Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Nhiệm Vụ Của Phao-Lô Đối Với Dân Ngoại

Ngày 01 – Nhiệm Vụ Của Phao-Lô Đối Với Dân Ngoại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 15:14-21

14 Thưa anh em, chính tôi tin chắc rằng anh em vốn giàu lòng nhân ái, đầy sự hiểu biết, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. 15 Tuy nhiên, trong thư gửi cho anh em có một vài điểm tôi nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc nhở anh em, vì Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho tôi 16 được làm đầy tớ của Đấng Christ Jêsus giữa các dân ngoại, thi hành chức tế lễ cho Tin Lành của Đức Chúa Trời, để dân ngoại trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa, được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh.

17 Vậy, trong Đấng Christ Jêsus tôi có lý do để hãnh diện về công tác phục vụ Đức Chúa Trời. 18 Vì tôi không dám nói điều gì khác ngoài những gì mà Đấng Christ đã thực hiện qua tôi để khiến dân ngoại vâng phục Ngài. Bằng lời nói và việc làm, 19 bằng quyền năng của dấu lạ phép mầu, bằng uy lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời, tôi đã công bố rộng rãi Tin Lành của Đấng Christ khắp nơi, từ Giê-ru-sa-lem và miền phụ cận cho đến xứ I-ly-ri. 20 Nhưng ước vọng của tôi là rao truyền Tin Lành ở những nơi mà danh Đấng Christ chưa được truyền đến, để khỏi xây trên nền của người khác, 21 như có lời chép:

“Những người chưa được loan báo về Ngài, sẽ thấy Ngài,

Những người chưa nghe về Ngài, sẽ hiểu biết Ngài.”

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô, người được kêu gọi làm mục sư của Đức Chúa Jêsus Christ cho dân ngoại, đã trung tín rao truyền Phúc Âm để họ có thể nhận được và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đầy quyền năng bất cứ khi nào Phao-lô rao truyền Phúc Âm, và nhờ điều này có nhiều dấu kỳ và phép lạ dẫn những người ngoại đến với việc tiếp nhận Phúc Âm. Khi Phao-lô nhìn lại chức vụ của mình trong hơn hai mươi năm, ông tự hào về những công việc trong Đấng Christ (c. 14-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16 Đức Chúa Trời ban cho Phao-lô ân điểm để truyền bá Phúc âm cho người ngoại. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trách nhiệm của mục vụ nào? Chúng ta có chắc những nhiệm vụ này là những ân tứ chúng ta nhận được bởi ơn của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta hãy suy ngẫm về việc làm thế nào chúng ta có thể theo trách nhiệm mà phục vụ Chúa và dân sự của Ngài bằng ân điển Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-19 Phao-lô khoe về nhiệm vụ rao truyền Phúc Âm của ông khi ông thấy nhiều người ngoại trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng ông chỉ khoe về Đấng Christ, chứ không khoe về mình. Điều này là bởi vì khi rao truyền Phúc Âm, không phải khả năng của ông khiến người ta quay về với Đức Chúa Trời, nhưng mà là quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngày nay chúng ta có thể khoe về những việc như vậy hay không?

Tham khảo

15:14 Hội Thánh với một ý nghĩa không cần phải nghe những điều Phao-lô viết vì họ đã biết những lẽ thật đó trong bức thư. Từ “hướng dẫn” dịch từ tiếng Hy Lạp noutheteo, nghĩa là “hướng dẫn, khuyên nhủ, cảnh báo, chỉ bảo”, từ thường được dùng để cảnh báo cách cư xử sai trái. Phao-lô khích lệ các Cơ Đốc nhân bình thường dành cho nhau sự khôn ngoan và và sự chỉ bảo thiết thực trong cuộc sống.

15:18 Phao-lô tổng kết toàn bộ chức vụ của ông cho đến thời điểm, nói rằng Đấng Christ đã làm thành công việc của Ngài thông qua ông bằng lời nói và việc làm, có nghĩa là, cả hai qua việc rao giảng Đấng Christ của Phao-lô và qua những việc làm của ông (lối sống, với những việc quyền năng) kèm theo những lời nói đó.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con hoàn thành nhiệm vụ truyền bá Phúc Âm mà Ngài đã giao cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 19-21

Bình Luận:

You may also like