Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Sự Than Thở Của Những Kẻ Ở Dưới Luật Pháp

Ngày 14 – Sự Than Thở Của Những Kẻ Ở Dưới Luật Pháp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 7:14-25

14 Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15 Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. 16 Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn thì tôi nhìn nhận luật pháp là tốt đẹp. 17 Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. 18 Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. 19 Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. 20 Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó.

21 Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. 22 Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; 23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, chính tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi.

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta là nô lệ của tội lỗi qua xác thịt, làm nhiều điều mà lòng chúng ta không muốn; chúng ta làm những điều chúng ta ghét. Nói cách khác, bản chất tội lỗi của chúng ta ở giữa chúng ta khiến chúng ta làm ác (tội lỗi), là điều mà mình không muốn (c.14-20). Phao-lô bày tỏ bản chất tội lỗi và chia sẻ nỗi đau đớn của mình. Ngoài ra, ông đau buồn bởi thực tế là ông bị tội lỗi mà ông ghét tấn công, và đôi khi ông phục tùng tội lỗi. Tuy nhiên, Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Jêsus vì đã chiến thắng chống lại tội lỗi và sự chết và ban cho những người tin sức lực để đánh bại tội lỗi (c.21-25).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-24 Bất kể chúng ta nhận biết sự tin kính của Luật pháp bao nhiêu, và chúng ta muốn vâng theo nó như thế nào, nhưng chúng ta không có sức lực để tuân giữ Luật pháp. Vì thế chúng ta liên tục rơi vào nỗi tuyệt vọng khi chúng ta nhìn vào bản thân mình phạm tội – bất kể là chúng ta có cố gắng nhiều bao nhiêu đi nữa. Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?

C.25 Đời sống của chúng ta đầy sự than thở và nỗi thất vọng khi chúng ta phục vụ Luật của tội lỗi bằng thân xác của mình. Đời sống của chúng ta đầy dẫy vui mừng khi chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời bằng tấm lòng của chúng ta. Dù thế, chúng ta có thể tạ ơn Đức Chúa Trời vì cứu chúng ta khỏi tội qua Đức Chúa Jêsus Christ! Khi nhìn vào bản thân mình, chúng ta hãy đừng than thở nữa, mà hãy hát ngợi khen và cảm tạ cho Đức Chúa Trời, Đấng khiến chúng ta được vinh quang trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Tham khảo   

7:16 Việc đề cập của Phao-lô đến sự tốt lành của luật pháp phản ánh điểm chính của những câu này. 7:17 Phao-lô không bào chữa cho mình trách nhiệm cá nhân, mà nhấn mạnh quyền lực của tội lỗi.

7:21-23 Ý nghĩa của từ “luật pháp” trong những câu này là chủ đề tranh luận. Một số người nghĩ rằng mọi cách dùng từ đều nhắc đến Luật Môi-se, nhưng hầu hết mọi người đều tranh cãi trong c.21 và 23 thuật ngữ này có nghĩa là “nguyên tắc”. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng Luật Môi-se được thấy trong c.22. Từ Hy lạp nomos có thể mang một trong hai nghĩa này. 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con xưng nhận sự yếu đuối của mình, nhưng cũng xin giúp chúng con chỉ yêu mến ân điển của Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 1-3

Bình Luận:

You may also like