Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Con Người Đến Để Phục Vụ

Ngày 17 – Con Người Đến Để Phục Vụ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 20:17-28

17 Trong lúc đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đem mười hai môn đồ riêng ra, và phán với họ rằng: 18  “Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và

Con Người sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài, 19 rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn, và đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”

20 Lúc ấy, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng hai con mình đến với Đức Chúa Jêsus, quỳ xuống và xin Ngài một việc. 21 Ngài hỏi: “Bà muốn xin điều gì?” Bà thưa: “Xin cho hai con trai của con đây, một đứa ngồi

bên phải, một đứa bên trái của Chúa, trong vương quốc Ngài.” 22 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các con không biết điều mình  xin.  Các  con  có  thể  uống  chén  Ta  sắp  uống

không?” Họ đáp: “Thưa, có thể được.” 23 Ngài nói với họ: “Các con sẽ uống chén của Ta; còn việc ngồi bên phải hay bên trái Ta, thì Ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà Cha Ta đã chuẩn bị.”

24 Nghe vậy, mười môn đồ kia rất tức giận hai anh em nầy. 25 Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ đến và khuyên rằng: “Các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. 26  Nhưng giữa các con thì

không phải vậy; trái lại, ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ; 27 còn ai muốn đứng đầu, thì phải làm nô lệ cho các con. 28  Ngay cả Con Người đã đến,

không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Suy ngẫm và hiểu

Trên chặng đường đến Giê-ru-sa-lem cùng với Ngài có mười hai môn đồ, Đức Chúa Jêsus một lần nữa lại phán về sự chịu khổ và sự chết mà Ngài phải đối diện và sự phục sinh của Ngài (c.17-19; Ma-thi-ơ 16:21; 17:22-23). Sau đó, mẹ của Giăng và Gia-cơ đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi liệu các con trai của bà có thể ngồi chỗ cao nhất khi Đức Chúa Jêsus trở thành Vua hay không. Vì điều này, mười môn đồ còn lại tức giận Giăng và Gia-cơ. Tuy nhiên, điều này chứng tỏ rằng không người nào trong số mười hai môn đồ hiểu được con đường đau khổ mà Chúa sẽ trải qua. Với những môn đồ này, Đức Chúa Jêsus phán bảo họ phải phục vụ, chứ không tìm kiếm việc được người ta phục vụ (c.20-28).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.17-19 Đức Chúa Jêsus báo trước về sự chịu khổ, sự chết và sự phục sinh của Ngài lần thứ ba cho các môn đồ của Ngài. Lần này, Đức Chúa Jêsus phán một cách chi tiết hơn, và đó là lần thứ nhất Ngài đề cập rằng Ngài sẽ bị đóng đinh. Thực tiễn này chứng minh rằng Đức Chúa Jêsus đang đi con đường thập tự giá theo sự lựa chọn và ý muốn của Ngài. Ngài làm việc này không phải vì bắt buộc. Chúng ta hãy suy ngẫm về tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đi con đường thập tự giá vì chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-27 Mặc dù ở dưới sự thống trị hà khắc của người La-mã, các môn đồ vẫn mơ ước về quyền tối cao tương tự. Chúng ta hãy cầu nguyện để Vương quốc Đức Chúa Trời, điều đang hành động bởi lòng yêu thương, chứ không phải bởi sức mạnh, ở trên gia đình, Hội Thánh, và xã hội chúng ta.

Tham khảo

20:21 hai đứa con trai này của tôi được ngồi. Sự thỉnh cầu của Sa-lô-mi dường như được khích lệ bởi lời nhận xét của Đức Chúa Jêsus trong 19:28, nơi Ngài đã công bố sự cai trị của Mười hai môn đồ cùng với Ngài trong Vương quốc của Ngài trong tuơng lai. Tay phải là một vị trí danh dự (1Các vua 2:19; Thi thiên 16:11; 110:1, 5; so sánh Ma-thi-ơ 22:44).

20:22–23 Các con. Đại từ dạng  số nhiều chỉ  ra rằng  Đức Chúa Jêsus nói với người mẹ và hai anh em một cách trực tiếp. Chén trong Kinh Thánh có biểu tượng cái đích Thiên thượng đã định của mỗi người, cho dù đó là phước hạnh (Thi thiên 16:5) hay là tai họa Giê-rê-mi 25:15), sự cứu chuộc (Thi thiên 116:13) hay là cơn thịnh nộ (Ê-sai 51:17). Ở đây nó đề cập đến sự chịu khổ sắp đến của Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con làm những tôi tớ phục Ngài, để cộng đồng của chúng con có thể kinh nghiệm được Vương quốc Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 11-13

Bình Luận:

You may also like