Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Đi Theo Ngài, Đấng Kêu Gọi

Ngày 08 – Đi Theo Ngài, Đấng Kêu Gọi

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28

12 Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. 13 Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau.14 Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. 15 Hãy cẩn trọng, đừng lấy ác báo ác, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau cũng như cho mọi người.16 Hãy vui mừng mãi mãi, 17 cầu nguyện không thôi; 18 hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dểcáclời tiên tri.21 Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy; 22 mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.23 Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm! 24 Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.25 Thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi. 26 Hãy chào tất cả anh em bằng cái hôn thánh. 27 Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh em hãy đọc thư nầy cho tất cả anh em được nghe.28 Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, ở với anh em!

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô khuyên Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca hãy kính trọng những lãnh đạo Hội Thánh, những người làm việc vất vả trong Chúa và khuyên nhủ họ. Ông đã khích lệ Hội Thánh hãy hòa thuận, hãy khích lệ những người nhút nhát, giúp đỡ kẻ yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người. Họ không được trả thù và phải tìm cách làm điều tốt đẹp cho nhau (c.12-15). Cuối cùng, Phao-lô đã khuyến cáo họ hãy vui mừng mãi mãi, hãy cầu nguyện không thôi và hãy cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Và ông cũng bảo họ cầu nguyện cho ông và các bạn ông (c.16-28).

Đức ChúaTrời là Đấng như thế nào?

C.23-24 Đức Chúa Trời thánh hóa các Cơ Đốc nhân để sống một đời sống thánh khiết cho đến cuối cùng. Ngài đã kêu gọi chúng ta ra khỏi sự ô uế để khiến chúng ta nên thánh, và ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để cho phép chúng ta sống đời sống nên thánh và giữ chúng ta không chỗ trách được cho đến khi Chúa quang lâm. Chúng ta không có sức mạnh riêng để sống đời sống thánh khiết, nhưng chúng ta có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta nên thánh và chúng ta sẽ theo đuổi sự thánh khiết.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14 Chúng ta phải nỗ lực trong tình yêu thương, khuyên bảo kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng và giúp đỡ kẻ yếu đuối trong cộng đồng của mình. Chúng ta không được dễ dàng từ bỏ hoặc để mặc họ; mà chúng ta hãy kiên nhẫn và gánh vác sự khó nhọc này bằng tình yêu thương.

Tham khảo   

5:18 hãy cảm tạ. Các Cơ Đốc nhân phải được bày tỏ bằng việc tạ ơn (Ê-phê-sô 5:4, 20; Cô-lô-se 2:7; 3:15, 17; 4:2). Điều này có thể đề cập đến tất cả 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, 5:19 Chớ dập tắt Thánh Linh. Cách cư xử người Tê-sa-lô-ni-ca đang dập tắt lửa của Đức Thánh Linh ghi rõ trong câu kế tiếp.

5:27 Tôi. Như thường lệ, sau khi đã quyết định thư gửi cho một thư ký, Phao-lô đã viết lời chào thăm cuối cùng trong trong bản viết tay của mình như là một dấu xác nhận (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:17). hãy đọc thư này cho tất cả anh em. Bức thư này phải được đọc to cho tất cả các thành viên cộng đồng, bao gồm người ngã lòng và cả người lười biếng nữa.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng gây dựng lẫn nhau trong sự thánh khiết, để theo đuổi mục đích kêu gọi của Ngài.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 139-141

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like