Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Chúng Ta Hãy Yêu Thương Nhau

Ngày 06 – Chúng Ta Hãy Yêu Thương Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Giăng 4: 1-12

1 Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. 2 Bởi điều nầy, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời; 3 thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Jêsus thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống Đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến, và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. 4 Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. 5 Chúng thuộc về thế gian nên nói những việc thế gian, và thế gian nghe chúng. 6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Bởi điều nầy, chúng ta nhận biết được thần linh của chân lý và thần linh của sự sai lầm. 7 Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. 8 Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 9 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. 10 Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. 11 Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

Suy ngẫm và hiểu

Con cái Đức Chúa Trời (các Cơ Đốc nhân) không được tin tất cả các thần linh, nhưng phải, thử xem các thần linh đó để nhận ra thần linh nào đến từ Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn để nhận biết các thần linh là họ có thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác từ Đức Chúa Trời hay không. Điều này phân biệt thần linh của chân lý với thần linh của kẻ chống Đấng Christ (c.1-6).

Ngoài ra, các Cơ Đốc nhân phải yêu thương lẫn nhau. Điều này là vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tình yêu của Ngài trước, và chỉ khi chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được Đức Chúa Trời, Đấng ở trong tình yêu thương (c.7-12).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian trong thân xác con người. Vào thời điểm đó, các dị giáo không thừa nhận đặc tính thật của Đấng Christ, nhưng Giăng công bố rằng những ai thừa nhận Đức Chúa Jêsus đã đến trong thân xác là thần linh đến từ Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, đã không đến với chúng ta là một người, thì Ngài không thể chết cho tội lỗi của chúng ta được. Vậy thì tội lỗi của chúng ta không được tha thứ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-6 Các Cơ Đốc nhân vâng lời và lắng nghe chân lý vì họ thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng những kẻ thuộc về thế gian lắng nghe và chỉ đáp ứng với những điều mà thế gian nói. Thế còn tai của chúng ta thì sao? Chúng đáp ứng với Đức Chúa Trời hay với thế gian?

Tham khảo   

4:5 Chúng thuộc về thế gian…thế gian nghe chúng. Trong thời của mình, bản thân Đức Chúa Jêsus đã không thuyết phục nhiều lãnh đạo tin (Giăng 7:48; Công vụ 4:26), và thậm chí những người bình thường đi theo Ngài cũng thường không kiên định (Giăng 6:66). Chúng nói những việc thuộc về thế gian. Lời nói của họ bắt nguồn và được sức mạnh bởi quan điểm và những giá trị của thế gian.

4:6 không nghe chúng ta. Những kẻ không phải là tín hữu thật chống lại giáo lý đúng đắn. Nó chẳng có ý nghĩa gì với họ và không hợp với hệ thống tư tưởng theo chủ nghĩa vật chất, lấy con người là trung tâm(1 Cô-rinh-tô 2:14). 4:11 Ở đây và trong c.7, Giăng dùng một thuật ngữ biểu lộ lòng yêu mến, anh em yêu dấu (tiếng Hy Lạp là agapçtoi), chứng tỏ rằng bản thân ông đã được tình yêu thương mà ông được kêu gọi, làm chủ.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con rao truyền tình yêu thương của Ngài bằng cách thực hành tình yêu thương thật của Ngài với thế gian chưa nhận biết Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 7-9

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like