Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Những Bảng Luật Mới

Ngày 09 – Những Bảng Luật Mới

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi nghe lời cầu nguyện của Môi-se và phục hồi mối quan hệ của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời ghi khắc những lời của Ngài lên những bảng đá mà Môi-se đã cắt và một lần nữa lập lại giao ước với dân Y-sơ-ra-ên.

Xuất Ai Cập Ký 34:1-17

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đẽo hai bảng đá như hai bảng trước, rồi Ta sẽ viết trên hai bảng nầy những lời đã có trên hai bảng mà con đã làm vỡ. 2 Sáng mai, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vừa sáng, hãy lên núi Si-na-i và đứng trước mặt Ta tại đỉnh núi đó. 3 Không một ai được lên cùng con, không người nào được lảng vảng trên núi; ngay cả chiên, bò cũng không được ăn cỏ phía trước núi nầy.” 4 Môi-se đẽo hai bảng đá giống hai bảng trước. Ông dậy sớm, tay mang hai bảng đá lên núi Si-na-i, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy. 5 Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng bên Môi-se và xưng danh Ngài là Giê-hô-va. 6 Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố: “Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, 7 giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời.” 8 Môi-se vội vàng cúi đầu xuống đất và thờ phượng. 9 Ông thưa: “Lạy Chúa! Nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin Chúa cùng đi với chúng con. Dù đây là một dân tộc cứng cổ, xin Chúa tha sự gian ác và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp Ngài.”10 Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, Ta lập một giao ước. Trước mặt toàn thể dân chúng của con, Ta sẽ làm những việc kỳ diệu, những việc chưa bao giờ được thực hiện trên khắp trái đất hay giữa một quốc gia nào. Mọi dân tộc chung quanh con sẽ nhìn thấy công việc của Đức Giê-hô-va, vì việc Ta sắp làm với con là một điều đáng sợ. 11 Hãy cẩn trọng về điều Ta truyền cho con hôm nay. Nầy, Ta sẽ đuổi dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít khỏi trước mặt con. 12 Hãy cẩn trọng, đừng lập giao ước với dân cư sinh sống trong đất mà con sẽ vào, kẻo họ sẽ trở thành một cái bẫy cho con. 13 Nhưng các con phải phá hủy các bàn thờ, đập bể các trụ thờ và đánh hạ các thần chúng nó. 14 Đừng thờ lạy một thần nào khác vì Đức Giê-hô-va, danh Ngài là Đấng kỵ tà; Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà. 15 Không được lập giao ước với dân bản xứ, kẻo khi chúng hành dâm với các tà thần và cúng tế các thần của chúng rồi mời các con và các con sẽ ăn của cúng thần tượng. 16 Cũng đừng cưới con gái chúng nó cho con trai các con, kẻo con gái chúng hành dâm với các tà thần rồi quyến dụ con trai các con cũng hành dâm với các tà thần của chúng. 17 Con không được đúc tượng thần.” 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se chuẩn bị những tấm bảng đá khác và một lần nữa lại đến núi Si-na-i. Khi Môi-se leo lên núi với những tấm bảng đá, Đức Chúa Trời đã bày tỏ vinh quang của Ngài cho ông, như Ngài đã hứa. Môi-se nhanh chóng cúi xuống và thờ lạy Đức Chúa Trời, và Ngài đã lập lại giao ước. Tại điểm này, Đức Chúa Trời đặc biệt yêu cầu ba điều: Thứ nhất, Ngài ra lệnh rằng khi dân sự đã vào Đất Hứa, họ không được lập giao ước nào với các dân trong xứ. Sau đó, Ngài truyền lệnh dân sự không được kết hôn với người ngoại, và cuối cùng, Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ xóa bỏ những tôn giáo và các thần tượng của dân ngoại (c.1-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14 Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ở đây, sự kỵ tà, là một cảm xúc muốn chỉ riêng mình được quan tâm, một điều gì đó mạnh hơn tình yêu thương. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu thương là tất cả chính mình Ngài, và bằng cớ đó là Đức Chúa Jêsus. Chúng ta đáp ứng với tình yêu thương này của Đức Chúa Trời như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-17 Khi chúng ta đi theo mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể không theo những tập tục và mục đích xấu xa của thế giới này. Trong hai lối sống đó, chúng ta đang đi theo lối sống nào? Những khuynh hướng và tập tục của thế giới này, điều chúng ta phải cẩn thận và tránh xa, là gì?

Tham khảo   

34:3 Câu công bố ngắn ngủi về những sự hạn chế tập trung vào thực tiễn là chỉ một mình Môi-se sẽ được thấy trên toàn bộ quả núi, điều dường như là một lời cảnh báo hơn là khi luật pháp lần đầu tiên được ban cho (xem 19:12, 17).

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì đã chờ đợi bằng tình yêu thương và sự kiên trì lâu đến vậy, cho dù chúng con bướng bỉnh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 40-43

Bình Luận:

You may also like