Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Lời Khuyên Cho Những Người Vợ, Người Chồng Và Hội Thánh

Ngày 05 – Lời Khuyên Cho Những Người Vợ, Người Chồng Và Hội Thánh

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người chồng và người vợ được kêu gọi để nhận biết rằng họ cùng nhau là những người thừa kế của ân điển Đức Chúa Trời. Như vậy, họ phải tôn trọng nhau. Các Cơ Đốc nhân hãy làm tốt nhằm có tinh thần hiệp nhất để có thể chấp nhận và yêu thương lẫn nhau.

1 Phi-e-rơ 3:1-12

1 Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, 2 vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. 3 Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt; 4 nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng; đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. 5 Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hi vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế; 6 như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi ông là chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sa-ra vậy. 7 Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. 8 Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu. 9 Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi, để thừa hưởng phước lành. 10 Vì, “ai muốn yêu sự sống và thấy những ngày tốt đẹp, thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác, và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt; 11 hãy lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình và đuổi theo, 12 vì mắt Chúa đoái xem người công chính, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác.”

Suy ngẫm và hiểu

Những người vợ Cơ Đốc phải vâng phục chồng mình, dù khi người chồng của họ không vâng giữ đạo Chúa. Điều này là vì người chồng có thể đi đến chỗ tin nhận Đức Chúa Trời qua sự vâng phục thánh khiết của vợ họ. Còn những người chồng Cơ Đốc phải chăm sóc chu đáo cho vợ mình, người được xem là phái yếu hơn so với họ (c.1-7).

Các Cơ Đốc nhân được kêu gọi để yêu thương nhau như anh em, không làm điều ác và thay vì thế làm điều lành. Họ phải tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi nó. Đức Chúa Trời ở gần những người làm điều lành (c.8-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12 Mắt Chúa đoái xem người công chính và Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Vậy nên, các Cơ Đốc nhân, những người đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời và là người công chính, không có gì phải sợ hãi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7 Những người chồng Cơ Đốc phải nhận biết rằng vợ họ là những người thừa kế ân điển của tình yêu thương cùng với họ, và vì vậy phải tôn trọng họ. Liệu chúng ta có phải là những người chồng, những người yêu thương vợ mình và dành chính mình cho họ trước khi tìm kiếm sự vâng lời của họ không?

C.8-9 Các Cơ Đốc nhân phải phục vụ lẫn nhau trong Hội Thánh của mình bằng tình yêu thương, sự thương xót và sự khiêm nhường. Cho dù một số người đe dọa Hội Thánh của chúng ta, chúng ta được kêu gọi để chúc phước cho họ. Đây là tình yêu thương mà Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ cho chúng ta trên thập tự giá.

Tham khảo   

3:1-2 Những người chồng phải là những người lãnh đạo trong gia đình của họ (so sánh với Ê-phê-sô 5:22–33; Cô-lô-se 3:18–19), và những người vợ phải thuận phục (so sánh với 1 Phi-e-rơ 3:5–6) và tuân theo sự lãnh đạo của họ.  Nếu một người vợ có chồng là người không tin kính, không vâng theo Lời Chúa (có nghĩa là Phúc Âm), thì người vợ không nên cố gắng ép buộc người chồng cải đạo (tiếp tục phần tham khảo 2).

Thay vào đó, cách cư xử tin kính của người vợ sẽ làm chứng mà không phải dùng đến lời nói về chân lý của Phúc Âm. chồng mình. Kinh Thánh không bao giờ nói rằng người nữ nói chung phải ở dưới quyền của người nam nói chung, nhưng Kinh Thánh khẳng định cương vị làm đầu trong trong gia đình của người nam (xem cả Tít 2:5) và trong Hội Thánh. Kinh Thánh cũng khẳng định sự bình đẳng giữa người nam và người nữ là được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27; 1 Phi-e-rơ 3:7).

Cầu nguyệnLà những người thừa kế ân điển của Ngài, xin hãy giúp chúng con yêu thương nhau.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 128-131

Bình Luận:

You may also like