Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Dân Sự Kính Sợ Chúa

Ngày 13 – Dân Sự Kính Sợ Chúa

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên, kinh nghiệm những sự việc phi thường về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đã kinh hãi, và yêu cầu Môi-se làm người trung gian giữa họ và Đức Chúa Trời.

Xuất Ai Cập Ký 20:18-26

18 Khi chứng kiến cảnh sấm chớp, tiếng kèn thổi và núi bốc khói thì dân chúng run sợ và đứng xa ra. 19 Họ nói với Môi-se: “Xin chính ông nói thẳng với chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe; nhưng xin Đức Chúa Trời đừng phán với chúng tôi, e chúng tôi chết mất.” 20 Môi-se nói với dân chúng: “Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời giáng lâm để thử lòng anh em, để anh em luôn kính sợ Ngài mà không phạm tội.” 21 Dân chúng đứng xa xa, còn Môi-se đến gần đám mây dày đặc, nơi Đức Chúa Trời đang ngự. 22 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Con hãy nói với con dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Chính các con đã thấy Ta từ trên trời tuyên phán. 23 Vậy các con không được làm bất cứ tượng thần nào bên cạnh Ta; cũng đừng tự tạo các tượng thần bằng bạc hay bằng vàng nào cả.’ 24 Con hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất và trên đó dâng tế lễ thiêu, tế lễ bình an, hoặc chiên hay bò của mình. Bất cứ nơi nào Ta tỏ danh Ta để ghi nhớ, Ta sẽ đến và ban phước cho con. 25 Nếu con lập cho Ta một bàn thờ bằng đá thì không được dùng đá đẽo, vì nếu con dùng dụng cụ để đẽo thì con đã làm cho đá đó ra ô uế. 26 Con không được đi lên bàn thờ Ta bằng các bậc thang để thân thể con không hở hang trước bàn thờ.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã ngự xuống núi Si-na-i ở giữa đám khói dày đặc, những tia chớp và những âm thanh chói tai của tiếng sấm và những kèn rất lớn. Dân Y-sơ-ra-ên tự nhiên run sợ trước sự bày tỏ quyền năng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và đã vui mừng bảo Môi-se làm người trung gian giữa họ và Đức Chúa Trời (c.18-21).

Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên không được làm các thần tượng bằng những vật liệu trần thế, và khi dựng một bàn thờ dâng tế lễ, họ phải dùng đá nguyên khối. Điều này là vì Đức Chúa Trời không phải là một vị thần do con người tạo ra, nhưng là Chúa Sáng Tạo tự hữu hằng hữu (c.22-36).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22-23 Đức Chúa Trời đã phán với dân Y-sơ-ra-ên không được làm các thần bằng bạc hoặc vàng. Tuy nhiên, sau đó và thậm chí cả ngày nay, dân sự đã không từ bỏ việc làm thần tượng. Điều này là vì với một thần tượng chúng ta có thể có cách riêng của mình thoải mái hơn là việc với Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng phán với chúng ta một cách mật thiết và gặp gỡ chúng ta một cách cá nhân. Chúng ta phải từ bỏ những đam mê tôn giáo vô ích của mình, và thay vào đó phải phục hồi sự tôn kính thật khiến Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta và đưa chúng ta vào mối tương giao cá nhân với Ngài.

C.24 Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên trong bất kỳ nơi nào mà họ lập một bàn thờ và dâng của lễ hy sinh và của lễ bình an cho Ngài. Tương tự như vậy, thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời vui thích với những người đến thờ phượng Ngài thông qua Đức Chúa Jêsus, và Ngài đang ngự ở những nơi thờ phượng thật của chúng ta.

Tham khảo   

20:18-20 Lần cuối cùng dân Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm một dấu hiệu về sấm và chớp, đó là trong bối cảnh của tai vạ mưa đá giáng xuống trên Ai Cập (xem 9:23-26). Môi-se bảo với dân sự không nên sợ Đức Chúa Trời diệt họ (20:20), và giải thích rằng Đức Chúa Trời đang thử họ để đời sống họ trong xứ này có thể được tể trị bằng sự kính sợ Chúa (xem Phục Truyền 6:2).

20:22-26 Cùng với 23:10-19, những câu này trình bày phần đầu tiên của luật pháp Mười Điều Răn sau đây (21:1-23:9) và tập trung vào sự thờ phượng của dân Y-sơ-ra-ên. Mối tương giao của dân Y-sơ-ra-ên với Chúa là sự ưu tiên trước hết của dân này. Điều này lại được phản ánh ở đây, nơi những quy định tôn giáo này đi trước những điều liên quan đến người lân cận của một người. Những quy định này đưa ra sự giải thích chi tiết hơn về các nghĩa vụ ngụ ý trong những điều răn thứ nhất và thứ hai (20:3-6).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con kính sợ Ngài, Đấng là Ê-ma-nu-ên, và để sống là những người thờ phượng thật trong mối tương giao với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn4-6

Bình Luận:

You may also like