sự xác nhận rằng những lời (bảng chứng) mà Môi-se đã mang xuống dưới là những lời của Đức Chúa Trời (c.27-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-20, 26 Đức Chúa Trời ra lệnh rằng tất cả các con đầu lòng phải được dâng lên cho Ngài. Đây là một dấu hiệu cho dân sự nhận biết rằng họ thuộc về Đức Chúa Trời và rằng đời sống của họ phụ thuộc vào Ngài. Nếu chúng ta biết một cách chắc chắn rằng chúng ta không phải là chủ nhân đời sống của mình, thì đời sống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Chẳng lẽ không có phần nào trong chúng ta tranh chiến, nắm giữ một cách vững chắc ý tưởng sở hữu chính mình, hay sao?

C.21 Đức Chúa Trời phán bảo dân Y-sơ-ra-ên nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Điều này là để giúp cho dân sự nhận biết rằng họ có thể sống bằng cách nương dựa vào Đức Chúa Trời, và cũng để cho họ sức lực tiếp tục sống trên đất này. Nghỉ ngơi tốt cũng là một việc các Cơ Đốc nhân vâng lời, thực hiện.

Tham khảo   

34:35 Giống như trụ mây trên Lều Hội Kiến tạm thời (xem 33:7-11), da mặt Môi-se chiếu sáng là một dấu hiệu đối với dân sự rằng chính Chúa là Đấng đang phán với Môi-se, như Ngài đã làm trên núi Si-na-i.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì một lần nữa lại chấp nhận chúng con. Xin hãy làm Chủ về mọi mặt trong đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 44-46

Bình Luận:

You may also like