Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Những Hình Ảnh Của Đức Tin Thật (2)

Ngày 20 – Những Hình Ảnh Của Đức Tin Thật (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 11:13-26

13 Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. 14 Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. 15 Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. 16 Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. 17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa, 18 là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: “Chính qua Y-sác, con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con.” 19 Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại, nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. 20 Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những việc tương lai. 21 Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần qua đời đã chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên đầu gậy mình mà thờ lạy. 22 Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời đã nói về việc con cháu Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập và truyền dặn về hài cốt mình. 23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong ba tháng, vì thấy đứa con khôi ngô, nên không sợ chiếu chỉ của vua. 24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, 25 thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. 26 Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng.

Suy ngẫm và hiểu

Áp-ra-ham thậm chí dâng Y-sác cho Đức Chúa Trời, đứa con ông có được ở tuổi một trăm. Điều này là bởi vì ông có đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời rằng dòng dõi của ông sẽ được sinh ra qua Y-sác. Y-sác, Gia-cốp, và Giô-sép gợi lên những phước hạnh trong tương lai trên con cháu họ bởi đức tin. Bởi đức tin, cha mẹ của Môi-se nhớ mạng lệnh của vua, mà vẫn nuôi dưỡng người bằng cách giấu người đi trong ba tháng. Môi-se, bởi đức tin, đã từ bỏ cuộc sống thoải mái ở hoàng cung Ai Cập và chọn tiếp nhận sự khổ sở với dân sự của Đức Chúa Trời. Bằng cách này, tất cả những người có đức tin đều chết sau khi đã sống bởi lời hứa của Đức Chúa Trời (c.13-26).  

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-16 Những người của đức tin sống như những người lưu đày trong thế giới này, hướng đến “quê hương tốt hơn” và “cái thành” Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Khi những người này nghĩ đến quê hương mình, gia đình mình, và nhà cửa của cha ông mình, có nhiều cơ hội khiến họ quay về. Tuy nhiên, họ khao khát nơi tốt hơn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho họ. Nếu chúng ta xưng nhận rằng chúng ta chỉ là những lữ khách và những người xa lạ trên đất này, thì chúng ta phải tổ chức và chào đón sự chia tay đối với điều gì?

C.17-19 Các tổ phụ đức tin của chúng ta để xuống những gì quý giá nhất đối với họ. Họ công bố các phước hạnh trên hậu duệ của mình bằng đức tin, từ bỏ những cuộc sống thoải mái, và đón nhận sự chịu khổ. Tôi đang nhìn với đôi mắt đức tin mở to của mình vào cái gì? Hãy thử và sắp xếp ngày hôm nay những gì bạn phải từ bỏ, hoặc chọn, và nhìn lên phía trước bởi đức tin.

Tham khảo

11:21 Gia-cốp. Xem Sáng Thế Ký 48:8–22. Giống như Y-sác, niềm hy vọng về tương lai của Gia-cốp (được nói tiên tri theo những lời hứa của Đức Chúa Trời; xem Sáng Thế Ký 48:3–6) là bằng cớ về phước của ông và các con ông (Sáng Thế Ký 49:1–27) và đặc biệt trong phước hạnh của ông với các con trai của Giô-sép (Ép-ra-im và Ma-na-se, Sáng Thế Ký 48:8–22).

11:22 Giô-sép. Niềm hy vọng về tương lai của Giô-sép là sự tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu dân Ngài qua việc Xuất Ai Cập và dẫn dắt họ đến vùng Đất Hứa, vì vậy cho phép hài cốt của chính Giô-sép được rời về đất đó (Sáng Thế Ký 50:24–25). 11:23 Cha mẹ của Môi-se đã bảo vệ sự sống của ông trong niềm hy vọng. đẹp đẽ. So sánh với Xuất Ai Cập 2:2; Công vụ Các Sứ đồ 7:20.

Cầu nguyện Xin hãy giúp đỡ chúng con nhìn lên phía trước đến vùng đất nơi sinh mà Ngài đã cho chúng con được hưởng và xin hãy giúp chúng con sống trên đất này như những lữ khách và những người ngoại quốc.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Phi-e-rơ 1-5

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like