Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Báo Trước Lần Thứ Nhất Về Sự Chịu Khổ Và Sự Sống Lại

Ngày 08 – Sự Báo Trước Lần Thứ Nhất Về Sự Chịu Khổ Và Sự Sống Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 8:27-9:1

27 Đức Giê-su và các môn đệ đi đến các làng thuộc vùng Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi: “Người ta nói Ta là ai?” 28 Họ đáp: “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người cho là Ê-li, cũng có người bảo là một trong các tiên tri của Chúa.” 29 Ngài lại hỏi: “Còn các con nói Ta là ai?” Phê-rơ thưa rằng: “Thầy là Chúa Cứu Thế”.30 Ngài nghiêm cấm các môn đệ không được nói cho ai biết về Ngài. 31 Rồi Đức Giê-su bắt đầu dạy họ: “Con Người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thượng tế, các chuyên gia kinh luật khai trừ, giết chết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại.” 32 Ngài nói điều này cách công khai; Phê-rơ mời riêng Ngài ra trách. 33 Nhưng Ngài quay lại nhìn các môn đệ, rồi quở Phê-rơ: “Sa-tan, hãy lui ra sau Ta, vì con không lưu tâm đến việc Đức Chúa Trời, nhưng chỉ nghĩ đến việc loài người.” 34 Sau đó, Đức Giê-su gọi dân chúng và các môn đệ đến truyền dạy rằng: Nếu ai muốn theo làm môn đệ Ta phải từ bỏ bản thân mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. 35 Vì người nào muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta và Phúc Âm mà mất mạng sẽ cứu được mạng mình. 36 Vì nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? 37 Vì người sẽ lấy gì để đánh đổi linh hồn mình lại? 38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người đó khi Ngài trở lại trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên sứ thánh của Ngài.”

 1 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi khen Phi-e-rơ về việc xưng nhận của mình rằng Đức Chúa Jêsus là “Đấng Christ” (Ma-thi-ơ 16:17), Đức Chúa Jêsus báo trước về sự chịu khổ, sự chết và sự phục sinh của Ngài; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại để cứu chuộc dân của Đức Chúa Trời. Khi nghe điều này, ngay lập tức, Phi-e-rơ đã phàn nàn. Đức Chúa Jêsus quở trách ông là “Sa-tan”. Sau đó, Đức Chúa Jêsus dạy về thái độ của những người muốn theo Ngài nên như thế nào. Thái độ đó cần phải được chuẩn bị cho sự chịu khổ và theo cách mà Đức Chúa Jêsus đã đi. Hơn nữa, họ phải dâng đời sống mình cho Đức Chúa Jêsus (8:27-9:1).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

8:34-35 Đức Chúa Jêsus dạy dỗ các môn đồ Ngài đường lối của một sứ đồ thật. Đường lối đó là phải từ bỏ bản thân, vác thập tự giá mình và đi theo con đường mà Đức Chúa Jêsus đã chọn. Nói cách khác, đó là dâng đời sống mình vì Chúa. Là người đã chuẩn bị sẵn sàng để theo Chúa, chúng ta đã từng từ bỏ được những điều gì cho Đức Chúa Jêsus rồi?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

8:33 Phi-e-rơ, người đã không thấy những điều theo ý nghĩa thuộc linh, đã cố ngăn cản sự chịu khổ và sự chết của Đức Chúa Jêsus. Hậu quả là ông đã bị quở trách. Điều này là vì là một sứ đồ phải đi theo con đường của Đức Chúa Jêsus, nhưng Phi-e-rơ lại đứng cản đường. Chúng ta phải thận trọng để không đứng cản đường Chúa, khi cậy vào sức riêng của mình.

Tham khảo

8:27-33 Gần nguồn của sông Giô-đanh, Đức Chúa Jêsus bắt đầu dạy dỗ các môn đồ Ngài rằng Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời phải chịu chết và phải sống lại (c.31). Mỗi một sự báo trước quan trọng về sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus đều được tiếp theo bằng sự dạy dỗ về việc môn đệ hóa (c.32-38, 9:32-50, 10:34-45).

8:35 Tuyên bố nghịch lý của Đức Chúa Jêsus đòi hỏi hai ý nghĩa khác nhau của từ “sự sống”: hễ người nào sống đời sống coi mình là trung tâm, tập trung vào đời này (ví dụ cứu mạng sống mình) thì sẽ không thấy được sứ sống đời đời với Đức Chúa Trời (sẽ mất sự sống mình); còn hễ ai từ bỏ đời sống coi mình là trung tâm, nổi loạn nghịch lại Đức Chúa Trời (mất sự sống mình) vì cớ Đấng Christ và Phúc Âm,  sẽ tìm thấy sự giao thông đời đời với Đức Chúa Trời (sẽ cứu được mạng sống mình; xem c.38). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con theo Ngài, không phải bằng một phần của đời sống chúng con mà bằng trọn đời sống chúng con. Xin hãy giúp chúng con sống là những sứ đồ thật sự của Ngài.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like