Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Khốn Thay Cho Những Kẻ Giả Hình!

Ngày 28 – Khốn Thay Cho Những Kẻ Giả Hình!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 23:13-22

13 Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng trước mặt người ta; chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa.

15 Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.

16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can gì; nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ 17 Hỡi những kẻ ngu dại mù quáng kia! Vàng hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18 Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì  bị ràng buộc.’ 19 Hỡi những kẻ mù quáng! Lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vì vậy, người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề; 21 người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn Đấng ngự tại nơi ấy mà thề; 22  còn người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngai của Đức Chúa Trời lẫn Đấng ngự trên ngai mà thề.

Suy ngẫm và hiểu

Các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si có nhiệm vụ thiêng liêng dẫn dắt mọi người sống theo quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chính họ lại không đầu phục sự tể trị của Đức Chúa Trời và khiến những người khác bị sao nhãng khỏi việc đầu phục. Họ giống như những người dẫn đường mù lòa dẫn dắt những người mù; họ dẫn dắt người ta đi xa khỏi Đức Chúa Trời với những sự giảng dạy sai trật về Luật Pháp (c.13-17).

Thêm vào đó, có những thứ họ có thể hoặc không thể hứa nguyện phụ thuộc vào sự tiện lợi cho họ. Không may là điều này thực sự minh chứng việc họ không thể giữ được lời hứa và một hành động bất kính đối với Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã rủa sả họ với những tai họa sẽ đến trên họ (c.13-22).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Sự diễn giải sai Kinh Thánh và sự giả hình của những nhà lãnh đạo tôn giáo dẫn đến việc cản trở con đường của mọi người vào Vương quốc Thiên đàng. Hãy nhớ, nếu chúng ta cố gắng dẫn dắt những người khác đến với Đức Chúa Trời khi không hiểu biết về Kinh Thánh, thì nó có thể là một sự đẩy họ ra xa.

C.16-17 Các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si coi mình là những người chính thống theo Luật Pháp. Dầu vậy, sự diễn giải Kinh Thánh của họ và đời sống của họ cách quá xa những sự giảng dạy về Luật Pháp. Cho dù chúng ta được coi là những người lãnh đạo, điều này không có nghĩa là một cách tự động khiến chúng ta nên những người hợp pháp theo Lời Chúa. Không có sự vật lộn với Lời Chúa qua những đêm không ngủ, và không có sự đau buồn vì không thể sống theo Lời Chúa, chúng ta không thể trở nên những người nam và những người nữ của Lời Ngài.

Tham khảo

23:15 Đức Chúa Jêsus không phê phán sự quy đạo, nhưng cái cách trong đó những người Pha-ri-si sốt sắng tìm kiếm những người cải đạo, chỉ là đặt họ dưới gánh nặng của nhiều quy tắc trong những truyền thống thêm vào Kinh Thánh.

23:16-19 Những người Pha-ri-si phân biệt những lời thề chỉ đền thờ và những lời chỉ vàng của đền thờ, giữa những lời thề chỉ bàn thờ và những lời chỉ của dâng trên đó. Như trong rất nhiều trong hệ thống niềm tin của họ, họ tập trung vào những sự phân biệt bề ngoài bị dẫn dụ và bỏ qua những nguyên tắc cao hơn của Luật Pháp.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp các nhà lãnh đạo, những người dạy Lời Chúa, để mở mắt cho họ đến với Lời Ngài, và xin hãy mở mắt cho những người nghe Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 13-15

 

Bình Luận:

You may also like