Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ẩn Dụ Về Những Người Thuê Vườn Nho

Ngày 20 – Ẩn Dụ Về Những Người Thuê Vườn Nho

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 11:27-12:12

27 Chúa và môn đồ trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão tới gần Ngài, 28 mà hỏi rằng: Thầy lấy quyền phép nào làm những điều nầy, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy? 29 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu; hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. 30 Phép báp-tem của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. 31 Vả, họ bàn với nhau như vầy: Nếu chúng ta nói: Bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng: Vậy, sao các ngươi không tin lời Giăng? 32 Bằng chúng ta nói trái lại: Bởi người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin Giăng thật là Đấng tiên tri.33 Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều nầy.

12 1 Đức Chúa Jêsus khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và dựng một cái tháp; đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê, mà lìa bổn xứ. 2 Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. 3 Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. 4 Người lại sai một đầy tớ khác đến; nhưng họ đánh đầu nó và chưởi rủa nữa. 5 Người còn sai đứa khác đến, thì họ giết đi; lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. 6 Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng: Chúng nó sẽ kính vì con ta! 7 Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: Thằng nầy là con kế tự; hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. 8 Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. 9 Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. 10 Các ngươi há chưa đọc lời Kinh Thánh nầy: Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra, Đã trở nên đá góc nhà; 11 Ấy là công việc của Chúa, Và là việc rất lạ trước mắt chúng ta, hay sao? 12 Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình; song sợ dân chúng, nên bỏ Ngài mà đi. 

Suy ngẫm và hiểu

Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã hỏi Đức Chúa Jêsusliên quan đến thẩm quyền mà Ngài đã đuổi những kẻ buôn ra khỏi đền thờ. Khi đó Đức Chúa Jêsus bảo họ nếu họ trả lời câu hỏi của Ngài rằng có phải phép báp-têm của Giăng đến từ Đức Chúa Trời hay đến từ loài người, thì Ngài cũng sẽ trả lời câu hỏi của họ (11:27-33). Tuy nhiên, các lãnh đạo tôn giáo đã không trả lời Ngài. Sau đó Đức Chúa Jêsus cảnh báo họ rằng Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ, như người chủ tức giận trừng phạt những người thuê đã giết các đầy tớ và con trai của người chủ, người đến để thu một chút lợi tức từ họ (12:1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

12:6-11 Người chủ vườn nho đã sai con trai mình để đưa ra cho những người thuê cơ hội thứ hai. Thậm chí họ đã làm điều này ngay sau khi họ đã đánh đập và giết các đầy tớ của ông. Tương tự, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều cơ hội để trở lại với Ngài. Chúng ta sẽ tiếp nhận cơ hội lạ lùng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

12:12 Các lãnh đạo tôn giáo đã biết ý định của ẩn dụ của Đức Chúa Jêsus, nhưng họ không thay đổi tấm lòng mình. Thay vào đó, họ đã cố bắt Ngài. Nếu chúng ta không loại bỏ điều ác thì nó sẽ xâm chiếm chúng ta. Khi chúng ta nghe bài giảng ở nhà, hoặc ở chỗ làm việc, hoặc ở Hội Thánh khiến chúng ta cảm thấy khó chịu hoặc bị quở trách, chúng ta phản ứng như thế nào?

Tham khảo

12:3-5 Có sự leo thang trong sự ngược đãi của các đầy tớ của người chủ: họ bị đánh đập, đánh vào đầu (c.4), bị giết (c.5). Sự lặp đi lặp lại của những sự kiện này (nhiều đầy tớ khác cũng bị đối xử như vậy) làm tăng thêm sự bất công. Khi dân Y-sơ-ra-ên lẽ ra sinh ra trái thì các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên, bằng việc dẫn dắt sai lầm của họ, đã ngăn trở trái đó được dâng lên cho Đức Chúa Trời.

12:9 Cuối cùng người chủ vườn nho (Đức Chúa Trời) trừng phạt những kẻ thuê gian ác (các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên Ê-sai 5:3, 5) và tìm những người thuê mới (giao vườn nho cho những người khác). Dân Y-sơ-ra-ên (và Con được sai đến với dân này) thuộc về Đức Chúa Trời. Các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên đã coi thường cơ nghiệp của Đức Chúa Trời (Mác 11:27-12:12) và do đó phải chịu sự đoán xét của Ngài. 

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con có tấm lòng vâng phục Lời Ngài, và xin hãy giúp chúng con mỗi ngày càng khát khao Lời Ngài hơn nữa.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam.

Bình Luận:

You may also like