Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Dân Y-Sơ-Ra-Ên Tại Núi Si-Na-I

Ngày 10 – Dân Y-Sơ-Ra-Ên Tại Núi Si-Na-I

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi dân Y-sơ-ra-ên đến núi Si-na-i, Đức Chúa Trời đã gọi Môi-se đến và công bố với ông kế hoạch của Ngài về việc niêm phong hòm giao ước, và đưa cho Môi-se những chỉ dẫn về cách mà dân sự phải chuẩn bị.

Xuất Ai Cập Ký 19:1-13

1 Vào tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi Ai Cập, chính ngày đó dân Y-sơ-ra-ên đến hoang mạc Si-na-i. 2 Khởi hành từ Rê-phi-đim, họ đến hoang mạc Si-na-i, và đóng trại trong hoang mạc. Tại đó, dân Y-sơ-ra-ên đóng trại đối diện với núi. 3 Môi-se lên gặp Đức Chúa Trời. Từ trên núi, Đức Giê-hô-va gọi ông và phán: “Con hãy nói với nhà Gia-cốp, và bảo với con dân Y-sơ-ra-ên thế nầy: 4 ‘Các con đã thấy điều Ta làm cho người Ai Cập, Ta đã chở các con trên cánh đại bàng, và dẫn các con đến với Ta như thế nào. 5 Vậy bây giờ, nếu các con thật lòng vâng lời Ta và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của Ta; dù cả thế gian đều thuộc về Ta. 6 Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta.’ Đó là những lời con phải nói lại với con dân Y-sơ-ra-ên.” 7 Vậy Môi-se đến và gọi các trưởng lão trong dân chúng lại, thuật cho họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã truyền dặn mình. 8 Toàn dân đồng thanh trả lời: “Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền phán.” Môi-se trình lại lời của dân chúng lên Đức Giê-hô-va. 9 Ngài phán: “Nầy, Ta sẽ đến với con trong một đám mây dày đặc để khi Ta truyền bảo con thì dân chúng có thể nghe và tin tưởng con suốt đời.” Khi Môi-se đem lời của dân chúng thưa lại với Đức Giê-hô-va, 10 thì Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đến với dân chúng, biệt riêng họ ra thánh hôm nay và ngày mai. Bảo họ phải giặt y phục mình; 11 đến ngày thứ ba, họ phải sẵn sàng vì vào ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt toàn thể dân chúng tại núi Si-na-i. 12 Con cũng phải phân định giới hạn cho dân chúng ở chung quanh núi, và dặn họ: ‘Hãy cẩn thận đừng leo lên núi hoặc chạm đến chân núi. Ai chạm đến núi sẽ bị xử tử. 13 Kẻ đó phải bị ném đá hoặc bị bắn bằng tên; đừng chạm tay vào kẻ đó. Dù là người hay súc vật cũng không được để cho sống.’ Khi nào kèn thổi lên, dân chúng mới được lên núi.” 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, dân đã từng sống làm nô lệ tại Ai Cập, chăm lo cho họ ba tháng trong đồng hoang, sau đó Ngài đã dẫn họ đến núi Si-na-i, một nơi để thờ phượng (c.1-2).

Khi Môi-se lên núi Si-na-i để gặp Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa với ông rằng nếu dân Y-sơ-ra-ên giữ giao ước của Ngài, Ngài sẽ khiến họ là một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh. Tất cả dân sự mà Môi-se đã truyền lại sứ điệp này đều trả lời rằng họ sẽ giữ giao ước của Đức Chúa Trời. Sau đó Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn dân Y-sơ-ra-ên phải giặt y phục mình và sẵn sàng để gặp Ngài (c.3-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Như Ngài đã hứa (3:12), Đức Chúa Trời đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên đến núi Si-na-i trong vòng ba tháng kể từ khi rời khỏi Ai Cập. Với mục đích dấy vương quốc của Ngài lên qua họ, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ từng bước một. Ngày nay, Đức Chúa Trời tính cả chúng ta vào kế hoạch đó, và dẫn dắt chúng ta theo như cách mà Ngài đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên trước đây. Chúng ta có giao phó mọi thứ mà chúng ta có cho Chúa và đi theo Ngài, Đấng đi trước chúng ta không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8 Dân Y-sơ-ra-ên đã hứa làm mọi điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Đây là một sự đáp lại phù hợp với ân điển (3-6) mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Sống trong ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời, chúng ta đáp lại với Lời Ngài như thế nào?

Tham khảo   

19:4-6 Chúa kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên trung tín với giao ước của Ngài ngay cả trước khi Ngài bày tỏ mọi chi tiết của nó (c.5). Điều mà họ đã từng thấy ở Ai Cập (c.4) nhắc họ nhớ rằng mối quan hệ theo giao ước của Đức Chúa Trời với họ là quan trọng trước hết và cần thiết cho đời sống của họ là dân sự Ngài.

19:9 để khi Ta truyền bảo con thì dân chúng có thể nghe. Tầm nhìn và âm thanh của sự hiện diện của Chúa tại núi Si-na-i được nhấn mạnh trong suốt phần này (xem cả c.11, 16-19) và phải chú ý thêm nữa rằng Môi-se là một người mà qua đó Chúa sẽ bày tỏ Lời Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, chúng con thật sự cảm tạ Ngài vì ân điển mà Ngài đã khiến chúng con thành của cải có giá trị của Ngài. Xin hãy giúp chúng con trở thành những người thực hiện Lời Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 145-147

Bình Luận:

You may also like