Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Cứu Rỗi Của Các Dân Ngoại Và Dân Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 24 – Sự Cứu Rỗi Của Các Dân Ngoại Và Dân Y-Sơ-Ra-Ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 11:13-24

13 Tôi nói với anh em là các dân ngoại: Bao lâu tôi còn làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi sẽ còn làm rạng rỡ chức vụ mình 14 để khơi dậy lòng ganh đua của đồng bào tôi, và cứu được một số người trong họ. 15 Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự hòa giải cho cả thế gian, thì việc họ được tiếp nhận chẳng phải là sự sống đến từ cõi chết sao?

16 Nếu phần bột đầu tiên được dâng là thánh thì cả đống bột cũng thánh; nếu rễ là thánh thì các cành cũng thánh. 17 Nhưng nếu có một vài cành bị cắt đi, và bạn vốn là cây ô-liu hoang được ghép vào chỗ các cành ấy để được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây ô-liu 18 thì đừng có kiêu hãnh với các cành đó. Nếu bạn kiêu hãnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn chịu đựng cái rễ, nhưng là cái rễ chịu đựng bạn. 19 Bạn sẽ nói: “Các cành đã bị cắt đi, để ta được ghép vào.” 20 Đúng vậy. Các cành đó đã bị cắt đi vì lòng vô tín của chúng, còn bạn chỉ đứng vững được nhờ đức tin. Đừng kiêu ngạo, nhưng hãy sợ hãi. 21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc các cành tự nhiên thì Ngài cũng chẳng tiếc bạn đâu. 22 Vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời: Nghiêm khắc đối với những ai đã ngã, nhưng nhân từ đối với bạn, miễn là bạn tiếp tục giữ mình trong sự nhân từ của Ngài; nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ. 23 Còn với người Do Thái, nếu họ không miệt mài trong sự vô tín thì cũng sẽ được ghép vào, vì Đức Chúa Trời có quyền ghép họ lại. 24 Vì nếu tự bản chất, bạn vốn là cây ô-liu hoang mà được cắt và ghép vào cây ô-liu tốt, trái với tự nhiên, huống chi họ vốn là những cành tự nhiên lại đáng được ghép vào chính cây ô-liu của mình càng hơn.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã khiến dân Y-sơ-ra-ên, dân đã coi thường Phúc Âm của Đức Chúa Trời và bỏ Ngài, ganh tị bằng việc thấy các dân ngoại nhận được ân điển của Ngài. Điều này phải khiến cho dân Y-sơ-ra-ên hướng về sự cứu rỗi, dẫu rằng họ ganh tị với các dân ngoại (c.13-16).

Phao-lô đã ví sánh các dân ngoại là cành ô-liu hoang được ghép vào cây ô-liu, để cảnh báo họ rằng mặc dù họ có thể được cứu, nhưng họ không được trở nên kiêu ngạo. Điều này là bởi vì nếu họ không tiếp tục ở trong sự nhân từ của Đức Chúa Trời, thì họ có thể bị cắt bỏ (c.17-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21-23 Đức Chúa Trời nghiêm khắc đối với những người không hiệp một trong Đấng Christ, nhưng đối với những người ở trong Chúa, Đức Chúa Trời nhân từ. Vì thế, cho dù chúng ta chỉ được tháp vào với Chúa, chúng ta đã có thể hưởng ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho rồi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-20 Phao-lô khuyên các dân ngoại ở Rô-ma đừng khoe khoang với người Do Thái. Nếu người Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời có thể bị Ngài đoán xét vì thiếu đức tin, thì các dân ngoại có thể mất đi quyền làm con cái của Đức Chúa Trời, nếu họ bắt đầu khoe khoang về địa vị của họ. Những ý tưởng về đức tin và ân điển cứu rỗi mà chúng ta nhận được để sống hôm nay là gì?

Tham khảo   

11:13-14 Là một sứ đồ, Phao-lô có một sự kêu gọi đặc biệt và sứ mệnh để rao truyền Phúc Âm cho các dân ngoại. Nhưng ông dùng chức vụ của mình cho dân ngoại cũng có lợi cho người Do Thái, vì ông hy vọng rằng càng có nhiều người ngoại đến với sự cứu rỗi thì điều này sẽ càng khơi dậy lòng ganh đua của người Do Thái, để nhiều người sẽ được cứu.

11:21 Sợ hãi là phản ứng thích hợp, vì Đức Chúa Trời sẽ không miễn cho ai không tiếp tục tin, cho dù họ là người Do Thái hay người ngoại. Sự sợ hãi ở đây không nhắc đến sự sợ hãi cứng đờ người ra. Thay vào đó, nó chính là kiểu sợ hãi khiêm nhường, điều không coi Đức Chúa Trời hay sự cứu rỗi là đương nhiên, hoặc xem nhẹ về sự không đẹp lòng của Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nhớ đến ân điển lạ lùng mà Ngài đã ban cho chúng con, các dân ngoại và xin giúp chúng con khiêm nhường trong ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 35-37

Bình Luận:

You may also like