Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Người Đầu Sẽ Nên Cuối

Ngày 16 – Người Đầu Sẽ Nên Cuối

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 20:1-16

1 “Vương quốc thiên đàng giống như một chủ nông trại kia, sáng sớm đi ra thuê người làm công trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thỏa thuận với các người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê, người chủ sai họ vào vườn nho. 3 Khoảng chín giờ sáng, người chủ trở ra, thấy những người khác rảnh rỗi đang đứng trong chợ 4 thì bảo họ rằng: ‘Các anh hãy vào vườn nho của tôi, tôi sẽ trả công phải chăng cho.’ Họ liền đi. 5 Khoảng mười hai giờ trưa, và ba giờ chiều, người chủ lại ra, và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng năm giờ chiều, người chủ đi ra và thấy những người khác đang đứng thì nói với họ rằng: ‘Sao các anh đứng không ở đây cả ngày vậy?’ 7 Họ trả lời: ‘Vì không ai thuê chúng tôi cả.’ Người chủ nói với họ: ‘Các anh cũng hãy đi vào vườn nho của tôi.’

8 Đến tối, chủ vườn nho nói với người quản lý rằng: ‘Hãy gọi những người làm công đến và trả công cho họ, bắt đầu từ người cuối đến người đầu.’ 9 Những người được thuê từ năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh được một đơ-ni-ê. 10 Khi những người đầu đến, họ tưởng sẽ được nhiều hơn; nhưng họ cũng lãnh được một đơ-ni-ê.

11 Lúc nhận tiền công, họ cằn nhằn với chủ. 12 Họ nói: ‘Những người cuối nầy chỉ làm có một giờ, mà chủ cũng đối xử ngang bằng với chúng tôi là những người đã phải làm nặng nhọc và dang nắng cả ngày.’ 13 Nhưng chủ trả lời với một người trong bọn họ rằng: ‘Bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu! Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đơ-ni-ê đó sao? 14 Hãy cầm lấy tiền công của bạn, rồi đi đi; tôi muốn trả cho người cuối nầy như đã trả cho bạn vậy. 15 Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị?’ 16 Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus giải thích về Vương quốc Thiên đàng thông qua ẩn dụ về ông chủ vườn nho. Người chủ đi ra thuê người làm công cho mình với một đơ- nê một ngày. Người chủ ở ngoài cho đến cuối buổi chiều, bởi vì ông ta cần nhiều người làm công. Khi tối đến, ông chủ đưa một đơ-nê cho tất cả những người làm công không chú ý đến giờ họ bắt đầu làm việc. Những người làm công từ buổi sáng than phiền. Tuy thế, người chủ nói rằng không phải lẽ khi than phiền với ông, bởi vì ông đã bày tỏ sự hào phóng cho những người đến cuối cùng. Tất cả những người làm công đã nhận được phần hứa ban. Tương tự, Vương quốc Thiên đàng là nơi những nguyên tắc của Đức Chúa Trời (nguyên tắc ân điển) được áp dụng, chứ không phải những nguyên tắc của thế giới này (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-7 Đức Chúa Trời không đánh giá giá trị của một người qua năng suất hay hiệu quả của họ. Đức Chúa Trời ban cơ hội làm việc cho bất cứ ai đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. Cộng đồng chúng ta phân công những người làm công như thế nào? Điều chúng ta có thể làm để đảm bảo rằng những người làm công của cộng đồng được chỉ định theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời, là gì?

C.13-16 Đức Chúa Trời không chỉ kêu gọi chúng ta, những người không xứng đáng, mà còn ban cho chúng ta sự vinh quang của việc tham gia vào công việc của Vương quốc Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta không thể công bố bất cứ quyền nào trước ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có làm việc từ sáng, hay chúng ta có được kêu gọi vào buổi chiều muộn? Chúng ta hãy biết ơn vì ân điển kêu gọi chúng ta và hãy làm điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời.

Tham khảo

20:1 vườn nho. Nho là một trong những mùa quan trọng nhất của Y-sơ-ra-ên cổ, và như thế Y-sơ-ra-ên thường được đề cập đến như “nho” hoặc “vườn nho” của Đức Chúa Trời (ví dụ, Ê-sai 5:1-7; Giê-rê-mi 2:21; Ô-sê 10:1; so sánh Ma-thi-ơ 21:28-6). “Vườn nho” thể hiện hoạt động của Vương  quốc trong  thế  giới này (so sánh Ma-thi-ơ  21:28-46).

20:13 Bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu. Người chủ nói với người làm công một cách dịu dàng, giải thích sự công bằng của những hành động của ông. Bạn ghen tỵ à? Nghĩa đen là “Cái nhìn của bạn có xấu không?” Người làm công không biết tạ ơn vì tiền công của mình bởi vì người này đã bị mù lòa bởi việc thiếu lòng thương xót đối với bạn đồng công, do chỉ tập trung vào chính mình.

Cầu nguyện: Không có điều gì mà không có ân điển của Ngài, vì thế chúng con cảm tạ Ngài vì luôn luôn ban cho chúng con ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 8-10

Bình Luận:

You may also like