Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Những Người Chờ Đợi Ngày Của Chúa

Ngày 07 – Những Người Chờ Đợi Ngày Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11

1 Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm, thì không cần phải viết cho anh em; 2 vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. 3 Khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi.

4 Nhưng thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối đến nỗi Ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm. 5 Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối. 6 Vậy, chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ. 7 Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. 8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, lấy hi vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận. 9 Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 10 là Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài. 11 Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã dạy về đức tin và hy vọng trong sự đến của Đức Chúa Jêsus cho các Cơ Đốc nhân Tê-sa-lô-ni-ca. Ông đã so sánh thời điểm đến của Đức Chúa Jêsus với một kẻ trộm trong đêm và sự đau đớn khó nhọc của một người phụ nữ mang thai để nhấn mạnh rằng chúng ta không thể biết được thời điểm đó (c.1-3). Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng chắc chắn Chúa sẽ đến và vì thế tất cả các Cơ Đốc nhân phải tỉnh thức và khích lệ nhau (c.4-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết khi nào sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:36; Công Vụ 1:7). Lý do khiến Đức Chúa Trời giữ bí mật ngày đó với chúng ta là vì ngày hôm nay. Nói cách khác, vì chúng ta không biết được khi nào ngày của sự đến lần thứ hai sẽ đến, nên Đức Chúa Trời phán với chúng ta hàng ngày hãy sống một cách trung tín.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8, 11 Các Cơ Đốc nhân chờ đợi sự đến của Chúa phải tỉnh thức, và không được ngủ gục giống như những người trong thế gian này. Nhưng thật không dễ để tỉnh thức trong thế gian này, nó giống như là ban đêm vậy. Vì thế, để duy trì ở ban ngày và trong ánh sáng, Phao-lô nói với chúng ta rằng chúng ta luôn cần đức tin nơi Đấng Christ, tình yêu thương phục vụ người khác và hy vọng cứu rỗi. Chúng ta có muốn là những người chuẩn bị cho ngày đó khi chúng ta tỉnh thức không? Chúng ta hãy thực hành đức tin, tình yêu thương và hy vọng trong đời sống của chúng ta với người khác khi chúng ta khích lệ nhau.

Tham khảo   

5:8 áo giáp … mũ. Phao-lô đang gợi nhớ đến Ê-sai 59:17, nơi mà Chúa được miêu tả là một chiến binh mặc áo giáp. Các Cơ Đốc nhân ở đây, như những người được định để đứng cạnh Chúa vào ngày cuối cùng, được kêu gọi để mặc áo giáp của Ngài vào (xem Ê-phê-so 6:10-20). đức tin và tình yêu thương…hy vọng. Bộ ba những tính cách cần thiết của Cơ Đốc nhân (xem 1 Cô-rinh-tô 13:13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3).

5:10 hoặc thức hoặc ngủ. Còn sống hay đã chết. “thức” đề cập đến mối quan tâm của các Cơ Đốc nhân còn sống liên quan đến số phận của họ vào ngày của Chúa (các c.1-11), trong khi “ngủ” lại nói đến số phận của các Cơ Đốc nhân đã qua đời (4:13-18). sống. Trong sự đến lần thứ hai, các Cơ Đốc nhân sẽ kinh nghiệm một đặc tính mới của đời sống mới trong cộng đồng của Đấng Christ.

Cầu nguyện: Là con cái sự sáng của Ngài, những người chờ đợi sự đến của Chúa, xin hãy giúp chúng con tỉnh thức bằng đức tin, hy vọng và tình yêu thương.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 136-138

Bình Luận:

You may also like