Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Bị Khước Từ, Đức Chúa Jêsus Sai Phái Các Môn Đồ Đi

Ngày 16 – Bị Khước Từ, Đức Chúa Jêsus Sai Phái Các Môn Đồ Đi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 6:1-13

1 Đức Chúa Jêsus rời nơi đó, trở về quê hương mình; các môn đồ cùng đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Nhiều người nghe Ngài giảng thì kinh ngạc và nói: “Do đâu ông nầy có được những điều ấy? Sự khôn ngoan mà ông ta được ban cho là gì? Làm sao tay ông ta có thể làm được nhiều việc quyền năng như thế? 3 Chẳng phải ông nầy là người thợ mộc, con trai Ma-ri, anh của Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn đó sao? Các em gái ông chẳng phải đang ở đây với chúng ta sao?” Và họ vấp phạm vì Ngài. 4 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Nhà tiên tri không bị khinh dể, ngoại trừ giữa quê hương, bà con và gia đình mình.” 5 Ở đó Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. 6 Ngài ngạc nhiên vì lòng vô tín của họ. Rồi Ngài đi giảng dạy khắp các làng gần đó. 7 Ngài gọi mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, và ban cho họ thẩm quyền trên uế linh. 8 Ngài truyền cho họ khi đi đường, ngoài cây gậy, đừng đem theo gì hết, không bánh, không bao bị, không tiền túi;9 chỉ mang dép, không mặc hai áo. 10 Ngài dặn họ: “Khi các con vào một nhà nào, hãy cứ ở đó cho đến lúc ra đi. 11 Nếu có nơi nào người ta không tiếp và cũng không nghe các con thì hãy đi khỏi đó, phủi bụi nơi chân mình như một bằng chứng nghịch lại họ.” 12 Vậy, các sứ đồ ra đi, rao giảng rằng mọi người phải ăn năn. 13 Họ đã đuổi nhiều quỷ, xức dầu và chữa lành nhiều người bệnh.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ tại quê hương Ngài (Na-xa-rét), người ta kinh ngạc bởi sự khôn ngoan của Ngài. Nhưng họ đã không tiếp nhận Ngài. Ngài phán rằng các tiên tri không bị khinh dể ngoại trừ giữa quê hương, bà con và gia đình mình. Ở đó Ngài không thể làm một việc quyền năng nào được (c.1-6).

Sau khi Đức Chúa Jêsus ban quyền phép cho các môn đồ để đuổi quỷ, Ngài sai phái họ đi từng đôi một cho sứ mạng truyền giáo. Trong cuộc hành trình này, các môn đồ chỉ có thể được đem theo rất ít những thứ cần thiết của họ. Điều này là vì chức vụ này chỉ có thể thực hiện được bằng sự phụ thuộc của họ nơi quyền năng và sự nuôi dưỡng của Đức Chúa Trời mà thôi (c.7-13).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Jêsus bị quê hương Ngài khước từ – bà con và gia đình Ngài. Dân chúng tại quê hương của Ngài thấy sự khôn ngoan và quyền năng Ngài, nhưng không thể tống khứ được khuôn mẫu (một người thợ mộc) ra khỏi đầu của họ. Họ đã không thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a. Ngày nay, chúng ta chấp nhận Đức Chúa Jêsusnhư thế nào? Khi chúng ta vui mừng chào đón thế giới vật chất, thì chúng ta cũng không khước từ một cách lạnh lùng Đức Chúa Jêsus ra khỏi đời sống của chúng ta phải không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-11 Những người rao truyền Phúc Âm không cần có nhiều thứ khác ngoài thẩm quyền mà Chúa ban cho. Những thứ đó sẽ chỉ trở thành một gánh nặng mà thôi. Trước khi băn khoăn về những điều cần chuẩn bị để thực hiện chức vụ của Chúa, trước hết chúng ta hãy tìm kiếm quyền năng của Ngài.

Tham khảo   

6:4 Giống như các tiên tri trước Ngài (ví dụ 2 Sử Ký 36:16; Giê-rê-mi 11:21; Mác 6:17; 12:1–12), Đức Chúa Jêsus không được tôn trọng trong chính gia đình và quê hương Ngài. Sự khước từ này báo trước sự khước từ Đức Chúa Jêsus lần cuối cùng tại Giê-ru-sa-lem. Một cách gián tiếp, Đức Chúa Jêsus thừa nhận rằng chí ít thì Ngài tự cho mình là tiên tri của Đức Chúa Trời.

6:5-6 Do một số ngoại lệ, Đức Chúa Jêsus không thể làm việc quyền năng nào ở đó. Ngài sẽ không ép buộc những phép lạ của Ngài trên những khán giả hay nghi ngờ, thù nghịch. Điều đó mâu thuẫn với bản tính và ý muốn của Đức Chúa Jêsus chữa lành ở nơi có sự khước từ Ngài (sự vô tín) nghiêm trọng. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus tiếp tục giảng dạy (xem Mác 1:22; 4:1, 2; 6:2, vv…). 

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, cho dù có những khó khăn gì mà chúng con có thể đối diện khi chúng con rao truyền Phúc Âm của Ngài, xin hãy giúp chúng con nhớ rằng Ngài cũng đã từng bị khước từ. Xin hãy ban cho chúng con sức lực để chịu đựng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like