Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Chuẩn Bị Gặp Ê-Sau (2)

Ngày 21 – Chuẩn Bị Gặp Ê-Sau (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 32:13-20

13 Ông nghỉ đêm tại đó, rồi chọn trong các thứ mình đang có để làm quà biếu cho Ê-sau, anh mình. 14 Quà biếu gồm có: Hai trăm dê cái và hai mươi dê đực; hai trăm chiên cái và hai mươi chiên đực; 15 ba mươi lạc đà cái và đàn con còn bú; bốn mươi bò cái và mười bò đực; hai mươi lừa cái và mười lừa đực. 16 Rồi ông giao vào tay các đầy tớ từng bầy riêng rẽ và dặn họ: “Các ngươi hãy đi trước ta và nhớ giữ khoảng cách giữa bầy nầy với bầy kia.” 17 Ông dặn người dẫn đầu: “Khi Ê-sau, anh ta, gặp và hỏi: ‘Chủ ngươi là ai? Ngươi đi đâu? Bầy súc vật đi trước ngươi đó thuộc về ai?’ 18 Ngươi hãy trả lời: ‘Bầy súc vật nầy của đầy tớ ông là Gia-cốp. Đây là món quà ông ấy gửi biếu chúa tôi là Ê-sau; và nầy, ông ấy đang đi đằng sau chúng tôi.’” 19 Gia-cốp cũng dặn người thứ hai, thứ ba và tất cả những người đi theo giữ bầy rằng: “Khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy lấy lời lẽ đó mà thưa gửi, 20 và nói: ‘Kìa, đầy tớ ngài là Gia-cốp, đang theo sau chúng tôi.’” Vì Gia-cốp thầm nghĩ: “Ta đưa các tặng vật nầy đi trước để làm cho Ê-sau nguôi giận, rồi sau đó hẳn giáp mặt; có lẽ anh ấy sẽ tiếp ta tử tế.”

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng ông vẫn còn sợ Ê-sau, anh mình, người đang đi đến đón ông với 400 người nam. Khi đó Gia-cốp chọn 550 con gia súc cho anh của mình. Ông chia số gia súc thành ba phần và sai mỗi người đầy tớ đi với một nhóm; ông gửi họ đến Ê-sau trước khi gặp ông ấy. Ông bao phủ quà lên Ê-sau, như những kẻ chư hầu gửi quà đến chủ của họ. Gia-cốp muốn Ê-sau được nguôi đi cơn giận qua những món quà và tha thứ cho ông. Nhưng thậm chí với những kế hoạch như thế này, tấm lòng của Gia-cốp vẫn không tìm được sự bình an (c.13-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-15 Gia-cốp cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng ông vẫn còn sợ Ê-sau.Vì thế ông tìm kiếm cách riêng của mình để làm anh mình nguôi đi. Bất chấp những thất bại trong quá khứ của mình, Gia-cốp một lần nữa lại mong đợi kết quả từ những cách của riêng mình. Chúng ta giống Gia-cốp ở những điểm nào?

C.20 Sau khi gửi đi cho Ê-sau nhiều quà, Gia-cốp hy vọng Ê-sau sẽ “tiếp đón ông.” Thậm chí với chúng ta ngày nay, có nhiều người cố gắng giải quyết nan đề của họ qua nhưng phương tiện vật chất. Dẫu vậy, giải pháp đúng đắn cho tất cả mọi nan đề của chúng ta là Đức Chúa Trời, chứ không phải của cải. Đặc biệt, khi liên quan đến các mối quan hệ của con người, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết được chúng. Chúng ta có đang ở trong một tình huống mà chúng ta cần phải được làm hòa trở lại với những người khác hay không? Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời!

Tham khảo

32:13–21 Để bày tỏ thiện chí của mình, Gia-cốp gửi đến Ê-sau những đàn gia súc khác nhau để làm quà.

32:18 Gia-cốp, tôi tớ chúa… Ê-sau, chúa tôi. Thái độ kính trọng của Gia-cốp là đáng chú ý, khi được biết trước đó những câu về việc đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ (xem 25:23) và lời chúc phước của Y-sác, điều nói đến việc Gia-cốp được quyền làm chủ các anh em mình (27:29).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có đức tin rằng Ngài là giải pháp duy nhất cho mọi nan đề của chúng con, hỡi Đức Chúa Trời. Xin hãy giúp chúng con tìm kiếm và gặp gỡ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 27-28

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like