Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Thẩm Quyền Để Tha Thứ Tội Lỗi

Ngày 05 – Thẩm Quyền Để Tha Thứ Tội Lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 2:1-12

1 Vài ngày sau, Đức Chúa Jêsus trở lại thành Ca-bê-na-um, dân chúng nghe tin Ngài ở trong nhà 2 nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. 3 Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. 4 Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống. 5 Thấy đức tin của họ, Đức Chúa Jêsus phán với người bại: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha.” 6 Nhưng có mấy thầy thông giáo ngồi đó thắc mắc trong lòng rằng: 7 “Sao người nầy nói như vậy? Thật là phạm thượng! Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có thể tha tội được?” 8 Tâm trí Đức Chúa Jêsus đã nhận biết ngay những gì họ đang nói với nhau nên phán: “Tại sao trong lòng các ngươi lại thắc mắc như vậy? 9 Theo các ngươi, giữa việc bảo người bại liệt rằng: ‘Tội con đã được tha,’ và việc bảo: ‘Hãy đứng dậy vác giường mình mà đi’ thì việc nào dễ hơn? 10 Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội”. Ngài phán với người bại liệt: 11 “Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà!” 12 Người bại liệt đứng dậy, lập tức vác giường đi ra trước mặt mọi người đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ!”

Suy ngẫm và hiểu

Bốn người muốn đem người bại liệt đến với Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, vì đám đông họ không thể đến được trước mặt Ngài. Vì thế họ dỡ mái nhà rồi dòng giường của người bại liệt xuống. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của những người này, đã chữa lành cho người bại liệt, và tha thứ tội lỗi cho người đó (c.1-5). Những thầy thông giáo chứng kiến Đức Chúa Jêsus tha thứ cho người bại liệt, đã cho là Ngài lộng ngôn. Điều này là vì chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Họ đã không nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời cũng có quyền tha thứ tội lỗi (c.6-12).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.5, 11-12 Trước tiên, Đức Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi cho người bại liệt, rồi sau đó Ngài mới chữa lành anh ta. Ngài chữa lành không chỉ các bệnh thuộc thể mà còn chữa lành cả nguyên nhân của việc bị bệnh nữa. Qua sự đối diện này, Đức Chúa Jêsus đã chứng minh Ngài là Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Sách Mác ghi lại rằng Đức Chúa Jêsus đã chữa lành bệnh cho người bại liệt khi Ngài thấy đức tin của những bạn của người bại liệt. Điều này cho thấy vai trò của những người bạn góp một phần lớn vào sự chữa lành của người bại liệt này. Cộng đồng của chúng ta ban ra tình yêu thương để phục hồi những người khác thế nào? Ai là những người mà chúng ta cần giúp đỡ hôm nay?

Tham khảo   

2:1 Đức Chúa Jêsus trở lại từ lúc giảng dạy và làm chức vụ khắp Ga-li-lê (xem 1:38-45) đến Ca-bê-na-um (cách Na-xa-rét 32 ki-lô-mét), nơi dùng làm nền tảng cho chức vụ tại Ga-li-lê của Ngài. ở trong nhà. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus dường như đang sống ở Ca-bê-na-um.

2:2 không còn chỗ trống.  Tối đa có lẽ khoảng 50 người có thể vào trong nhà; số còn lại phải ngồi ngoài để nghe. Mối quan tâm chính của Đức Chúa Jêsus là rao giảng Lời Chúa (ví dụ, 1:38-39; 3:14; 6:12; 13:10; 14:9), bao gồm sự dạy dỗ của Ngài về nguyên tắc sắp xảy ra của Đức Chúa Trời và sự cần thiết phải ăn năn và tin cậy Ngài.

Cầu nguyện:Xin hãy giúp chúng con dùng đức tin của mình để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của chúng con để vui hưởng ân điển của sự tha thứ.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 14-17

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like