Home Dưỡng Linh Ngày 23 –  Trông Cậy Đức Chúa Trời Trong Lúc Khốn Cùng

Ngày 23 –  Trông Cậy Đức Chúa Trời Trong Lúc Khốn Cùng

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít tin cậy rằng cuộc sống của ông được Đức Chúa Trời nắm giữ, và rằng Đức Chúa Trời trợ giúp ông thậm chí khi ông ở trong những hoàn cảnh cấp bách khi ông bị những người đe dọa sự sống của ông, truy đuổi.

Thi thiên 54:1-7

1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi, Dùng quyền năng Chúa mà xét tôi công bình. 2 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, Lắng tai nghe các lời của miệng tôi, 3 Vì người lạ dấy nghịch cùng tôi, Người hung bạo tìm hại mạng sống tôi: Chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. 4 Nầy, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn tôi. 5 Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi: Xin hãy diệt chúng nó đi, tùy sự chân thật Chúa. 6 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, Cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành. 7 Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi mỗi gian truân; Mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi. 

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đa-vít đang trốn khỏi Sau-lơ, Sau-lơ, người đã đến và biết được nơi ẩn trốn của Đa-vít qua lời mách nước từ người Xíp, đã bao vây Đa-vít. Đa-vít giống như một con chuột đã dẫm vào thuốc độc. Tuy vậy, Đa-vít không oán giận Đức Chúa Trời hoặc lằm bằm với Ngài, dẫu rằng hoàn cảnh của ông là tuyệt vọng. Thay vào đó, ông cầu nguyện. Ông xưng nhận và có một sự tin cậy trọn vẹn rằng Đức Chúa Trời, bởi bản tính của Ngài, sẽ giúp đỡ ông và chăm lo cho ông. Đa-vít thậm chí cảm tạ và ngợi khen trước Đức Chúa Trời, Đấng nghe lời cầu nguyện của ông (c.1-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

4-5 Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ và ban sức mạnh cho chúng ta. Cho dù kẻ thù hau háu cố hạ gục chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc cho chúng ta đến cùng. Bởi vì Đa-vít có sự tin cậy nơi lẽ thật này, ông không nản lòng, thậm chí trong khó khăn, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Liệu có khó khăn nào mà bạn không thể chịu đựng được không? Hãy tin cậy, xưng nhận và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Đấng giúp đỡ chúng ta.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

6-7 Đa-vít tin sự tốt lành của Danh Chúa và có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông khỏi tất cả những sự khốn khổ của ông. Ông tin rằng ông sẽ có khả năng nhìn thấy kẻ thù của mình, những kẻ mà mắt không hướng đến Đức Chúa Trời, sẽ bị tiêu diệt trước mắt ông. Bởi vì điều này, cho dù ông đang bị kẻ thù bao vây tứ phía, ông không bị rúng động và, khi nhìn thấy hình ảnh sự chiến thắng của mình, ông có thể ngợi khen Đức Chúa Trời và tạ ơn trước.

Tham khảo

54:4-5 Lời cầu nguyện hướng đến Đức Chúa Trời trong c. 1-3 là khôn ngoan, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa giúp đỡnâng đỡ linh hồn con…cho mỗi một người trung tín của Ngài. Vì thế, mỗi tín hữu có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ báo trả sự ác cho kẻ thù của con (nghĩa là, sự ác mà chúng chủ ý thực hiện, so sánh với 5:10; 7:15), Và như vậy có thể để việc tính thời gian của việc đó cho Đức Chúa Trời (có thể hoặc không thể trong thời gian cuộc đời của người thờ phượng cụ thể).

54:6-7 Người thờ phượng mong ước sự vui thích liên tục bởi sự hiện diện và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Tế lễ tình nguyện là một kiểu tế lễ bình an (Lê-vi Ký 7:15), điều đó có nghĩa là mục đích của nó là tán dương sự nhân từ của Đức Chúa Trời bằng một bữa ăn trong sự hiện diện của Ngài. Những âm mưu của người ác không thể đẩy những người trung tín cách xa Đức Chúa Trời mãi mãi.

Cầu nguyện:Cho dù hoàn cảnh có phản bội chúng con ra sao, chúng con tin rằng Ngài sẽ giữ gìn chúng con và chúng con cảm tạ Ngài.

Bình Luận:

You may also like