Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Giao Ước Của Phép Cắt Bì

Ngày 18 – Giao Ước Của Phép Cắt Bì

by Ban Biên Tập
30 đọc

Suy ngẫm và hiểu

Khi Áp-ram đã 99 tuổi, Đức Chúa Trời lại hiện ra và lập giao ước với ông rằng Ngài sẽ không chỉ ban cho các hậu tự của Áp-ram xứ Ca-na-an mà Ngài còn là Đức Chúa Trời của họ. Chúa cũng đã đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham, có nghĩa là ‘cha của nhiều dân tộc’ (c.1-8). Như là một dấu hiệu giao ước của Ngài với Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời truyền lệnh rằng tất cả những người nam trong gia đình của Áp-ra-ham và các hậu tự của ông đều phải chịu phép cắt bì. Người nào không chịu phép cắt bì sẽ bị trục xuất khỏi giao ước (c.9-14).

Sáng Thế Ký 17: 1-14

1 Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng; con hãy bước đi trước mặt Ta và sống thật trọn vẹn. 2 Ta sẽ lập giao ước với con, và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội.” 3 Áp-ram quỳ sấp mặt xuống đất. Đức Chúa Trời phán với ông: 4 “Về phần Ta, đây là giao ước Ta lập với con: Con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. 5 Người ta sẽ không còn gọi con là Áp-ram, nữa, nhưng tên của con sẽ là Áp-ra-ham vì Ta lập con làm cha của nhiều dân tộc. 6 Ta sẽ làm cho con sinh sôi nẩy nở thật nhiều, từ nơi con sẽ ra nhiều dân tộc, và các vua cũng sẽ từ nơi con mà ra. 7 Ta sẽ lập giao ước với con và với dòng dõi con từ thế hệ nầy qua thế hệ khác; vì đây là giao ước đời đời để Ta làm Đức Chúa Trời của con và của dòng dõi con. 8 Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang tạm cư, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ.”

9 Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: “Chính con và dòng dõi con phải giữ giao ước của Ta từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. 10 Đây là giao ước của Ta mà các con phải giữ, là giao ước giữa Ta và con cũng như dòng dõi con sau nầy: Đó là mọi người nam trong các con phải chịu cắt bì. 11 Các con phải chịu cắt da quy đầu, và đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa Ta và các con. 12 Trải qua mọi thế hệ, mỗi người nam trong các con, dù được sinh ra trong nhà hay được mua về bằng tiền từ người ngoại bang, không thuộc về dòng giống của con, sau khi sinh được tám ngày đều phải chịu cắt bì. 13 Cả người được sinh ra trong nhà lẫn người được mua về bằng tiền đều buộc phải cắt bì. Như thế, giao ước của Ta trên thân thể các con là giao ước đời đời. 14 Người nam nào không chịu cắt bì, tức là không cắt da quy đầu, thì sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng, vì người đó đã phá vỡ giao ước của Ta.”

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7-8 Đức Chúa Trời đã lập giao ước đời đời với Áp-ra-ham để Ngài sẽ không chỉ ở với Áp-ra-ham, mà Ngài còn ở với cả các hậu tự của ông nữa, đời đời, và Ngài hứa ban cho họ vùng Đất Hứa như một sản nghiệp đời đời. Sau một thời gian, khi Y-sơ-ra-ên bị hủy diệt và Ca-na-an bị mất đi, lời hứa này vẫn được thực hiện thông qua Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-14 Kể từ Áp-ra-ham, phép cắt bì được dùng như một biểu tưởng của lòng mộ đạo và thỏa thuận giữa dân Y-sơ-ra-ên để phân biệt mình với các dân khác. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không chỉ muốn phép cắt bì về thể xác mà thôi, mà còn cả phép cắt bì trong tâm trí nữa để dân Ngài sẽ sống như là một dân được biệt riêng ra, những người tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

17:10 Phép cắt bì không phải là phát minh của người Hê-bơ-rơ. Ví dụ, nó được sử dụng ở Ai Cập từ những thời kỳ rất sớm như là một hành động làm thanh sạch theo nghi lễ (rõ ràng là một yêu cầu đối với những người nam, những người sẽ làm việc trong đền thờ Ai Cập). Một số cảnh trên các ngôi mộ từ thời kỳ đầu của Vương Quốc Cổ Đại (2575-2134 TCN) mô tả nghi thức này.

17:11 Con sẽ chịu cắt bì trong thân xác. Phép cắt bì, liên quan đến việc cắt bao quy đầu của dương vật, tạo nên một dấu hiệu mà thường thì không cho người khác thấy. Thực chất của dấu hiệu này cho thấy rằng điều đó được định để tập trung chú ý vào tầm quan trọng của dòng dõi Áp-ra-ham, dòng dõi hoàng tộc mà thông qua đó phước hạnh sẽ đến.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp con có đức tin vào lời hứa của Ngài, ngay cả khi Ngài yên lặng, và xin hãy giúp chúng con hành động như một dân được biệt riêng ra trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 1- 3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like