Home Dưỡng Linh Ngày 21- Các Lãnh Đạo Tôn Giáo Thử Đức Chúa Jêsus

Ngày 21- Các Lãnh Đạo Tôn Giáo Thử Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 12:13-27

 13 Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến, để bắt lỗi Ngài trong lời nói. 14 Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là người thật, không lo sợ gì ai; vì thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp?15 Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng: Các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng đơ-ni-ê. 16 Họ đem cho Ngài một đồng, Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. 17 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài. 18 Các người Sa-đu-sê, là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần mà hỏi Ngài rằng: 19 Thưa thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật nầy: Nếu một người kia có anh em qua đời, để vợ lại, không con, thì người kia phải lấy vợ góa đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. 20 Vả, có bảy anh em. Người thứ nhất cưới vợ, rồi chết, không có con. 21 Người thứ hai lấy vợ góa ấy, sau chết, cũng không có con; rồi đến người thứ ba cũng vậy. 22 Trong bảy người, chẳng ai để con lại. Sau hết, người đàn bà cũng chết. 23Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong bảy anh em? vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ. 24 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? 25 Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại, thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng; nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy.26 Còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, các ngươi há chưa đọc đến sao? 27 Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống! Thật các ngươi lầm to. 

Suy ngẫm và hiểu

Người Pha-ri-si và những người theo phe Hê-rốt đều hỏi Đức Chúa Jêsus về vấn đề thuế. Nếu Đức Chúa Jêsus bảo họ phải nộp thuế, thì họ sẽ lên kế hoạch để kết tội Ngài từ quan điểm của những người theo phe Hê-rốt. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus trả lời bằng cách bảo họ hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus bỏ họ đi không nói một lời (c13-17). Sau đó người Sa-đu-sê đến để thử Đức Chúa Jêsus bằng một câu hỏi về sự sống lại. Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng họ đã hiểu sai khái niệm về sự sống lại, vì họ không biết về Kinh Thánh, cũng không biết về quyền năng của Đức Chúa Trời (c.8-27).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-17 Điều mà Đức Chúa Jêsus nói về thuế không có nghĩa là điều này là của Sê-sa và điều kia của Đức Chúa Trời. Sê-sa cũng là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời và là vua mà Ngài chỉ định. Vấn đề là họ phải nộp thuế cho Sê-sa với ý tưởng là mọi thứ đều thuộc Đức Chúa Trời. Việc không nộp thuế không phải là thái độ của dân sự của Đức Chúa Trời.

C.24 Người Sa-đu-sê phục vụ trong đền thờ và đọc Kinh Thánh, nhưng họ không biết Kinh Thánh, cũng không biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên, họ không thể nhận biết công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời (sự sống lại) vượt quá lập luận của họ. Chúng ta có tiếp nhận công việc của Đức Chúa Trời, vượt quá sự trông đợi và lập luận của chúng ta, cách khiêm nhường mà hay không?

Tham khảo

12:17 những gì của Sê-sa, …những gì của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus không bàn luận về vấn đề có phải sự cai trị của La Mã hiện thời là công bằng hay bất công, mà Ngài ngụ ý rằng nộp thuế cho Sê-sa là đúng. Tuy nhiên,Nước Trời vượt trội hơn tất cả “những điều” này. 

12:18-23 Câu hỏi cường điệu và lý thuyết suông (bảy cuộc hôn nhân kế tiếp nhau để duy trì nòi giống) có vẻ mang đến một sự căng thẳng trong Luật Pháp của Môi-se (Sáng Thế Ký 38:8; Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:5-6; Ru-tơ 4) và niềm tin vào sự sống lại, mà đảng Sa-đu-sê phủ nhận. Có thể nào một người phụ nữ và bảy người nam lại kết hôn trên thiên đàng không? 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con nhận biết quyền năng Ngài thông qua Lời Ngài. Xin hãy giúp chúng con tin đó là chân lý.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam.

Bình Luận:

You may also like