Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Vai Trò Của Luật Pháp

Ngày 13 – Vai Trò Của Luật Pháp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 7:1-13

1 Thưa anh em – tôi nói với những người biết luật pháp – anh em không biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta đang khi họ còn sống thôi sao? 2 Do đó, một phụ nữ có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì người phụ nữ ấy còn bị luật pháp ràng buộc phải sống với chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết thì người ấy không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nữa. 3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, người vợ được giải phóng khỏi luật pháp, nếu có lấy người khác cũng không phải là đàn bà ngoại tình. 4 Cũng vậy, thưa anh em của tôi, nhờ thân thể của Đấng Christ mà anh em đã chết về luật pháp và nay thuộc về một người khác, là Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. 5 Khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi qua luật pháp, hành động trong chi thể chúng ta để kết quả cho sự chết. 6 Nhưng bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa.

7 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì. 8 Nhưng tội lỗi đã nắm lấy cơ hội trong điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham dục, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. 9 Trước kia, không có luật pháp thì tôi sống; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống, 10 còn tôi thì chết; lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. 11 Vì tội lỗi nắm lấy cơ hội, dùng điều răn lừa dối tôi và nhân đó giết chết tôi. 12 Cho nên, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình, và tốt đẹp.

13 Vậy, có phải điều tốt đẹp đem sự chết đến cho tôi không? Chẳng hề như vậy! Nhưng đó là tội lỗi đã dùng điều tốt đẹp làm cho tôi chết, để bản chất thật của tội lỗi được phơi bày, và qua điều răn, tội lỗi trở nên vô cùng tệ hại.

Suy ngẫm và hiểu

Giống như một người nữ kết hôn được giải phóng và được tự do khỏi Luật hôn nhân khi người chồng của người đó qua đời, chúng ta được giải phóng khỏi sự cai trị của Luật pháp qua sự chết với Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá. Do đó, chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời theo một cách mới được gọi là Đức Thánh Linh, chứ không phải bởi Luật pháp (c.1-6). Nhưng điều này không có nghĩa Luật pháp là xấu. Chính thân thể đầy tội lỗi của chúng ta không thể giữ trọn vẹn Luật pháp được – đó chính là vấn đề của chúng ta. Luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là thánh, tốt đẹp, và công bình, điều dạy chúng ta tội lỗi là gì (c.7-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-6 Chúa Thánh Linh khiến chúng ta nên mới để chúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta mệt mỏi khi chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời với những yêu cầu của Luật pháp, rồi kết quả chỉ là sự kết án và đoán xét. Nhưng giờ đây trong Đấng Christ, chúng ta được nên mới bởi Đức Thánh Linh. Nói cách khác, chúng ta đã trở nên có khả năng để phục vụ Đức Chúa Trời với sự vui mừng của Đức Thánh Linh, Đấng khiến chúng ta nên mới; chúng ta không thể phục vụ bằng sức riêng và nỗ lực của chúng ta được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-13 Luật pháp chỉ ra tội lỗi của chúng ta và dạy chúng ta điều mình phải làm để nhận được sự sống đời đời. Nhưng kẻ ngu dại công bố được cứu bằng việc giữ Luật pháp, điều khiến cho Luật pháp tốt đẹp này thành luật chết. Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không thể thực hiện nó bằng sức riêng của mình. Chúng ta phải trông cậy vào sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, Đấng khiến chúng ta nên mới hàng ngày!

Tham khảo   

7:7 Luật pháp vạch rõ tội lỗi và cũng khiêu khích tội lỗi. Phải đối mặt với luật pháp, tội lỗi mang tính nổi loạn, để người ta thích việc phạm các mạng lệnh để chỉ ra sự độc lập của họ. Nguyên tắc này được minh họa từ điều răn thứ mười cấm sự tham muốn (Xuất Ai-cập ký 20:17).

7:10-11 Mạng lệnh của Đức Chúa Trời hứa ban sự sống đời đời nếu người ta giữ chúng; và tuy nhiên chúng sẽ đưa đến sự chết vì mọi người phạm điều Đức Chúa Trời răn cấm. Điều này xảy ra khi tội lỗi lừa dối một người và dùng luật pháp như là công cụ của nó. 7:12. Dưới ánh sáng của c.7-11, Phao-lô khẳng định sự thánh khiết của luật pháp và sự tốt lành của mạng lệnh Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin hãy giúp chúng con phục vụ Ngài bằng tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus – Chàng Rể mới của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xơ-tê 8-10

Bình Luận:

You may also like