Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Chúa Sẽ Chiến Cự Cho Anh Chị Em

Ngày 19 – Chúa Sẽ Chiến Cự Cho Anh Chị Em

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 14:1-14

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên trở lại đóng trại tại trước Phi-Ha-hi-rốt, ngang Ba-anh-Sê-phôn, giữa khoảng Mít-đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi nầy, gần biển. 3 Chắc Pha-ra-ôn sẽ nói về dân Y-sơ-ra-ên rằng: Dân đó lạc đường bị khốn trong đồng vắng rồi. 4 Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó; nhưng ta sẽ vì Pha-ra-ôn và cả toán binh người được rạng danh; người Ê-díp-tô sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy. 5 Vả, họ báo cùng vua Ê-díp-tô rằng dân Hê-bơ-rơ đã trốn đi rồi. Lòng Pha-ra-ôn và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: Chúng ta đã làm chi vậy, tha dân Y-sơ-ra-ên đi để khỏi phục dịch ta nữa sao? 6 Pha-ra-ôn bèn thắng xe và đem dân mình theo. 7 Người đem sáu trăm xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Ê-díp-tô, trên mỗi xe đều có chiến binh cả. 8 Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn, vua của xứ Ê-díp-tô, cứng lòng, đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên; nhưng dân nầy đã ra đi một cách dạn dĩ. 9 Người Ê-díp-tô và cả ngựa xe, lính kỵ, cùng toán binh của Pha-ra-ôn đều đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên, gặp đương đóng đồn nơi bờ biển, gần Phi-Ha-hi-rốt, ngang Ba-anh-Sê-phôn. 10 Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va. 11 Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: Xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô để làm chi? 12 Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ê-díp-tô rằng: Để mặc chúng tôi phục dịch dân Ê-díp-tô, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng? 13 Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. 14 Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se cắm trại bên bờ biển. Dẫu rằng việc đóng trại bên bờ biển, nơi bờ cát là một hoang mạc, là làm một việc vô cùng nguy hiểm và ngu dại, Môi-se vẫn vâng theo lời Đức Chúa Trời. Lúc này, Pha-ra-ôn, người nuối tiếc vì đã cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, đã dùng quân đội của ông ta đuổi theo họ (c.1-9). Khi quân đội của Pha-ra-ôn tấn công gần nơi dân Y-sơ-ra-ên đóng trại, dân Y-sơ-ra-ên vô cùng sợ hãi và kêu khóc. Họ trách mắng Môi-se, và hỏi ông, “Tại sao ngươi đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập?”  Cho dân sự biết rằng đây là một cơ hội để Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, Môi-se bảo dân sự đừng sợ, nhưng hãy yên lặng (c.10-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-9 Ngay sau khi dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập, Pha-ra-ôn, người đã thay lòng, đã sai một đội quân tinh nhuệ đuổi theo họ. Do ông ta mất hơn hai triệu người lao động, và đã cho họ ra đi sau khi trả bằng cái giá con trai đầu lòng của ông ta và gần như là sự chết trên tất cả Ai Cập, ông ta cay đắng bực tức. Nếu chúng ta không coi việc nhận biết Đức Chúa Trời là ân điển lớn nhất, chúng ta sẽ chẳng có được gì giữa sự đau khổ: chỉ còn lại sự thịnh nộ và sự nuối tiếc.

C.8, 10-12 Cho dù dân Y-sơ-ra-ên đi lên phía trước ‘cách dạn dĩ’ khi họ thấy trụ mây và trụ lửa, nhưng ngay sau khi họ nhìn thấy Biển Đỏ và quân đội của Pha-ra-ôn, họ bắt đầu để cho những lời than phiền và trách móc tuôn ra. Chuẩn mực của đức tin phụ thuộc vào việc chúng ta nhìn thấy điều gì, khi nào và trong hoàn cảnh nào. Tôi đang nhìn thấy điều gì ngay bây giờ?

Tham khảo

14:11 Ngươi đã làm gì với chúng ta…? Hãy chú ý sai lầm tương tự người dân Ai Cập đã phạm liên quan đến hành động của chính họ (c.5). Sự cố này giữa dân sự và Môi-se đã được nói đến qua những sự kiện trước đó (2:14; 5:21) và cũng báo trước những việc sẽ đến (15:24; 16:2; 17:3).

Cầu nguyện: Chúa, Đấng nhìn thấy xa hơn những tình cảnh khó khăn trước mặt chúng con và dẫn dắt chúng con vượt qua, chúng con sẽ chăm xem Ngài và làm chứng nhân cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 8-10

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like