Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Điều Gì Làm Ô Uế Người Ta?

Ngày 21 – Điều Gì Làm Ô Uế Người Ta?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 7:14-23

14 Sau đó, Ngài lại gọi dân chúng đến và phán: “Tất cả hãy nghe Ta và hiểu rằng: 15 Không có vật gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm ô uế người được; nhưng những gì ra từ bên trong con người mới làm ô uế người.” 17 Khi Ngài đã vào trong nhà và cách xa dân chúng rồi, các môn đồ hỏi Ngài về ẩn dụ ấy. 18 Ngài phán: “Vậy các con cũng không hiểu sao? Các con không biết rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài vào có thể làm ô uế con người được sao? 19 Vì vật đó không đi vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị thải ra nơi kín đáo.” Như vậy, Ngài ngụ ý rằng mọi thức ăn đều tinh sạch. 20 Ngài lại phán: “Điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như: tà dâm, trộm cướp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán rằng điều làm ô uế người ta không phải là thứ vào bên trong người đó, mà điều ra từ bên trong người đó (c.14-16). Khi các môn đồ thấy thật khó để hiểu được điều điều này, Đức Chúa Jêsus đã giải thích rằng không phải đồ ăn đi vào bụng và ra khỏi một người làm người đó bị ô uế. Đúng ra, đó chính là những suy nghĩ bại hoại và gian ác trong tấm lòng người ta. Điều quan trọng hơn tay sạch là một tấm lòng trong sạch (c.17-23)!

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.19-23 Đức Chúa Jêsus đã tạo nên một chuẩn mực mới về điều thanh sạch thật – điều khiến một người được thật sự trong sạch. Vào lúc các lãnh đạo tôn giáo tin rằng thứ người ta ăn hoặc cách mà họ ăn mới quyết định họ có sạch hay không. Nhưng Đức Chúa Jêsus cho biết rằng chính điều ra từ tấm lòng người ta mới làm dơ dáy người. Nói cách khác, nếu tấm lòng một người mà gian ác, thì dẫu cho anh ta có tự tẩy rửa mình thế nào (bên ngoài), thì những hành động gian ác vẫn sẽ từ anh ta mà ra. Cho nên, nếu chúng ta muốn hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời như những người trong sạch, thì chúng ta phải nhận lãnh một tâm linh mới và một tấm lòng mới thông qua thập tự giá của Đấng Christ (Ê-xê-chi-ên 36:26).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-23 Tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng và tất cả những điều xấu này đều ra từ người ta và làm chúng ta ô uế. Bởi vậy, chúng ta có cần phải cố gắng hết mình để giữ cho tấm lòng của mình thanh sạch hay không (Châm ngôn 4:23)?

Tham khảo   

7:17-18 Ở một mình với các môn đồ, Đức Chúa Jêsus giải thích sâu xa hơn về tầm quan trọng của một tấm lòng trong sạch. Các môn đồ thiếu hiểu biết (so sánh với 4:10-13, 40; 6:52; 8:14-21, 32-33), nhưng họ vẫn ở cùng với Đức Chúa Jêsus, và họ đang dần dần học biết.

7:20-23 Điều gì ra từ con người lặp lại sự dạy dỗ trước của Đức Chúa Jêsus (c.15). Ở đây, Ngài đề cập đến những tư tưởng và hành động tội lỗi cụ thể, và những đặc điểm của một tấm lòng bị ô uế, đồng thời tóm tắt lại sự dạy dỗ của Ngài trong c.23: tất cả những điều xấu xa ấy đều xuất phát từ bên trong.

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài vì ân điển và huyết của Đấng Christ – con đường duy nhất để chúng con trở nên thanh sạch.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 18-20

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like