Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Mười Điều Răn

Ngày 12 – Mười Điều Răn

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã gọi Môi-se và A-rôn lên núi Si-na-i và ban Mười Điều Răn mà dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.

Xuất Ai Cập Ký 20:1-17

1 Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời nầy: 2 “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. 3 Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác. 4 Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. 5 Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. 6 Nhưng Ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến Ta và vâng giữ các điều răn của Ta. 7 Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. 8 Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. 9 Con phải làm tất cả công việc mình trong sáu ngày, 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ công việc gì cả. 11 Vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngày thứ bảy. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. 12 Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con. 13 Con không được giết người. 14 Con không được phạm tội tà dâm. 15 Con không được trộm cắp. 16 Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình. 17 Con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con.”

 Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên Mười Điều Răn, sau khi đưa ra một sự đề cập rõ ràng về cách mà Ngài đã giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ai Cập. Điều này là bởi vì Ngài mong muốn dân Y-sơ-ra-ên biết ơn vì sự giải thoát của Đức Chúa Trời và muốn họ tự nguyện vâng lời Ngài (c.1-2).

Điều răn đầu tiên đến điều răn thứ tư là về việc yêu mến và thờ phượng Đức Chúa Trời, còn từ điều răn thứ năm đến điều răn thứ mười liên quan đến luật pháp cai trị mối quan hệ của con người. Mười Điều Răn là những điều răn quan trọng mà tất cả dân sự của vương quốc Đức Chúa Trời phải giữ (c.3-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3 Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta không được thờ lạy bất cứ thần nào khác trước mặt Ngài. Điều gì quyết định chúng ta là ai, ai là người mà chúng ta phải trung thành? Giống như lời cầu xin của Ê-li để chúng ta không dao động giữa Đức Chúa Trời và Ba-anh (2 Các Vua 18:21), chúng ta không được cho phép bất kỳ điều gì ưa thích hơn hoặc xem là quý trọng hơn Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7 “Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời”, có nghĩa là vì danh là đặc tính và bản chất của Ngài, nên chúng ta không được dùng danh ấy theo bất cứ cách nào làm giảm danh ấy thành một sự ngu dại. Nói cách khác, chúng ta không được dùng danh Chúa để chúc phước hay rủa sả một cách thiếu thận trọng, hoặc dùng danh ấy một cách tự do theo ý riêng của chúng ta. Danh của Đức Chúa Trời là để ngợi khen; danh ấy không phải là công cụ để chúng ta sử dụng.

Tham khảo   

20:1 Khi Đức Chúa Trời phán mọi lời này rồi, Ngài đã làm như vậy theo một cách mà tất cả dân sự đều có thể nghe thấy. Chẳng hạn, sự mô tả lặp đi lặp lại về những cảnh tượng và âm thanh liên quan đến sự hiện diện của Chúa trên núi Si-na-i (19:16-20; 20:18); và “Chính các con đã thấy ta từ trên trời tuyên phán” (c.22).

20:16 Việc làm một chứng nhân dối (xem 23:1-3) có ý nói đến một phiên xử hợp pháp mà trong đó lời chứng dối có thể dẫn đến sự trừng phạt người lân cận của một người. Việc “làm chứng dối” bị kết án trong Kinh Thánh vì những ảnh hưởng tai hại của nó giữa vòng dân sự và cách nói này coi thường đặc tính của Đức Chúa Trời (xem Châm Ngôn 6:16-19). Sự công chính và sự công bình của Đức Chúa Trời phải được phản chiếu trong đời sống của dân Y-sơ-ra-ên, một dân tộc đã được loại trừ sự nói dối, đặc biệt khi để đạt được điều gì đó mà phải hy sinh một người khác và xuyên tạc công lý.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con đủ nên có thể ghen tuông vì chúng con, xin hãy giúp chúng con biết rằng các điều răn của Ngài là một phước hạnh đem đến cho chúng con sự  an nghỉ và sự tự do.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 1-3

Bình Luận:

You may also like