Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Việc Cảnh Báo Sự Bại Hoại Của Đền Thờ

Ngày 19 – Việc Cảnh Báo Sự Bại Hoại Của Đền Thờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 11:12-26

 12Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài đói. 13 Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả. 14 Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy. 15 Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ bán bò câu. 16 Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. 17 Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. 18 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài; vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. 19 Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. 20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ; 21 bấy giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa! Cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi. 22 Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 24 Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. 25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. 26[Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. 

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus đang đến Giê-ru-sa-lem, Ngài đã rủa sả cây vả chỉ có lá mà không có quả. Rồi Ngài đi lên đền thờ đuổi kẻ buôn người bán ra ngoài. Điều này là vì họ đã thông đồng với các thầy tế lễ, bán nhiều thứ rất đắt để kiếm doanh lợi bẩn thỉu. Tối đó, trên đường trở lại Bê-tha-ni, các môn đồ đã thấy cây vả mà Đức Chúa Jêsus đã rủa sả; nó đã héo khô và chết. Hai sự việc đều xảy ra trong một ngày là lời cảnh báo đoán xét cho đền thờ, giống như cây vả chỉ có lá (đền thờ chỉ đầy dẫy những hình thức mà thôi; c.12-26).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-18 Đền thờ, nơi mà lẽ ra phải là một nhà cầu nguyện cho tất cả mọi người, đã trở thành hang ổ trộm cướp. Thay vì là một nơi mà người ta tôn vinh và hiến mình cho Đức Chúa Trời bằng ân điển mà họ nhận lãnh được, thì nó đã trở thành một nơi mà họ dâng của để thỏa thuận với Ngài. Thay vì ăn năn tội, nó đã trở thành một nơi mà tội lỗi có thể dễ dàng gia tăng. So sánh, Hội Thánh của chúng ta đang như thế nào?

C.22-25 Đền thờ của người Do Thái, đã trở thành hang ổ trộm cướp, sẽ sụp đổ. Sau đó, những người đến với Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Jêsus, sẽ trở thành đền thờ mới của Đức Chúa Trời. Kể từ khi tin nhận Đức Chúa Jêsus, chúng ta có phân tách quá khứ của chúng ta ra không và chúng ta có sống theo ân điển mới mà chúng ta nhận lãnh được hay không?

Tham khảo

11:20 sáng hôm sau. Sách Ma-thi-ơ cô đọng các sự kiện của hai ngày này vào một câu chuyện và không ghi rõ các môn đồ đã thấy cây cả héo khô cho đến ngày hôm sau. Sách Mác cung cấp nhiều thông tin chi tiết về thời gian hơn trong khi sách Ma-thi-ơ đề cập sự kiện theo chủ đề (Ma-thi-ơ 21:18-22). 

11:21 trong vòng 24 giờ, cây vả đã héo khô đi, có lẽ sớm hơn (Ma-thi-ơ 21:19). Cây vả tượng trưng cho sự đoán xét của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên (cây vả thường dùng làm phép ẩn dụ về dân Y-sơ-ra-ên và vị trí của dân này trước mặt Đức Chúa Trời; Ê-sai 34:4; 8:13; Ô-se 9:10, 16; Giô-ên 1:7-12 ; A-mốt 4:9). 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chỉ tin vào Phúc Âm của Nước Trời mà thôi. Xin hãy giúp chúng con cầu nguyện và tha thứ!

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like