Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Tình Yêu Trọn Vẹn Loại Bỏ Sợ Hãi

Ngày 07 – Tình Yêu Trọn Vẹn Loại Bỏ Sợ Hãi

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Giăng 4: 13-21

13 Bởi điều nầy, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. 14 Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Cứu Chúa của thế gian. 15 Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. 16 Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

17 Bởi điều nầy, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét; vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy. 18 Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. 19 Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. 20 Nếu có ai nói: “Tôi yêu thương Đức Chúa Trời” mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. 21 Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình.

Suy ngẫm và hiểu

Các đặc tính của các Cơ Đốc nhân thật là rõ ràng. Họ có Đức Thánh Linh, tin và làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã đến thế gian này. Đức Chúa Trời ở trong họ và họ ở trong Đức Chúa Trời. Kết quả, họ yêu thương anh em mình, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời được làm thành. Sự làm trọn tình yêu thương như thế sẽ ban cho các Cơ Đốc nhân sự dạn dĩ vào ngày đoán xét. Điều này là vì tình yêu thương trọn vẹn loại bỏ sự sợ hãi (c.13-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-16 Đức Chúa Trời cho phép các Cơ Đốc nhân làm chứng điều mà họ thấy thông qua Đức Thánh Linh. Do đó, các Cơ Đốc nhân trong suốt lịch sử từng xưng nhận đức tin của mình nơi Đức Chúa Jêsus với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy suy ngẫm về Đức Thánh Linh ở trong chúng ta muốn bày tỏ đức tin của chúng ta như thế nào.

C.20-21 Sự xưng nhận về tình yêu đối với Đức Chúa Trời được xác nhận bằng tình yêu thương của chúng ta đối với anh em mình trong cộng đồng của chúng ta. Trong Hội Thánh đầu tiên, những người theo dị giáo đã tuyên bố rằng họ yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng họ lại không yêu thương các Cơ Đốc nhân khác. Nếu chúng ta không yêu mến anh chị em mình trong cộng đồng của chúng ta, và không để ý đến họ thì đức tin của chúng ta và những sự xưng nhận của chúng ta là những lời dối trá. Chúng ta sẽ vâng theo điều răn yêu thương anh em mình như thế nào?

Tham khảo   

4:14 chúng tôi đã thấy và làm chứng. Đây là một chân lý đặc biệt và duy nhất đối với những sứ đồ như Giăng, những người là nhân chứng đã được chọn kỹ lưỡng của Đức Chúa Jêsus. Bằng việc mở rộng và qua đức tin, tất cả những tín hữu tiếp theo đều làm chứng chân lý giống nhau. Chỉ ở đây, Đấng Cứu Rỗi xuất hiện trong các bài viết của Giăng và trong Giăng 4:42.

4:18 Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương không loại trừ sự hiện diện và ảnh hưởng có tính gây dựng “sự kính sợ Chúa” chính là “khởi đầu tri thức” (Châm ngôn 1:7). Ở đây Giăng nói về sự kinh khiếp của sự đoán xét chung cuộc (1 Giăng 4:17). Tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời đối với những người tin loại bỏ sự sợ hãi về cơn thịnh nộ và hình phạt đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết tình yêu thương mà Ngài đã bày tỏ cho chúng con và xin hãy loại bỏ nỗi sợ hãi bằng tình yêu thương trọn vẹn của Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 10-12

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like