Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Kết Quả Sự Chết Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 18 – Kết Quả Sự Chết Của Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 27:45-56

45 Từ giữa trưa đến ba giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. 46 Khoảng ba giờ chiều, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” 47  Nghe vậy, vài người đứng gần đó nói: “Người nầy gọi Ê-li.” 48 Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy và đưa cho Ngài uống. 49 Nhưng các kẻ khác lại bảo: “Hãy đợi, xem Ê-li có đến giải cứu nó không.” 50 Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51 Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá tảng vỡ ra; 52 các mồ mả cũng mở tung, nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại 53 và ra khỏi mộ. Sau khi Đức Chúa Jêsus sống lại, các thánh ấy đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người. 54 Khi viên đội trưởng và quân lính canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động cùng những gì đã xảy ra thì vô cùng kinh hãi và nói: “Thật, Người nầy là Con Đức Chúa Trời.” 55 Tại đó có nhiều phụ nữ đứng nhìn từ xa. Họ là những người đã theo Đức Chúa Jêsus từ miền Ga-li-lê, để phục vụ Ngài. 56 Trong số nầy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Giô-sép, cùng với mẹ của hai con trai Xê-bê-đê.

Suy ngẫm và hiểu

Có sự tối tăm từ giữa trưa sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng ‘Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con?’ Rồi sau khi kêu lớn tiếng lần nữa, Ngài trút linh hồn (c.45-50). Vào lúc đó, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi, đất rúng động, các mồ mả mở ra và nhiều người chết sống lại. Qua sự chết của Đức Chúa Jêsus, một con đường mới đến với Đức Chúa Trời đã được mở ra . Quân lính La-mã chứng kiến tất cả điều này đã xưng nhận rằng Đức Chúa Jêsus thật là Con Đức Chúa Trời (c.51-56).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.45-46 Sự tối tăm nhắc đến sự đau đớn không thể chịu đựng nổi của việc bị cách xa khỏi Đức Chúa Trời, nhưng thậm chí trong sự tối tăm đó, Đức Chúa Jêsus vẫn tìm kiếm ‘Đức Chúa Trời của tôi’. Đức Chúa Jêsus tin rằng trong sự tối tăm đó, Đức Chúa Trời ở với Ngài, và sẽ đổi sự tối tăm thành ánh sáng vinh quang. Chúng ta có đang phải trải qua một đêm dài và tối tăm của đời sống mình không? Hãy tin rằng Đức Chúa Trời đang chăm xem và đi trước.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.54-56 Kết quả sự chết của Đức Chúa Jêsus là viên đội trưởng và quân lính đã thừa nhận rằng Đức Chúa Jêsus thật là Con Đức Chúa Trời. Ngoài ra, còn có những phụ nữ đã đi theo Đức Chúa Jêsus để theo dõi tất cả những sự kiện này cho đến cuối cùng. Trước thập tự giá, lời xưng nhận của chúng ta là gì và chúng ta sống thế nào?

Tham khảo

27:50 kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Ngay cả trong sự chết, Đức Chúa Jêsus vẫn giữ sự kiểm soát đầy thẩm quyền trên số phận Ngài (xem Giăng 10:17-18). “Linh hồn Ngài” nghĩa là linh hồn con người của Ngài. Khi xác của Đức Chúa Jêsus vẫn còn ở trên thập tự giá, sau đó được chôn trong mộ, thì linh hồn Ngài đi vào sự hiện diện của Đức Chúa Cha. (Lu-ca 23:43) và theo cách này, Ngài đã trở thành mẫu hình cho những tín hữu sẽ chết sau Ngài (2 Cô-rinh- tô 5: 8).

27:54 Viên đội trưởng và lính canh quen với việc nhìn thấy sự đóng đinh, nhưng những sự kiện đầy biến động lớn này, cùng với việc Đức Chúa Jêsus đã tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thánh khiết và yêu thương trong sự chết của Ngài, khiến viên đội trưởng nhận ra Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì ân điển của Chúa, Đấng đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sử Ký 13-16

 

Bình Luận:

You may also like