Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Kế Hoạch Đi Thăm Rô-Ma Của Phao-Lô

Ngày 02 – Kế Hoạch Đi Thăm Rô-Ma Của Phao-Lô

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô ma 15:22-33

22 Đó là lý do đã nhiều lần ngăn trở tôi đến thăm anh em. 23 Nhưng bây giờ trong những miền nầy không còn chỗ cho tôi nữa; hơn nữa, đã nhiều năm nay, tôi rất ước ao đến thăm anh em. 24 Tôi hi vọng sẽ ghé thăm anh em trên đường đi Tây Ban Nha; và sau khi thấy thỏa lòng vì được ở với anh em một thời gian, tôi sẽ nhờ anh em đưa tôi qua đó. 25 Nhưng bây giờ, tôi đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ; 26 vì người Ma-xê-đô-ni-a và A-chai vui lòng quyên góp để giúp những người nghèo túng trong số các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem. 27 Họ vui lòng làm việc đó, nhưng thật ra họ cũng mắc nợ những người đó nữa; vì nếu người ngoại đã được chia sẻ của cải thuộc linh, thì họ cũng phải đem của cải vật chất mà giúp đỡ lại. 28 Vì vậy, sau khi làm xong việc nầy, tức là khi đã phân phát các phẩm vật cho họ rồi, tôi sẽ lên đường, ghé thăm anh em rồi đi Tây Ban Nha. 29 Tôi biết khi sang thăm anh em, tôi sẽ đến với ân phước dồi dào của Đấng Christ.

30 Thưa anh em, vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ và vì tình yêu thương bởi Thánh Linh, tôi nài xin anh em hãy cùng tôi chiến đấu trong lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình dâng lên Đức Chúa Trời, 31 để tôi được thoát khỏi những kẻ vô tín trong xứ Giu-đê, và chức vụ của tôi khi đến Giê-ru-sa-lem sẽ được các thánh đồ chấp nhận. 32 Như thế, nếu đẹp ý Đức Chúa Trời, tôi có thể vui mừng đến với anh em và cùng được nghỉ ngơi với anh em. 33 Cầu xin Đức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh em! A-men.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô giải thích lý do tại sao chuyến viếng thăm của ông đến Rô-ma bị hoãn, và bày tỏ kế hoạch của ông đi thăm Rô-ma trên đường ông đi đến Tây Ban Nha (c.22-24). Tuy nhiên, trước khi đi tới Tây Ban Nha, Phao-lô sẽ đến Giê-ru-sa-lem để chuyển những sự trợ giúp mà những người ở Ma-xê-đô-ni-a và ở A-chai đã quyên góp, cho Các Cơ Đốc nhân ở Giê-ru-sa-lem. Phao-lô đề nghị cầu thay cho để ông có thể hoàn tất thành công nhiệm vụ này và sau đó đi Tây Ban Nha, sau khi đi ngang qua Rô-ma (c.25-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.30-33 Đức Chúa Trời là nguồn lực mạnh mẽ nhất trong việc rao giảng Phúc Âm. Chức vụ truyền bá Phúc Âm giống như việc tham gia vào cuộc chiến thuộc linh với những người từ chối tiếp nhận Phúc Âm. Vì thế, nhiệm vụ này đòi hỏi phải cầu nguyện nhiều. Khi Đức Chúa Trời hành động trên sự cầu nguyện của chúng ta, những người không vâng theo Ngài sẽ phải quỳ gối trước Ngài, và tấm lòng đóng kín của họ sẽ được mở ra. Cho dù chúng ta được giao cho nhiệm vụ gì, chúng ta cũng phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và sau đó hãy thực hiện nó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24 Phao-lô cần sự giúp đỡ của Hội Thánh ở Rô-ma cho chức vụ của ông. Chúng ta hãy giúp đỡ những đầy tớ rao giảng Phúc Âm giữa vòng chúng ta, để họ có thể truyền bá Phúc Âm một cách tích cực và vui mừng hơn.

Tham khảo

15:26 Các Cơ Đốc nhân từ các tỉnh Ma-xê-đô-ni-a và A-chai của La Mã vui mừng dâng cho việc quyên góp. Những tỉnh này gần tương đương với vùng miền bắc và miền nam Hy Lạp ngày nay. Việc quyên góp này sẽ gồm cả những món quà từ các thành phố như: Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, và Cô-rinh-tô.

15:28 Sau khi quà quyên góp được chuyển đến Giê-ru-sa-lem, Phao-lô hoạch định đi Rô-ma và sau đó đi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Phao-lô bị cầm tù ngay sau khi ông đến Giê-ru-sa-lem. Kế hoạch của Phao-lô đến Rô-ma đã được thực hiện (Công vụ Các sứ đồ 22– 28), nhưng không phải cách ông chủ định, vì ông đã đến Rô-ma với tư cách là một tù nhân.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con nhớ ân điển lớn lao mà chúng con đã nhận được, và xin hãy giúp chúng con chia sẻ những gì chúng con có ở những nơi cần ân điển này.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 22-24

Bình Luận:

You may also like