Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Ngài Tạo Nên Đất Rẽ Nước Biển Ra

Ngày 20 – Ngài Tạo Nên Đất Rẽ Nước Biển Ra

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 14:15-31

15 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; 16 còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. 17 Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pha-ra-ôn, cả đạo binh, binh xa, và lính kỵ người. 18 Khi nào ta được rạng danh vì Pha-ra-ôn, binh xa, cùng lính kỵ người, thì người Ê-díp-tô sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy. 19 Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau; 20 trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được. 21 Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. 22 Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. 23 Người Ê-díp-tô bèn đuổi theo; hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo xuống giữa biển. 24 Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn. 25 Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ê-díp-tô bèn nói nhau rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Y-sơ-ra-ên đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta. 26 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó, 27 Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại, người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chận; vậy Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. 28 Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai. 29 Song dân Y-sơ-ra-ên đi giữa biển như trên đất cạn; nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. 30 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi tay người Ê-díp-tô; dân ấy thấy người Ê-díp-tô chết trên bãi biển. 31 Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi chặn con đường giữa dân Y-sơ-ra-ên và quân đội của Ai Cập bằng việc di chuyển trụ mây và trụ lửa, điều đã từng ở phía trước dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se giơ cây gậy của ông về phía biển. Khi Môi-se vâng lời, biển đã chia làm hai, và đất khô bày ra, tạo nên một con đường cho dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biển (c.15-22). Quân đội của Pha-ra-ôn chứng kiến điều này và cố gắng đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên qua con đường đó. Tuy vậy, khi biển trở lại như cũ, tất cả quân đội của Pha-ra-ôn ngã xuống nước và bị tiêu diệt. Dân Y-sơ-ra-ên, những người trải nghiệm và chứng kiến quyền năng và phép lạ gây sững sờ này, đã kính sợ Đức Chúa Trời và tin cậy Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời (c.23-31).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21-31 Đức Chúa Trời, Đấng ngay từ lúc ban đầu đã kiểm soát nước biển lộn xộn và đã tạo ra đất ở giữa biển  (Sáng Thế Ký 1:9), lần này đã chia đôi Biển Đỏ, và bằng cách tạo ra đất Ngài đã mở ra một con đường giải cứu cho dân sự của Ngài. Dầu vậy, con đường đó đã trở thành con đường chết đối với Pha-ra-ôn, là kẻ thù của Ngài, và đối với quân đội của Pha-ra-ôn. Tương tự như vậy, con đường hẹp và giới hạn của thập tự giá mà Đức Chúa Jêsus đã tạo ra cho chúng ta là con đường sự sống cho những ai có đức tin, nhưng là con đường hủy diệt cho những ai chối bỏ nó.

C.15-16 Đức Chúa Trời phán bảo với Môi-se đang kêu van rằng đã đến lúc hành động. Trong cuộc sống của chúng ta cũng có những lúc khi chúng ta phải cầu nguyện, và những lúc chúng ta phải hành động như một phần của lời cầu nguyện đó. Cho dù chúng ta cầu xin sự giải cứu, nếu chúng ta không giơ cây gậy lên và giang nó ra trên biển, phép lạ sẽ không xảy ra. Sự vâng lời của tôi là một phần của lời cầu nguyện của tôi và sự bắt đầu của một sự đáp lời.

Tham khảo

14:31 họ tin nơi Chúa và tôi tớ Ngài là Môi-se. Do Chúa đã chọn Môi-se làm một người qua đó Ngài sẽ bày tỏ lời Ngài, dân Y-sơ-ra-ên cần học biết cách đi theo Môi-se như là một kết quả của việc học kính sợ Chúa (xem c.10, 13).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con bước theo con đường cứu chuộc, đi theo con đường thập tự giá mà Đức Chúa Jêsus đã tạo ra cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 11-14

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like