Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Một Tấm Lòng Tan Vỡ Và Thống Hối

Ngày 07 – Một Tấm Lòng Tan Vỡ Và Thống Hối

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 51:10-19

10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. 11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. 12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. 13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. 14 Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. 15 Chúa ơn, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. 16 Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: 17 Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu. 18 Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây cất các vách tường của Giê-ru-sa-lem. 19 Bấy giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, Của lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. 

Suy ngẫm và hiểu

Điều Đa-vít sợ nhất là mối tương giao của ông với Đức Chúa Trời không còn nữa. Vì thế, ông cầu nguyện rằng Chúa sẽ làm mới tấm lòng ông và không cất Thánh Linh xa khỏi ông. Lại một lần nữa, ông cầu xin Chúa phục hồi niềm vui sự cứu rỗi của Ngài. Sau đó, Đa-vít hứa dạy cho những tội nhân khác cũng như chính ông về đường lối Chúa (c.10-17). Sự ăn năn của Đa-vít còn đi xa hơn nữa: ông cầu xin sự thịnh vượng về việc thờ phượng của đền thờ và sự phục hồi cộng đồng (c.18-19).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-17 Đức Chúa Trời muốn tấm lòng thống hối hơn là những của lễ trang trọng. Những của lễ mà không có một tấm lòng như thế thì chỉ là sự giả hình mà thôi. Đức Chúa Trời không thừa nhận những tôn giáo sau đây: tôn giáo mà Thánh Linh Chúa đã lìa bỏ, tôn giáo nơi chỉ có hình thức chứ không có tấm lòng, và tôn giáo nơi người ta lẫn lộn sự phấn khích của họ với sự hiện diện thật của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-15 Vào lúc Đa-vít xưng nhận tội lỗi và hạ mình xuống thấp nhất, ông đã kinh nghiệm được Phúc Âm của sự phục hồi và tha thứ. Chúng ta từng kinh nghiệm được Phúc Âm này chưa? Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có công bố, ngợi khen và thực hiện nhiệm vụ của mình vì sự vui mừng trong việc kinh nghiệm Phúc Âm không?

Tham khảo

51:13 Như thường lệ trong các sách Thi Thiên, những kẻ vi phạm và tội nhân đều là thành viên của dân thuộc giao ước, những người không trung tín đi theo sự cung ứng của giao ước Đức Chúa Trời; những người trung tín kêu gọi họ là đi theo ân điển của Chúa, theo quan điểm của chính những người xứng đáng bị quăng ra ngoài. 

51:14 Tội làm đổ huyết. Có lẽ là sự liên quan việc giết U-ri (2 Sa-mu-ên 12:9). Những người trung tín không thể phạm trọng tội này được, mà thay vì thế phải cầm giữ lòng mình; nếu Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho Đa-vít điều gian ác này, thì chắc chắn Ngài có thể tha thứ cho tất cả những người khác nữa! 

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy phục hồi sự vui mừng của sự cứu rỗi của chúng con và xin hãy giúp chúng con thờ phượng Ngài bằng tấm lòng khiêm nhường.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like