Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Người Đầy Tớ Trung Tín Và Khôn Ngoan

Ngày 04 – Người Đầy Tớ Trung Tín Và Khôn Ngoan

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 24:45-51

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, được chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ? 46 Phước cho đầy tớ ấy, khi chủ đến thấy làm như vậy! 47 Thật, Ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình. 48 Nhưng nếu là đầy tớ gian ác, nó thầm nghĩ rằng: ‘Chủ ta chưa về ngay đâu;’ 49 rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình, và ăn uống với phường say rượu. 50 Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, 51 trừng phạt nó nặng nề, và cho nó chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Suy ngẫm và hiểu

Qua bốn chuyện ngụ ngôn, Đức Chúa Jêsus đã dạy về cách để chuẩn bị cho ngày cuối cùng (24:45-25:46).

Chuyện ngụ ngôn đầu tiên là chuyện ngụ ngôn về người đầy tớ. Người chủ đã để lại nhà mình dưới sự chăm nom của người đầy tớ của ông và người đầy tớ này không biết khi nào ông sẽ trở về. Nếu người chủ trở về và thấy người đầy tớ của mình làm như đã được chỉ bảo thì người chủ sẽ khen người đầy tớ ấy là siêng năng và đặt anh ta chăm nom của cải của mình. Tuy nhiên, nếu người chủ thấy người đầy tớ dành các ngày của mình ăn uống với bạn bè, vì anh ta nghĩ người chủ còn lâu mới trở về, thì người chủ sẽ phạt người đầy tớ và quăng anh ta ra ngoài. Sẽ tương tự như điều này khi Đức Chúa Jêsus đến vào ngày cuối cùng và lượng giá sự trung tín của các đầy tớ Ngài (c.45-51).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.45-46 Đức Chúa Jêsus đã chỉ định các đầy tớ để làm công việc Ngài cho đến khi Ngài quay trở lại vào ngày cuối cùng. Điều mà Chúa muốn thấy khi Ngài quay trở lại là các đầy tớ trung tín đang làm việc mà họ được bảo phải làm. Bổn phận mà Chúa đã ban cho chúng ta là gì? Bất cứ là điều gì, chúng ta hãy cố gắng hết sức một cách trung tín để thực hiện chúng.

C.47 Đức Chúa Jêsus đặt tất cả của cải của Ngài dưới trách nhiệm của người đầy tớ trung tín. Nếu người đầy tớ không cố tính toán khi nào Đức Chúa Jêsus quay trở lại nhưng hàng ngày trung tín thực hiện nhiệm vụ của mình, thì anh ta sẽ nhận được đức tin và các phần thưởng lớn hơn khi Đức Chúa Jêsus trở lại.

Tham khảo

24:48-51 chưa về ngay đâu. Thái độ của tên đầy tớ gian ác cho thấy anh ta là một môn đồ giả dối (xem Ga-la-ti 5:19-21) và xứng đáng cho nơi có khóc lóc và nghiến răng, một sự mô tả về hỏa ngục (Ma-thi-ơ 8:11-12).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con giống như người đầy tớ khôn ngoan và thực hiện bổn phận Ngài giao cách trung tín cho đến ngày cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 11-14

 

Bình Luận:

You may also like