Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Ba Dấu Lạ

Ngày 30 – Ba Dấu Lạ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 4:1-9

1 Môi-se thưa rằng: “Nhưng họ sẽ không tin và không nghe lời con, vì họ sẽ nói: ‘Đức Giê-hô-va nào có hiện ra với ông đâu.’” 2 Đức Giê-hô-va hỏi: “Con đang cầm vật gì trong tay?” Môi-se thưa: “Một cây gậy.” 3 Chúa phán: “Hãy ném nó xuống đất đi”. Ông ném gậy xuống đất và cây gậy biến thành một con rắn. Môi-se chạy trốn con rắn. 4 Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đưa tay nắm lấy đuôi nó.” Ông đưa tay bắt con rắn và nó lại biến thành cây gậy trong tay ông. 5 Đức Giê-hô-va phán: “Việc nầy là để họ tin rằng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra với con.” 6 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: “Hãy đặt tay con vào ngực.” Ông đặt tay vào ngực, và khi lấy tay ra, kìa, tay ông nổi phong hủi trắng như tuyết. 7 Rồi Ngài phán: “Hãy đặt tay con vào ngực một lần nữa.” Ông lại đặt tay vào ngực, và khi lấy tay ra, kìa, da thịt tay ông trở lại bình thường. 8 Ngài lại phán: “Nếu họ không tin con mà cũng không nghe tiếng phán qua dấu lạ thứ nhất, thì sẽ tin dấu lạ thứ hai. 9 Nhưng nếu họ chẳng tin cả hai dấu lạ ấy và cũng không vâng theo lời con, thì hãy lấy nước dưới sông mà đổ tràn trên đất khô; nước mà con đã lấy từ dưới sông đó sẽ biến thành máu trên mặt đất.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời đã ban sứ mạng cho Môi-se. Ngài phán bảo ông điều ông phải làm, cũng như những phản ứng mà ông có thể mong đợi và những kết quả cuối cùng. Nhưng Môi-se vẫn còn do dự trong việc tuân theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cho nên, Ngài chỉ cho ông thấy ba dấu lạ làm bằng chứng. Đầu tiên, Đức Chúa Trời đã biến cây gậy của Môi-se thành con rắn và lại biến con rắn thành cây gậy. Thứ hai, Đức Chúa Trời khiến tay của Môi-se bị phong hủi và phục hồi nó. Cuối cùng, khi nước từ sông Nin đổ tràn lên đất khô, nước biến thành máu (c.1-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-3 Đức Chúa Trời đã biến cây gậy của Môi-se thành con rắn. Ngài đã biến chủ nhân của cây gậy (Môi-se) thành chính Ngài. Bây giờ, nếu Môi-se vâng lời, thì cây gậy sẽ trở thành một công cụ bày tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ông bất tuân, cây gậy sẽ trở thành một con rắn độc cắn Môi-se. Thực chất, tất cả những thứ mà chúng ta sở hữu (tiền bạc, sự khôn ngoan, vv…) sẽ được dùng như là công cụ của Đức Chúa Trời nếu chúng ta vâng lời Ngài. Nhưng nếu chúng ta bất tuân, thì chúng sẽ trở thành con rắn cắn chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Môi-se lưỡng lự trong việc vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Điều này là vì ông tập trung nhiều hơn vào sự yếu đuối của mình thay vì tập trung vào Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn vào trong tấm lòng và tra xét xem có phải sự ngập ngừng của chúng ta cũng là vì chúng ta cứ nhìn vào chính mình chứ không phải nhìn lên Đức Chúa Trời không.

Tham khảo

4:1-17 Phần này thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời và Môi-se về những dấu lạ mà ông sẽ thực hiện trước Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn; nó được đóng khung bởi những việc đề cập đến rõ ràng, điều khiến cây gậy của Môi-se thành trọng tâm (c. 2, 17). Cây gậy dùng làm một dấu lạ mà Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với Môi-se và sẽ đưa đến điều mà Ngài đã hứa qua ông.

4:3-4 Với trải nghiệm của Môi-se, cây gậy biến thành con rắn không phải là một chuyện bình thường, và phản ứng lúc đầu tiên của ông (Môi-se chạy) là tự nhiên và hợp lý. Tuy nhiên, vì đó là Chúa, Đấng đã hướng dẫn ông, phản ứng ngu dại khác là việc nắm lấy đuôi con rắn (c.4) không chỉ trở nên hợp lý mà còn trung tín nữa. 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp con đừng vâng lời Ngài chỉ vì chúng con sợ thất bại.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 5-7

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like