Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Được Che Giấu Bằng Ân Điển

Ngày 25 – Được Che Giấu Bằng Ân Điển

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 32:1-11

1 Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, Được khỏa lấp tội lỗi mình! 2 Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác và trong lòng không có điều dối trá!

3 Khi con nín lặng, các xương cốt con hao mòn và con rên xiết trọn ngày. 4 Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên con; Sức con tiêu hao như bởi cơn hạn mùa hè. (Sê-la)

5 Con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con; Con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, và Chúa tha tội cho con.” (Sê-la)

6 Vì thế, mọi người tin kính đều cầu nguyện cùng Chúa trong thì giờ có cần; Chắc chắn khi có nước lụt tràn tới thì sẽ không lan đến họ.

7 Chúa là nơi trú ẩn của con; Chúa bảo vệ con khỏi cơn gian truân; Chúa lấy bài ca giải cứu mà bao phủ con. (Sê-la)

8 Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.

9 Đừng như con ngựa và con la là vật vô tri phải dùng hàm khớp và dây cương mới giữ chúng được, Nếu không, chúng chẳng chịu đến gần con.

10 Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va thì sự nhân từ bao phủ người ấy.

11 Hỡi người công chính, hãy vui vẻ và mừng rỡ nơi Đức Giê-hô-va! Hỡi những ai có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!

Suy ngẫm và hiểu

Thi Thiên 32 được coi là một bài thơ được viết khi Đa-vít đã phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba và sau đó ăn năn. Đa-vít nói một người được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi mình là một người được phước. Ông tiếp tục nói về những trải nghiệm của mình, đó là khi ông không xưng tội mình với Đức Chúa Trời và cố che giấu chúng đi, ông đã đau đớn cực độ đến nỗi xương cốt ông hao mòn, nhưng khi ông xưng tội mình với Đức Chúa Trời, Ngài đã tha thứ cho ông và ông lại tìm được sự bình an trong lòng mình (c.1-5). Vì thế, Đa-vít khuyên rằng chúng ta hãy xưng tội mình trước mặt Đức Chúa Trời và hãy phụ thuộc vào Ngài và nhận được tình yêu vô tận của Ngài (c. 6-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-5 Khi Đa-vít không che giấu tội lỗi của mình nữa, và xưng ra với Đức Chúa Trời, Ngài đã che đậy tội lỗi cho Đa-vít. Đó là sự xưng ra tội mà Đa-vít đã phạm, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến ông nên một người không có tội. Đây là một phước hạnh lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được trong Đấng Christ (Rô-ma 4:7-8). Có tội lỗi nào mà chúng ta cần xưng ra với Đức Chúa Trời để vui hưởng phước hạnh như thế không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7 Tội lỗi sẽ ngăn cách chúng ta khỏi việc cầu nguyện, và sẽ làm hao mòn sức lực của chúng ta, như sự nóng của mùa hè vậy. Nhưng lời xưng tội chân thành sẽ là một con đường sống để chúng ta được sống ở trong Chúa.

Tham khảo

32:1-2 Sự tha thứ tội lỗi báo trước sự hy sinh của Đấng Christ là điều căn bản nhất cho sự tha thứ (Rô-ma 4:7-8). Sự giả dối nhắc đến người nói dối hoặc nói với Đức Chúa Trời về tội lỗi riêng của một người. Nhắc đến linh hồn được làm cho mạnh mẽ trong những người thờ phượng là họ phải kết hợp những lời đúng đắn với những ý định đúng đắn.

32:3-5 Chính tay của Đức Chúa Trời …đè nặng trên những người công chính của Ngài, để giúp họ đến chỗ xưng tội. Sau khi đến đó, vị thi sĩ đã thừa nhận tội lỗi của ông, và Đức Chúa Trời đã tha thứ điều sai trái của tội lỗi ông; điều này dẫn bài Thi Thiên trở lại c. 1, ngụ ý rằng vị thi sĩ bấy giờ đã học được đầy đủ hơn về sự phước hạnh của việc được tha thứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Con xưng ra mọi tội lỗi của con trước mặt Ngài, Đấng sẵn sàng tha thứ và thanh tẩy con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử Ký 8-9

 

Bình Luận:

You may also like