Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Những Người Sẽ Vào Vương Quốc Đức Chúa Trời Trước Tiên

Ngày 21 – Những Người Sẽ Vào Vương Quốc Đức Chúa Trời Trước Tiên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 21:23-32

23 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ; lúc Ngài đang giảng dạy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến chất vấn: “Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, và ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?” 24 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu, nếu trả lời được, thì Ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc nầy bởi thẩm quyền nào. 25 Báp-têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ loài người?” Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời’ thì ông ấy sẽ nói với chúng ta: ‘Vậy, tại sao các ngươi không tin Giăng?’ 26 Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì chúng ta ngại dân chúng, vì mọi người đều cho rằng Giăng là một nhà tiên tri.” 27 Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus: “Chúng tôi không biết.” Ngài bảo họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

28 “Các ngươi nghĩ sao? Một người kia có hai con trai; ông ấy đến nói với người con thứ nhất: ‘Con ơi, hôm nay con hãy đi làm trong vườn nho.’ 29 Người con ấy trả lời: ‘Con không đi,’ nhưng sau ăn năn, rồi đi.30 Ông đến với người con thứ hai và cũng nói như vậy. Người con nầy thưa: ‘Vâng, con đi đây,’ nhưng rồi không đi. 31 Trong hai con trai đó, người nào làm theo ý cha?” Họ đáp: “Người con thứ nhất.” Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Thật, Ta bảo các ngươi, những người thu thuế và gái mại dâm sẽ được vào vương quốc Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đến để chỉ cho các ngươi đường lối công chính, nhưng các ngươi không tin; còn những người thu thuế và gái mại dâm đã tin người, ngay cả khi các ngươi thấy như vậy, các ngươi vẫn không ăn năn và tin người.”

Suy ngẫm hiểu

Đối với những thầy tế lễ cả và các vị trưởng lão, những người chất vấn thẩm quyền của Ngài, Đức Chúa Jêsus hỏi họ liệu phép báp-têm của Giăng đến từ Đức Chúa Trời hay đến từ con người. Khi họ từ chối trả lời, Đức Chúa Jêsus cũng từ chối trả lời câu hỏi của họ. Thay vào đó, Đức Chúa Jêsus quở trách sự vô tín của họ bằng cách phán với họ ẩn dụ về hai người con trai. Nói cách khác, những nhà lãnh đạo tôn giáo giống như người con trai đáp ứng với yêu cầu của người cha, nhưng không đi làm. Mặt khác, những người thu thuế và những phường điếm đĩ, mà họ (những nhà lãnh đạo) chỉ trích, lại giống người con đã thay đổi quyết định của mình. Vì thế, Đức Chúa Jêsus phán rằng những người thu thuế và phường điếm đĩ sẽ vào Vương quốc Thiên đàng trước họ (c.23-32).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.27 Đức Chúa Jêsus không trả lời những câu hỏi của những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người không sẵn lòng từ bỏ ý tưởng của họ. Điều này là bởi vì những câu hỏi của họ không đáng phải trả lời, khi họ đã có câu trả lời cho chính mình. Thậm chí ngày nay, Lời của Đức Chúa Trời không có ảnh hưởng gì đối với những người coi trọng ý tưởng của họ hơn là Lời của Đức Chúa Trời. Liệu chúng ta có mong ước nghe thấy giọng nói của Đức Chúa Trời hay không? Khi đó chúng ta phải bỏ qua những ý tưởng của mình và mở Kinh Thánh và nghe thấy giọng nói của Đức Chúa Trời!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-26 Những nhà lãnh đạo tôn giáo không thể tìm thấy được lẽ thật bởi vì họ tin những mối quan tâm của họ quan trọng hơn điều gì đúng đắn. Hãy mởi Kinh Thánh ra với một tấm lòng thanh sạch và chân thành và xây khỏi những mối quan tâm của chúng ta. Khi đó Chúa của lẽ thật sẽ phán với chúng ta.

Tham khảo

21:23 Những điều này hoàn toàn có thể đề cập đến việc làm gián đoạn các hoạt động thương mại trong đền thờ ngày hôm trước của Đức Chúa Jêsus (c.12-13), cả về thẩm quyền chữa lành của Ngài (c. 14-16) và để giảng dạy trong đền thờ (c.23), bởi vì Ngài không phải một lãnh đạo với chức thầy tế lễ, cũng chẳng phải với thẩm quyền giảng luận.

21:25–27 Từ trời hay từ con người? Việc các nhà lãnh đạo khước từ trả lời câu hỏi này bày tỏ sự không trung thực của họ, nhưng Đức Chúa Jêsus cũng bẫy họ, bởi vì các nhà lãnh đạo tôn giáo, bấy giờ họ phải xưng nhận sự ngu dại của mình. Và nếu họ không biết liệu Giăng đến từ Đức Chúa Trời hay không, làm thế nào họ có thể phán liệu Đức Chúa Jêsus có phải đến từ trời hay không?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tin vào thẩm quyền của Lời Ngài và xin hãy giúp chúng con sống theo ý muốn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 24 – 26

Bình Luận:

You may also like