Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Điều Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Ngày 05 – Điều Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 50:1-23

1 Đấng quyền năng, là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va, đã phán, và gọi thiên hạ Từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn. 2 Từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra. 3 Đức Chúa Trời chúng tôi đến, không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, Chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. 4 Ngài kêu các từng trời trên cao, Và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài: 5 Hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta, Là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta. 6 Các từng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, Vì chính Đức Chúa Trời là quan xét. 7 Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ nói: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, ta sẽ làm chứng nghịch ngươi: Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời ngươi.8 Ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ các của tế lễ ngươi, Cũng chẳng quở ngươi tại vì những của lễ thiêu hằng ở trước mặt ta. 9 Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, Cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi; 10 Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, Các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy. 11 Ta biết hết các chim của núi, Mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta. 12 Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay; Vì thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về ta. 13 Ta há ăn thịt bò đực, Hay là uống huyết dê đực sao! 14 Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao; 15 Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta. 16 Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng: Nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta? Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta? 17 Thật ngươi ghét sự sửa dạy, Bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta. 18 Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ, Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. 19 Ngươi thả miệng mình nói xấu, Buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt. 20Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, Gièm chê con trai của mẹ ngươi. 21 Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng; Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi; Nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. 22 Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, Kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng. 23 Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên đã hứa chỉ phụng sự một mình Đức Chúa Trời và vâng theo Luật Pháp của Ngài mà thôi, nhưng rồi họ lại quên đi giao ước và bất tuân Luật Pháp của Ngài. Họ tưởng rằng thỉnh thoảng dâng của lễ thì vẫn không sao; Đức Chúa Trời sẽ vẫn đẹp lòng. Nhưng của lễ mà Chúa thực sự vui thích không phải là của lễ chỉ vì nghi thức, mà bởi tấm lòng biết ơn và đời sống tuân theo Luật Pháp. Trước giả Thi Thiên quở trách những thái độ sai trật của dân Y-sơ-ra-ên và cảnh báo họ về sự đoán xét của Ngài, và thúc giục họ dâng lời cảm tạ làm của lễ (c.1-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-6 Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa của mọi tạo vật, tể trị mọi thứ trong thế gian này và đoán xét tùy theo sự công chính của chính Ngài. Đặc biệt, Ngài triệu tập dân của Ngài và đánh giá xem họ có sống theo như lời mình hứa hay không. Khi Chúa kêu gọi chúng ta để đoán xét và đánh giá đời sống của chúng ta, Vị Quan Tòa đáng kính sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-15 Dân giao ước sẽ phải thờ phượng Đức Chúa Trời hết lòng và sống theo lời thề của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là dân đó thật sự tin cậy vào Đức Chúa Trời và bám chặt vào Ngài! Chúa không phải là người đáp ứng các nhu cầu của chúng ta và làm thỏa mãn chúng ta. Ngài là Đấng mà chúng ta phải thuận phục, tin cậy và phụ thuộc.

Tham khảo

50:21 Chú thích của bản Kinh Thánh Chuẩn giải thích rằng cũng có thể dịch ngươi tưởng rằng Ta cũng giống như ngươi; so sánh với Xuất Ai Cập Ký 3:14. Điều này làm sắc bén thêm lời quở trách, vì đặc biệt, Danh của Đức Chúa Trời được kết nối với lời hứa của Ngài về sự thành tín và sự tốt lành đối với dân sự Ngài (Xuất Ai Cập Ký 3:12, 6:6-8), và kẻ ác đang lạm dụng điều này. 

50:23 Ý tưởng cuối cùng tổng kết Thi Thiên này, với mối quan tâm của nó về việc tư cách hội viên trong dân sự ưa thích của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì: hân hoan vui mừng với sự hiện diện của Chúa (lời cảm tạ là của lễ cho Ngài), và một đời sống đúng đắn và ân cần trong mối thông công với dân sự của Đức Chúa Trời (đi theo đường lối ngay thẳng).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con không đoán xét lẫn nhau bằng những tiêu chuẩn của con người.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like