Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Sự Hiểu Biết Sâu Nhiệm Của Đức Chúa Trời

Ngày 25 – Sự Hiểu Biết Sâu Nhiệm Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 11:25-36

25 Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự mầu nhiệm nầy để anh em không tự cho mình là khôn ngoan, đó là: Một phần dân Y-sơ-ra-ên cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ. 26 Như vậy cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép: “Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất bỏ sự vô đạo khỏi nhà Gia-cốp”;

27 “Và đây là giao ước Ta lập với họ, khi Ta xóa bỏ tội lỗi họ.” 28 Theo Tin Lành, họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, điều đó có lợi cho anh em; nhưng theo sự lựa chọn, họ được yêu thương nhờ các tổ phụ mình; 29 vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi. 30 Như anh em trước kia không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31 thì cũng vậy, bây giờ họ đã không vâng phục để nhờ sự thương xót tỏ ra cho anh em, họ cũng được thương xót. 32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong chỗ không vâng phục, để thương xót mọi người.

33 Ôi! Sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao! Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được! 34 “Vì ai biết được ý tưởng Chúa, ai làm cố vấn cho Ngài?” 35 Hoặc “ai đã cho Chúa trước, để được Ngài trả lại?”

36 Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

Suy ngẫm và hiểu

Khi tất cả các dân ngoại được lựa chọn đã được cứu, Đức Chúa Trời sẽ khiến cho người Do Thái gian ác ăn năn và sẽ dẫn tất cả Y-sơ-ra-ên đến sự cứu rỗi (c.25-27). Kế hoạch cứu rỗi này của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị thay đổi; nó sẽ được thực hiện theo quyền tối thượng của Ngài (c.28-32). Vì thế, Phao-lô ngợi khen sự khôn ngoan và sự hiểu biết dư dật của Đức Chúa Trời. Phao-lô tiếp tục ngợi khen sự vinh quang và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời đã tạo dựng và tể trị trên muôn vật (c.33-36).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.33 Sự khôn ngoan và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời quá dư dật đến nỗi chúng ta không thể đánh giá được chúng. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi các dân ngoại là dân của Ngài và ban ân điển cho họ, và tại sao Ngài lại để chính dân của Ngài (người Do Thái) gian ác . Chúng ta chỉ có thể cảm tạ vì ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta.

C.34-35 Đức Chúa Trời không bàn luận hoặc nhận sự giúp đỡ từ con người; chính Ngài tự hoàn tất lịch sử (Ê-sai 40:13-14). Vì thế,  ý nghĩ là chúng ta có thể làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời thì chỉ là ảo tưởng mà thôi.

C.36 Đức Chúa Trời đã bắt đầu lịch sử thế giới, Ngài tiếp tục tể trị, và Ngài sẽ hoàn tất nó. Chúng ta hãy vui mừng rằng quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta đều ở trong tay của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

11:28 có lợi cho anh em. Sự vô tín của dân Y-sơ-ra-ên đã làm lợi cho dân ngoại, chẳng hạn, đó là giai đoạn lịch sử mà dân ngoại được cứu khi hầu hết dân Y-sơ-ra-ên vẫn vô tín. Nhưng lời hứa lựa chọn của Đức Chúa Trời ban cho các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp sẽ được ứng thực hiện trong tương lai.

11:34-35 Những lời của Ê-sai dạy rằng chẳng có người nào biết được ý tưởng của Chúa ngoài sự mặc khải, và chẳng ai có thể phục vụ như người cố vấn của Đức Chúa Trời được. Tương tự, những từ trang trọng của Gióp 41:11 là một lời nhắc nhở rằng suy cho cùng chẳng có một ai cho Đức Chúa Trời điều gì. Thực ra, mọi thứ mà con người có đều là món quà từ Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 4:7).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con rao giảng Phúc Âm của Ngài và biết ơn vì ân điển mà Ngài đã cho phép chúng con nhận ra tri thức về sự cứu rỗi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 38-42

Bình Luận:

You may also like