Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Giu-Đa Tự VẪn

Ngày 14 – Giu-Đa Tự VẪn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 27:1-10

1 Đến sáng, tất cả các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng bàn mưu chống lại Đức Chúa Jêsus để giết Ngài. 2 Họ trói Ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho tổng đốc Phi-lát.

3 Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Ngài bị kết án thì hối hận, đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, 4 mà nói rằng: “Tôi đã phạm tội vì

nộp huyết vô tội!” Nhưng họ đáp: “Việc ấy thì có liên can gì đến chúng tôi? Đó là việc của anh.” 5 Giu-đa ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra, đi thắt cổ. 6 Nhưng các thầy tế lễ

cả nhặt những miếng bạc và nói: “Để bạc nầy vào công quỹ là không hợp lệ, vì là giá của máu.” 7 Vì vậy, họ bàn với nhau dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm để chôn cất các kiều dân. 8 Vì lý do đó mà đồng ruộng ấy được gọi là Ruộng Máu cho đến ngày nay. 9 Như vậy, lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi nói đã được ứng nghiệm: “Họ lấy ba mươi miếng bạc, là giá mà con cái Y-sơ-ra- ên đã định cho Ngài, 10 và dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm, như Chúa đã truyền cho ta.”

Suy ngẫm và hiểu

Những lãnh đạo tôn giáo đã kết án Đức Chúa Jêsus vì tội phạm thượng và đã quyết định xử tử Ngài. Khi trời sáng, họ đã giải Đức Chúa Jêsus đến tổng đốc La-mã, vì họ cần sự chấp thuận của tổng đốc để tiến hành việc đóng đinh (c.1- 2).

Trong khi đó, Giu-đa đầy mặc cảm tội lỗi, và đã trả lại những đồng bạc mà ông đã nhận. Rồi ông đi ra thắt cổ. Tuy nhiên, thầy Tế Lễ Cả đã không thể giữ những đồng bạc này, vì là ‘giá của huyết’ và vì thế họ đã quyết định mua đám ruộng của người thợ gốm, nơi chôn cất các kiều dân. Đám ruộng đó được gọi là Ruộng Huyết, để ứng nghiệm lời tiên tri Giê-rê-mi (c.3-10).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Giu-đa đã hối hận về tội lỗi của mình, không giống như Phi-e-rơ ăn năn tội mình (26:75). ‘Sự hối hận’ chỉ là một sự nhận biết của việc làm sai trái, nhưng ‘sự ăn năn’ cầu xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời và một đời sống mới. Sự hối hận không sinh ra trái được. Chúng ta có phạm tội không? Chúng ta hãy đừng chỉ hối hận về nó mà thôi, nhưng hãy cầu xin sự tha thứ và lòng nhân từ trước mặt Chúa.

C.3-10 Các thầy tế lễ đã dùng tiền trả cho huyết vô tội của Đức Chúa Jêsus để mua Ruộng Huyết mà những kiều dân người ngoại ô uế sẽ được chôn tại đó. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước (Xa-cha-ri 11:12-13). Chúng ta hãy suy ngẫm sâu sắc về các công việc của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm thậm chí cả những hành động của những người ngoài vòng luật pháp, bao gồm cả cái chết của Giu-đa.

Tham khảo

27:1 Đến sáng ngày thứ Sáu, tất cả các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng đều tập trung lại với số người đã định để họ có thể đưa ra sự phê chuẩn hợp thức hơn (bằng hình thức hợp pháp hơn) lời tuyên bố trước đó chống lại Đức Chúa Jêsus suốt nhiều giờ của buổi sáng sớm (c.57-68).

27:3-4 Cảm giác hối hận của Giu-đa và cố gắng của ông để trả lại giá của huyết chỉ được Ma-thi-ơ ghi lại. đổi ý (tiếng Hi Lạp là metamelomai). Giu-đa trải nghiệm những cảm giác hối tiếc và hối hận, nhưng điều này nhỏ hơn sự ‘ăn năn’ (tiếng Hi Lạp là metanoia), có nghĩa là sự thay đổi tấm lòng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con quan tâm đến nhau bằng tình yêu thương để anh em chúng con trong nỗi đau của tội lỗi không có những hành động bi thương.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sử ký 1 – 4

 

Bình Luận:

You may also like