Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Tai Vạ Ếch Nhái

Ngày 07 – Tai Vạ Ếch Nhái

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 8:1-15

1 Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn, và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. 2 Nếu ngươi không tha cho đi, nầy ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. 3 Sông sẽ sanh đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ, và trên giường ngươi, vào nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp, cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. 4 Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. 5 Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông, và trên bàu, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ê-díp-tô. 6 A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. 7 Các thuật sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ê-díp-tô. 8 Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta; thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va. 9 Môi-se bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ, đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va, để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. 10 Vua đáp rằng: Đến ngày mai. Môi-se rằng: Sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. 11 Vậy, ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ, cùng dân sự của bệ hạ; chỉ còn lại dưới sông mà thôi. 12 Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn; Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pha-ra-ôn. 13 Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se; ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. 14 Người ta dồn ếch nhái lại từ đống, và cả xứ hôi thối lắm. 15 Nhưng Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

Suy ngẫm và hiểu

Do Pha-ra-ôn vẫn cứ bướng bỉnh và không chịu nghe lời của Đức Chúa Trời, Ngài đã giáng trên Ai Cập tai vạ thứ hai. Ếch nhái lên khỏi sông hồ và phủ kín đất Ai Cập. Cho dù các thuật sĩ đã khiến ếch nhái xuất hiện bằng phép thuật của mình, họ không thể khiến chúng biến mất (c.1-7). Pha-ra-ôn, không thể chịu đựng được thêm nữa, đã cho gọi Môi-se đến và đề nghị ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời để đem lũ ếch nhái đi. Môi-se, như đã hứa với Pha-ra-ôn, đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đã khiến ếch nhái biến mất. Dầu vậy, khi ếch nhái đã chết, Pha-ra-ôn đã không giữ lời hứa với Môi-se và không để cho dân sự ra đi (c.8-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.13-14 Mùi hôi thối của ếch nhái chết, thối rữa tràn ngập khắp đất Ai Cập. Điều này theo sau ‘mùi hôi thối’ xuất hiện khi nước sông Nin biến thành máu. Xã hội của chúng ta ngày nay tràn ngập ‘mùi hôi thối’ vốn có của việc xét đoán, điều khiến không vâng theo Đức Chúa Trời. Việc chúng ta, những người thờ phượng Đức Chúa Trời có thể làm trong một hoàn cảnh như thế này, là gì?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15 Khi những nan đề được giải quyết, thái độ của Pha-ra-ôn lại thay đổi ngay lập tức. Đây là một thái độ nông cạn, tin rằng chỉ có những nan đề ngay trước mắt chúng ta là cần giải quyết. Thái độ của chúng ta là gì?

Tham khảo

8:15 Câu chuyện về mỗi tai vạ mở ra bằng câu “và Chúa phán với Môi-se” (xem 7:14); việc làm thành tai vạ hoặc việc làm cứng lòng Pha-ra-ôn thường được nối tiếp bằng câu “như Chúa đã phán” (xem 7:13, 22; 8:19; xem cả  9:12, 35), sự nhấn mạnh tiếp theo rằng các sự kiện được điều khiển bởi lời của Chúa.

Cầu nguyện: Trong cuộc sống của chúng con, khi chúng con kêu danh của Ngài, Chúa ôi, xin cũng hãy có đức tin chân thật và sự vâng lời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 5-7

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like