Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Hang Mặc-Bê-La, Nơi Lời Hứa Được Cất Giấu

Ngày 29 – Hang Mặc-Bê-La, Nơi Lời Hứa Được Cất Giấu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 23: 1-20

1 Sa-ra hưởng thọ được một trăm hai mươi bảy tuổi. Ấy là bao nhiêu năm của đời Sa-ra. 2 Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át A-ra-ba, tức là Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham đến chịu tang cho Sa-ra và than khóc người. 3 Đoạn, Áp-ra-ham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ Hếch rằng: 4 Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi; xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi, để chôn người thác của ta.5 Dân họ Hếch đáp rằng: 6 Lạy chúa, xin hãy nghe chúng tôi: Giữa chúng tôi, chúa tức một quân trưởng của Đức Chúa Trời; hãy chôn người chết của chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình, đặng chôn người chết của chúa đâu. 7 Áp-ra-ham bèn đứng dậy, sấp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ Hếch, 8 mà nói rằng: Nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời, và cầu xin Ép-rôn, con của Xô-ha giùm ta, 9 đặng người nhượng cho ta hang đá Mặc-bê-la, ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá, hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa.

10 Vả, Ép-rôn, người Hê-tít, đương ngồi trong bọn dân họ Hếch, đáp lại cùng Áp-ra-ham trước mặt dân họ Hếch vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành, mà rằng: 11 Không, thưa chúa, hãy nghe lời tôi: Hiện trước mặt dân tôi, tôi xin dâng cho chúa cánh đồng, và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa; hãy chôn người chết của chúa đi. 12 Áp-ra-ham sấp mình xuống trước mặt dân của xứ, 13 và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đương nghe, mà rằng: Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi, thì ta mới chôn người chết ta. 14 Ép-rôn đáp rằng: 15 Thưa chúa, hãy nghe lời tôi: Một miếng đất giá đáng bốn trăm siếc-lơ bạc, mà tôi cùng chúa thì có giá chi đâu? Xin hãy chôn người chết của chúa đi. 16 Áp-ra-ham nghe theo lời Ép-rôn, trước mặt dân họ Hếch cân bốn trăm siếc-lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán.

17 Vậy, cái đồng của Ép-rôn, tại Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng, 18 đều trước mặt có các dân họ Hếch cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Áp-ra-ham làm sản nghiệp. 19 Sau các việc đó, Áp-ra-ham chôn Sa-ra, vợ mình, trong hang đá của đồng Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê tại Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. 20 Đồng và hang đá đều có các người họ Hếch nhận chắc, để lại cho Áp-ra-ham dùng làm mộ địa.

Suy ngẫm và hiểu 

Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át A-ra-ba, tức Hếp-rôn, hưởng thọ được 127 tuổi. Hếp-rôn là nơi mà Áp-ra-ham đã lập một bàn thờ để cầu khẩn Đức Chúa Trời sau khi nhận được lời hứa ban đất của Ngài, sau khi phân rẽ khỏi Lót (13:18). Áp-ra-ham đã than khóc bởi cái chết của người vợ yêu quý của ông (c.1-2). Dân Hếp-rôn đề nghị tặng đất cho Áp-ra-ham để an táng Sa-ra, nhưng Áp-ra-ham đã yêu cầu một cách khiêm nhường mua hang Mặc-bê-la, ở cuối cánh đồng của Ép-rôn. Áp-ra-ham đã trả 400 siếc-lơ bạc cho mảnh đất đó và mai táng Sa-ra tại đó (c.3-20).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-19 Mặc dù ông được đề nghị cho đất để mai táng Sa-ra không mất tiền, nhưng Áp-ra-ham vẫn mua miếng đất đó với giá 400 siếc-lơ, nhiều hơn giá trị thật của nó. Ông không nghĩ đó là việc lãng phí tiền bạc của mình, vì ông có đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời về vùng đất đó. Ông đã mua lời hứa của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài tính toán của con người, giống như người nông dân đã bán đi mọi thứ để mua mảnh đất mà kho báu được chôn ở dưới. Chúng ta có đầu tư nhiều vào lời hứa của Đức Chúa Trời không?

C.19 Trong thời của Áp-ra-ham, người ta nghĩ khi qua đời, họ nên được chôn cất tại quê hương mình, nhưng Áp-ra-ham đã chôn cất vợ mình ở Ca-na-an. Điều này là vì nơi của lời hứa của Đức Chúa Trời là quê hương của Áp-ra-ham.

Tham khảo

23:3 Hếch. Tên “Hếch” được dùng trong vùng Cận Đông Cổ Đại liên quan đến ít nhất ba nhóm người khác nhau. Những người được nhắc đến trong Sáng Thế Ký có lẽ là khác biệt với họ Hếch liên quan đến A-na-tô-li-a và Sy-ri-a.

23:6 Trái ngược với đánh giá của riêng Áp-ra-ham về tình trạng của ông, con cháu gia tộc họ Hếch nhận ra mối tương giao đặc biệt của ông với Đức Chúa Trời và ban cho ông danh hiệu hoàng tử của Đức Chúa Trời. Có lẽ Áp-ra-ham rất nổi tiếng với cư dân tại Hếp-rôn, vì ông đã có một sự kết giao lâu dài với nơi này (xem 13:18).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hang Mặc-bê-la của chúng con ở đâu? Xin hãy giúp chúng con sống đời sống đầu tư vào lời hứa của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 7-9

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like