Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Tột Đỉnh Của Đức Tin

Ngày 28 – Tột Đỉnh Của Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 22: 1-24

1 Sau các việc đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham. Ngài gọi ông: “Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, có con đây.” 2 Đức Chúa Trời phán: “Hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu, là Y-sác, đi đến đất Mô-ri-a. Tại đó, con hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho con.” 3 Vậy Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa và đem hai đầy tớ cùng con mình là Y-sác đi theo. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu rồi lên đường đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. 4 Đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước mắt lên và thấy địa điểm đó từ đằng xa. 5 Ông nói với hai đầy tớ: “Các ngươi ở lại đây với con lừa, ta và đứa trẻ sẽ đi đến chỗ kia để thờ phượng rồi sẽ trở lại.” 6 Áp-ra-ham lấy củi dùng cho tế lễ thiêu chất trên Y-sác, con mình, còn ông cầm lửa và dao trong tay, rồi hai cha con cùng đi. 7 Y-sác nói với Áp-ra-ham, cha mình: “Thưa cha!” Ông đáp: “Con ơi! Cha đây.” Y-sác hỏi: “Củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu?” 8 Áp-ra-ham nói: “Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu.” Rồi cả hai cha con cùng tiếp tục đi. 9 Khi đã đến nơi Đức Chúa Trời chỉ định, Áp-ra-ham lập tại đó một bàn thờ, xếp củi lên rồi trói Y-sác con mình lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. 10 Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để giết con mình. 11 Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham, Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Có con đây.” 12 Thiên sứ bảo: “Đừng ra tay hại đứa trẻ và cũng không được làm gì nó cả. Bây giờ, Ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời vì con không tiếc con mình với Ta, dù là đứa con duy nhất của con.” 13 Áp-ra-ham ngước mắt nhìn và thấy một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây. Áp-ra-ham bắt con chiên đực đó dâng làm tế lễ thiêu thay cho con trai mình. 14 Áp-ra-ham gọi địa điểm đó là “Giê-hô-va Cung Ứng.” Vì vậy, ngày nay người ta còn nói: “Trên núi của Đức Giê-hô-va điều ấy sẽ được cung ứng”.15 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi Áp-ra-ham lần thứ nhì 16 và bảo: “Đức Giê-hô-va phán: Vì con đã làm điều nầy, không tiếc con mình, dù là đứa con duy nhất của con, nên Ta lấy chính mình mà thề rằng, 17 Ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trời, nhiều như cát biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành quân địch. 18 Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời Ta.” 19 Áp-ra-ham trở lại chỗ hai người đầy tớ; họ đứng dậy và cùng nhau trở về Bê-e Sê-ba. Áp-ra-ham tiếp tục sống tại Bê-e Sê-ba. 20 Sau các việc đó, người ta báo cho Áp-ra-ham: “Nầy, Minh-ca cũng sinh con cho em ông là Na-cô. 21 Con trưởng là Út-xơ, các con thứ là Bu-xơ, Kê-mu-ên là cha của A-ram, 22 Kê-sết, Ha-xô, Phin-đát, Dít-láp và Bê-tu-ên.” 23 Bê-tu-ên là cha của Rê-bê-ca. Đó là tám người con trai mà Minh-ca sinh cho Na-cô, em của Áp-ra-ham. 24 Còn người vợ bé tên là Rê-u-ma cũng sinh Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.

Suy ngẫm và hiểu 

Để thử nghiệm đức tin của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Áp-ra-ham dâng con trai Y-sác của mình làm tế lễ thiêu. Đây là một mạng lệnh rất khó thực hiện, nhưng Áp-ra-ham đã âm thầm đem Y-sác lên núi Mô-ri-a để dâng Y-sác làm tế lễ thiêu (c.1-10).

Vào lúc Áp-ra-ham chuẩn bị giết Y-sác, Đức Chúa Trời đã ngăn ông lại và đã cung cấp cho ông một con chiên con làm của lễ thay cho Y-sác. Vì điều này, Áp-ra-ham đã đặt tên nơi này là ‘Chúa sẽ cung ứng’. Đức Chúa Trời đẹp lòng với đức tin của Áp-ra-ham, xác nhận lời hứa và các ơn phước của Ngài (c.11-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-14 Khi Đức Chúa Trời thấy Áp-ra-ham giơ con dao của ông về phía con trai mình, Ngài biết được đức tin của Áp-ra-ham và ban cho ông một con chiên con. Chúng ta không thể thấy điều mà Chúa cung ứng cho chúng ta cho đến khi chúng ta giơ con dao của mình đối với những điều mà chúng ta yêu quý nhất.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8 Phản ứng của Áp-ra-ham là “Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu” cho thấy ông không phải là người cố gắng tự mình giải quyết mọi việc nữa. Đức tin của ông, giống như vàng, đã xuất hiện sau nhiều thử thách và những nỗi gian truân mà ông đã trải qua. Đức tin của chúng ta đã tấn tới như thế nào?

Tham khảo

22:4 Đến ngày thứ ba. Điều đó đòi hỏi khoảng hai ngày đi bộ từ Bê-e-sê-ba đến Giê-ru-sa-lem, một khoảng cách khoảng 72 km ‘theo đường chim bay”. Ở những nơi khác, hai ngày cũng tượng trưng cho thời gian được dành ra để chuẩn bị cho một cuộc gặp đặc biệt với Đức Chúa Trời vào ngày thứ ba (Xuất Ai Cập ký 19:11). Có lẽ điều này đặt ra kiểu mẫu cho “ngày thứ ba” quan trọng (Ma-thi-ơ 16:21. 1 Cô-rinh-tô 15:4).

22:4 Việc lặp lại lời giải thích ban đầu của Áp-ra-ham cho Y-sác trong c.8, vị trí này được đặt tên là Chúa sẽ cung ứng. Trên cơ sở này, niềm tin được phát triển (như người ta nói đến ngày nay) rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng của lễ cần thiết để chuộc tội. trên núi của Đức Giê-hô-va. Đây có lẽ có nghĩa là núi mà đền thờ sau này được lập tại Giê-ru-sa-lem (Ê-sai 3:3).

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con hy vọng dâng lên Ngài những điều quý giá nhất trong đời sống của mình và tiếp nhận Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 4-6

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like